Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement Cultuur Advies Raad gemeente Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Cultuur Advies Raad gemeente Rijssen-Holten
CiteertitelReglement Cultuuradviesraad Rijssen-Holten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-201429-10-2016Nieuw reglement

29-01-2013

www.Overheid.nl / GVOP, 22 juli 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Cultuur Advies Raad gemeente Rijssen-Holten

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten:

overwegende dat zij  inwoners/instellingen uit de gemeente Rijssen-Holten willen betrekken bij de toekenning van middelen uit het Cultuurbudget en bij de ontwikkeling van het cultuurbeleid;

en dat het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid in zijn algemeenheid is geregeld in het inspraakreglement gemeente Rijssen-Holten 2003, op grond waarvan elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid

en dat speciaal voor het beleid betreffende kunst en cultuur de keuze is gemaakt voor burgerparticipatie in de vorm van een Cultuuradviesraad;

dat voor een dergelijke Cultuuradviesraad nadere regels noodzakelijk zijn;

BESLUITEN:

vast te stellen een reglement regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en taken van een cultuuradviesraad die wordt betrokken bij de voorbereiding van beleid betreffende kunst en cultuur

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  cultuuradviesraad: raad van personen die betrokken zijn bij en kennis en ervaring hebben op het terrein van kunst en cultuur in de gemeente Rijssen-Holten

Artikel 2 Taak en bevoegdheid

De cultuuradviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over aanvragen op basis van het Cultuurbudget en het te voeren beleid op het gebied van kunst en cultuur in Rijssen-Holten

Artikel 3 Samenstelling

De adviesraad bestaat uit tenminste 7 leden, te weten een onafhankelijk voorzitter, tenminste 3 leden uit Rijssen, tenminste 3 leden uit Holten waarbij het uitgangspunt is dat de leden gelijkelijk verdeeld zijn over de kernen. Uitgangspunt bij de samenstelling van de Cultuuradviesraad is dat rekening wordt gehouden met een afvaardiging uit verschillende aandachtsgebieden van kunst en cultuur in brede zin. Leden kunnen vanuit plaatselijke verenigingen/instellingen benoemd worden of op persoonlijke titel. De leden hebben zonder last of ruggespraak zitting in de Cultuuradviesraad.

De Cultuuradviesraad wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsmedewerker kunst en cultuur.

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  De leden worden benoemd door het college.

 • 2.

  Nieuwe of vervangende leden van de adviesraad worden benoemd door het college op voordracht van de Cultuuradviesraad. De Cultuuradviesraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar. De leden maken zelf een rooster van aftreden.

 • 2.

  De leden zijn voor één zittingsperiode herbenoembaar.

 • 3.

  Het lidmaatschap van leden eindigt bij vertrek uit de gemeente Rijssen-Holten.

 • 4.

  De leden kunnen tussentijds aftreden.

 • 5.

  Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld; uiterlijk binnen 6 maanden

Artikel 6 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

 • 1.

  De Cultuuradviesraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de Cultuuradviesraad nodig oordeelt.

 • 2.

  De bijeenroeping geschiedt door de secretaris of de ambtelijk ondersteuner via een schriftelijke uitnodiging of per mail aan de leden.

 • 3.

  Besluiten kunnen worden genomen indien tenminste 5 leden aanwezig zijn. Bij spoedeisende onderwerpen is het mogelijk om tussentijds te stemmen per email.

 • 4.

  Het college stelt op verzoek een vergaderruimte beschikbaar voor de vergaderingen van de Cultuuradviesraad.

Artikel 7 Adviezen Cultuuradviesraad

 • 1.

  Advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd door of namens het college, dat het wezenlijke invloed kan hebben op het te nemen besluit. Hierbij wordt een termijn gehanteerd van minimaal vier weken.

 • 2.

  De adviezen van de Cultuuradviesraad aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van de Cultuuradviesraad. Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

 • 3.

  Wanneer een advies uitgebracht moet worden over een subsidieaanvraag of onderwerp waarbij één van de leden projecteigenaar is, zal dit lid zich uit de vergadering terugtrekken bij behandeling van de subsidieaanvraag / het onderwerp.

Artikel 8 Overleg tussen gemeente en Cultuuradviesraad

 • 1.

  Het college voert tenminste éénmaal per jaar overleg met de Cultuuradviesraad.

 • 2.

  De Cultuuradviesraad en het college kunnen agendapunten aandragen voor dit overleg.

 • 3.

  Het college zal de Cultuuradviesraad tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede taakvervulling van de Cultuuradviesraad.

 • 4.

  Het secretariaat van dit overleg berust bij een nader door het college aan te wijzen ambtenaar.

 • 5.

  Het overleg wordt voorgezeten door de verantwoordelijk wethouder dan wel een nader door deze aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 9 Financiën

Het college verstrekt de leden van de adviesraad een presentievergoeding per vergadering tot een maximum dat bepaald wordt door het college.

Artikel 10

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college, de Cultuuradviesraad gehoord hebbende.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt.

Artikel 12

Dit reglement kan worden aangehaald als: ´Reglement Cultuuradviesraad gemeente Rijssen-Holten´.

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 29 januari 2013.

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester