Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2014
CiteertitelNadere regels marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2014 (gewijzigd 19 oktober 2015)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2007, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-201501-04-2018Wijziging artikel 18 in de Nadere regels 2014

19-10-2015

Overheid.nl (via de GVOP), 6 november2015

Z2014 004 797 en D2015 047 806
20-10-201406-01-2016Vervangen de nadere regels uit 2010

19-08-2014

Overheid.nl (via de GVOP), 17 oktober 2014

Z2014 004 797

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2014

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

overwegende, dat het in het belang van het functioneren van de warenmarkten gewenst is nadere regels te stellen als bedoeld in artikel 3 van de Marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2007;

dat in verband met de certificering van standwerkers het in het belang van de markt gewenst is de lotingsprocedure voor standwerkers aan te passen en daarvoor een nieuw artikel 18 op te nemen

gelet op artikel 3 van de Marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2007;

b e s l u i t e n:

 • 1.

  in te trekken het besluit van 17 december 2010, tot vaststelling van nadere regels marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2010;

 • 2.

  vast te stellen de volgende nadere regels voor de warenmarkten in de gemeente Rijssen-Holten (het besluit nadere regels marktverordening gemeente Rijssen-Holten 2014):

Artikel 1 Dag, tijd en plaats van de markt

 • 1.

  De markten vinden plaats op maandag van 08.00 tot 13.00 uur, op vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur op de door het college aan te wijzen plaats.

 • 2.

  Het college kan op grond van dringende redenen, in afwijking van het eerste lid, bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden:

  • a.

   op een andere dag;

  • b.

   op een andere tijd;

  • c.

   op een andere plaats.

 • 3.

  Het college is bevoegd te bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag, indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen.

Artikel 2 Inschrijving op de anciënniteitslijst/beloning aanwezigheid

 • 1.

  Als de vergunninghouder van een vaste standplaats tenminste veertig maal per kalenderjaar zijn standplaats op de markt inneemt, wordt hem een hogere anciënniteit toegekend. Er wordt dan één jaar aan zijn anciënniteit toegevoegd.

 • 2.

  Bij de toepassing van lid 1 tellen alleen de marktdagen mee, waarop de vergunninghouder de standplaats persoonlijk heeft ingenomen. Afwezigheid van de vergunninghouder door vakantie, ziekte of anderszins wordt aangemerkt als het niet innemen van de standplaats. Hetzelfde geldt voor marktdagen, waarop de vergunninghouder zich om wat voor reden dan ook laat vervangen en niet zelf op de markt aanwezig is.

Artikel 3 Gebruik eigen kramen, tafels en verkoopwagens

Het is de vergunninghouder van een vaste standplaats verboden zonder vergunning van het college op het marktterrein eigen kramen, tafels en dergelijke te plaatsen of op te slaan of gebruik te maken van verkoopwagens.

Artikel 4 Voertuigen vergunninghouders op marktterrein

 • 1.

  Het is verboden vroeger dan 1½ uur voor de aanvang van de markt goederen of waren op de markt aan te voeren.

 • 2.

  De aanvoer moet zijn beëindigd op het in artikel 1, eerste lid vermelde aanvangstijdstip van de markt, behoudens bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de marktmeester. De afvoer moet zijn beëindigd en de voertuigen moeten verwijderd zijn uiterlijk 1½ uur na de sluitingstijd van de markt.

Artikel 5 Parkeren marktvoertuigen

Het is verboden rij- en voertuigen, waarmee goederen of waren ter markt worden of zijn aangevoerd, op de markt aanwezig te hebben op een andere plaats dan die, welke door de marktmeester is aangewezen.

Artikel 6 Overige verboden

Het is de vergunninghouder verboden:

 • a.

  zich, behoudens ontheffing van het college langer dan 30 minuten van zijn uitstalling te verwijderen; gedurende deze tijd mag hij zijn standplaats niet onbeheerd achterlaten;

 • b.

  op het marktterrein op een andere dan voor de markt bestemde tijd goederen of waren te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren;

 • c.

  meer of andere ruimte in te nemen dan hem is toegewezen;

 • d.

  de opstal op zijn standplaats tijdens de markt af te breken of te verplaatsen;

 • e.

  de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren;

 • f.

  zich, behoudens ontheffing van het college aan de voorzijde van de standplaats op te houden bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of waren;

 • g.

  op de standplaats andere goederen of waren in voorraad te hebben dan die, waarvoor vergunning is verleend;

 • h.

  op de markt afval aan te voeren. Onder afval wordt mede verstaan waren of goederen of partijen daarvan, die geheel of in belangrijke mate ongeschikt zijn om te verhandelen.

Artikel 7 Verzorging standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt.

 • 2.

  Tijdens de markt dient hij zijn afval, verpakkingsmaterialen e.d., zelf in te zamelen.

 • 3.

  Alvorens hij het marktterrein verlaat, dient hij zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en het afval zelf mee te nemen.

Artikel 8 Geluid

 • 1.

  Het is verboden tijdens de markt op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  Het op de standplaats in werking hebben van radiotoestellen of andere audioapparatuur is evenmin toegestaan.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen, onder door hen te stellen voorschriften.

Artikel 9 Koken; bakken; verwarmen

 • 1.

  Het is de vergunninghouder verboden verwarmingstoestellen en/of bak- en kookinstallaties te gebruiken.

 • 2.

  het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hen te stellen voorschriften.

Artikel 10 Elektrische installaties

Het is verboden zonder vergunning van het college voor de verlichting van een standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting alsmede elektrische stroom te betrekken van een ander dan degene die door het college voor het leveren van elektriciteit is aangewezen, dan wel hierin zelf te voorzien.

Alle installaties die op de elektrische marktinstallatie worden aangesloten moeten voldoen aan de Veiligheidsvoorschriften voor elektrische installaties NEN 1010 en NEN 3140, met inbegrip van de daarin aan te brengen wijzigingen of daarvoor in de plaats tredende voorschriften.

Artikel 11 Afvalbakken

Vergunninghouders aan wie tevens vergunning is verleend op hun standplaats geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken, dienen aan de voorzijde van hun marktkraam of verkoopgelegenheid een tweetal korven of bakken van voldoende grootte te plaatsen.

Artikel 12 Duidelijke prijsaanduidingen

Onverminderd het bepaalde in het Besluit prijsaanduiding producten, dient, indien de ten verkoop aangeboden goederen of waren geprijsd worden, de prijsaanduiding tot generlei misverstand aanleiding te kunnen geven en voor het publiek duidelijk leesbaar te zijn.

Artikel 13 Hygiëne

De vergunninghouder wie tevens vergunning is verleend tot de verkoop van eet- en drinkwaren, is verplicht, onverminderd het bepaalde in de warenwetgeving, zijn goederen of waren op zodanige wijze uit te stallen, dat zij voldoende beschermd zijn tegen verontreiniging door stof, vuil of anderszins.

Artikel 14 Meet- en weegwerktuigen

Onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, is de vergunninghouder die zijn goederen of waren per maat of gewicht verkoopt, verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn meet- of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren.

Het weegwerktuig moet zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats zijn geplaatst of aangebracht, dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

Artikel 15 Voertuigen op het marktterrein

 • 1.

  Behoudens het bepaalde in artikel 21, eerste lid van de Marktverordening is het verboden zich op marktdagen met een voertuig op het marktterrein te bevinden of een voertuig op het marktterrein aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het is verboden op marktdagen tussen 00.00 en 13.00 uur een voertuig te parkeren op het marktterrein.

Artikel 16 Venten op het marktterrein

 • 1.

  Het is verboden op het marktterrein tijdens de duur van de markt met goederen of waren ten verkoop rond te lopen of te rijden.

 • 2.

  Van het bepaalde in het eerste lid kan door burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend, voor zoveel betreft de verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de vergunninghouders.

Artikel 17 Gedrukte stukken; propaganda

 • 1.

  Het is zonder vergunning van het college verboden tijdens de duur van de markt op het marktterrein met gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen te venten of deze te verspreiden, dan wel godsdienstige, politieke of andere propaganda te voeren.

 • 2.

  Onder het voeren van propaganda als in het eerste lid bedoeld, wordt niet verstaan het door standplaatshouders aanprijzen van koopwaar op de markt.

 • 3.

  Het is verboden op de markt een artikel aan te prijzen als een geneesmiddel, bedoeld in de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.

Artikel 18
 • a.

  In deze regels wordt verstaan onder:

  standwerker: degene die een activiteit verricht, zoals vermeld is in artikel 1, onder e van de Verordening;

 • b.

  Een standwerkvergunning kan worden verleend met overeenkomstige toepassing van artikel 15 van de Verordening, (loting). De loting voor deze vergunningen vindt in twee tranches plaats. Voor de eerste tranche komen uitsluitend houders van het Certificaat Standwerken in aanmerking. Voor de tweede tranche komen alle aanvragers, voor zover zij niet in de eerste tranche een vergunning hebben verkregen, in aanmerking.

 • c.

  Per artikel wordt maximaal één standwerkersplaats uitgegeven, met dien verstande dat er geen standwerkersplaatsen worden uitgegeven voor de verkoop van groente en fruit.

 • d.

  De standwerker mag slechts het door hem/haar aan de marktmeester opgegeven artikel verkopen.

 • e.

  De standwerker moet zelf de standplaats innemen. Hij/zij mag, anders dan voor zeer korte tijd, zich niet laten vervangen. De standwerker mag zich doen bijstaan, mits dit vooraf bij de marktmeester is gemeld.

 • f.

  De omvang van de standwerkersplaats bedraagt maximaal 3 x 2 meter.

 • g.

  Het gebruik van prijskaarten en meetlatten en/of weegtoestellen is voor de standwerker niet toegestaan.

 • h.

  Buiten de op de standplaats toegestane verkoopruimte mogen geen artikelen worden geplaatst of gehangen worden.

 • i.

  Dit artikel is niet van toepassing op de georganiseerde standwerkersconcoursen op de markt, waarbij de deelnemers worden toegelaten door de organisatie van het standwerkersconcours.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 19 augustus 2014

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester