Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten
CiteertitelReglement adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2008Nieuw reglement

09-06-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten:

overwegende dat zij de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke- en rechtspersonen wensen te betrekken bij de voorbereiding van het beleid betreffende leerlingenvervoer;

en dat het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van beleid in zijn algemeenheid is geregeld in de inspraakreglement gemeente Rijssen-Holten 2003, op grond waarvan elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid

en dat speciaal voor het beleid betreffende het leerlingenvervoer de keuze is gemaakt voor burgerparticipatie in de vorm van een adviesraad;

dat voor een dergelijke adviesraad nadere regels noodzakelijk zijn;

BESLUITEN:

vast te stellen een reglement regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en taken van een adviesraad die wordt betrokken bij de voorbereiding van beleid betreffende leerlingenvervoer.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  leerlingenvervoer: ten behoeve van het schoolbezoek door het college op grond van de reglement leerlingenvervoer bekostigd vervoer van leerlingen;

 • c.

  cliënt: ouder/verzorger van leerling(en) woonachtig in de gemeente Rijssen-Holten die gebruikmaken van het leerlingenvervoer;

 • d.

  adviesraad: raad van cliënten en hun vertegenwoordigers

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De adviesraad behartigt de collectieve belangen van cliënten.

 • 2.

  De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van leerlingenvervoer betreffen.

 • 3.

  Tot het onder het tweede lid genoemde onderwerpen horen niet klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin adviseert de adviesraad over de uitvoering van wettelijke voorschriften voorzover bij de uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten.

Artikel 3 Samenstelling

De adviesraad bestaat uit minimaal 5 leden. Deze leden zijn bij voorkeur afkomstig uit de cliënten zelf. Ook lid kunnen zijn:

 • a.

  Vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten of scholen van cliënten;

 • b.

  Personen op grond van hun deskundigheid of kwaliteit.

Deze leden worden bij de instelling van de adviesraad voorgedragen door cliënten. Zij zijn lid zonder last of ruggespraak met de organisatie die zij vertegenwoordigen. Indien de adviesraad bestaat uit zowel cliënten als vertegenwoordigers of andere personen, vormen de cliënten in ieder geval de meerderheid van de leden.

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  Bij instelling van de adviesraad worden de leden door het college benoemd uit na een openbare oproep aangemelde kandidaten.

 • 2.

  De adviesraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en diens plaatsvervangers.

 • 3.

  Nieuwe of vervangende leden van de adviesraad worden benoemd door het college op voordracht van de adviesraad. De adviesraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar.

 • 2.

  De leden zijn voor één zittingsperiode herbenoembaar.

 • 3.

  Het lidmaatschap van een cliënt eindigt indien het lid geen cliënt meer is. Het lid kan de functie blijven vervullen totdat in de vacature is voorzien of benoeming op grond van deskundigheid of kwaliteit heeft plaatsgevonden.

 • 4.

  Het lidmaatschap van leden op grond van vertegenwoordiging van belangenorganisaties van cliënten of scholen van cliënten eindigt op het moment dat de hoedanigheid voor het lidmaatschap ophoudt te bestaan. Het lid kan de functie blijven vervullen totdat in de vacature is voorzien of benoeming op grond van deskundigheid of kwaliteit heeft plaatsgevonden.

 • 5.

  De leden, zijnde cliënten of vertegenwoordigers van belangenorganisaties van cliënten, kunnen na beëindiging van hun lidmaatschap op grond van die hoedanigheid, door de adviesraad worden voorgedragen als leden op grond van deskundigheid of kwaliteit.

 • 6.

  De leden kunnen tussentijds aftreden.

 • 7.

  Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld.

Artikel 6 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

 • 1.

  De adviesraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de adviesraad nodig oordeelt.

 • 2.

  De bijeenroeping geschiedt door de secretaris via een schriftelijke uitnodiging of per mail aan de leden.

 • 3.

  Besluiten kunnen worden genomen indien tenminste 3 leden aanwezig zijn.

 • 4.

  Het college stelt op verzoek een vergaderruimte beschikbaar voor de vergaderingen van de adviesraad.

Artikel 7 Adviezen adviesraad

 • 1.

  Advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd door of namens het college, dat het wezenlijke invloed kan hebben op het te nemen besluit. Hierbij wordt een termijn gehanteerd van minimaal zes weken.

 • 2.

  De adviezen van de adviesraad aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van de adviesraad. Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

Artikel 8 Overleg tussen gemeente en adviesraad

 • 1.

  Het college voert tenminste tweemaal per jaar overleg met de adviesraad.

 • 2.

  De adviesraad en het college kunnen agendapunten aandragen voor dit overleg.

 • 3.

  Het college zal de adviesraad tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede taakvervulling van de adviesraad.

 • 4.

  Het secretariaat van het overleg berust bij een nader door het college aan te wijzen ambtenaar.

 • 5.

  Het overleg wordt voorgezeten door de verantwoordelijk wethouder dan wel een nader door deze aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 9 Financiën

Het college kan de leden van de adviesraad een vergoeding, tot een maximum dat bepaald wordt door het college, verstrekken van de kosten die zij in redelijkheid hebben moeten maken ten behoeve van de uitvoering van de taken van de adviesraad.

Artikel 10 Huishoudelijk reglement

De adviesraad maakt een huishoudelijk reglement met inachtneming van de bepalingen uit deze reglement. In het reglement worden in elk geval de taken van de voorzitter, penningmeester en secretaris opgenomen. Een afschrift van het reglement wordt ter kennisneming gezonden aan het college.

Artikel 11

In alle gevallen waarin deze reglement niet voorziet, beslist het college, de adviesraad gehoord hebbende.

Artikel 12

Deze reglement treedt in werking op de dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt.

Artikel 13

Dit reglement kan worden aangehaald als: ´Reglement adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten´.

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 9 juni 2008.

A.C. van Eck, drs. mr. B. Koelewijn,

secretaris, burgemeester