Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening basisregistratie personen gemeente Rijssen-Holten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen gemeente Rijssen-Holten 2014
CiteertitelVerordening basisregistratie personen gemeente Rijssen-Holten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, artikel 3.8 3.9
 2. wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-201406-01-2014Nieuwe regeling

25-09-2014

Overheid.nl (via de GVOP), 17 oktober 2014

2014-0039

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen gemeente Rijssen-Holten 2014

De raad van de gemeente Rijssen-Holten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 en 3.8 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Rijssen-Holten, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen

van de gemeente Rijssen-Holten

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Rijssen-Holten en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Rijssen-Holten, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Rijssen-Holten gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Rijssen-Holten (Verordening BRP 2014).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijssen-Holten d.d. 25 september 2014

De raad van de gemeente Rijssen-Holten,

de griffier, de voorzitter,

H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland

Nota-toelichting  

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door de Wet Basisregistratie personen (WBrp).Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijke kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

Onder de GBA diende de gemeenteraad bij verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan zogenaamde vrije derden. Op grond van de WBrp is de gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van de gemeenteraad over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige Verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Rijssen-Holten.

Deze verordening voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Rijssen-Holten aan der vereisten zoals gesteld in de WBrp.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de WBrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 WBrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is er sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat ui centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Rijssen-Holten.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Rijssen-Holten woonachtig zijn. Deze systematische verstrekken van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Rijssen-Holten op grond van artikel 3.2 WBrp.

Zolang de WBrp door de gemeente Rijssen-Holten wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister BZK. De gemeente Rijssen-Holten beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Rijssen-Holten woonachtig zijn, moet de gemeente Rijssen-Holten het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht nemen.

Artikelen 2 en 3 Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de WBrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Rijssen-Holten. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde wanneer deze voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gekregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9 lid 4 van de WBrp kan de verstrekking uitsluiten betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgeno(o)t(e) dan wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgeno(o)t(e) of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgeno(o)t(e) dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgeno(o)t(e) of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014.

 

Bijlage 1 behorend bij artikel 3 Verordening BRP

Verstrekking blijft achterwege als de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 WBrp verzocht heeft om geheimhouding.

Wie

Waarvoor

Gewichtig maatschappelijk belang

Bibliotheek Rijssen-Holten

Voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Niet-gemeentelijke begraafplaatsen

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven.

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven van inwoners van de gemeente.

Crematoria

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het cremeren.

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. cremeren van inwoners van de gemeente.

Instellingen/organisaties wiens werkgebied teven Rijssen-Holten omvat ten behoeve van:

-Maatschappelijke dienstverlening

-Algemene/geestelijke gezondheidszorg

-Kinderopvangwerk

-Jeugdwelzijnswerk

-Ouderenzorg

-Gehandicaptenzorg

-Sociale Werkvoorziening

-Sociaal Juridische zorgverlening

Voor de aan deze instellingen/organisaties opgedragen taken.

-Maatschappelijke dienstverlening

-Algemeen/geestelijk welzijn

-Jeugdwelzijn

-Ouderenwelzijn

-Gehandicaptenwelzijn

-Maatschappelijke participatie

-Toegang tot rechtshulp

Stadsbank Oost Nederland voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Rijssen-Holten zich verbonden heeft.

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

Schuldhulpverlening.

ViaVie Welzijn/Werkgroep Vluchtelingen Rijssen-Holten

Voor aan deze organisatie opgedragen taken.

Bevordering inburgering.

ViaVie Welzijn/Volwassenen en senioren Rijssen-Holten

Voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Ouderenzorg/-ondersteuning.

Patiëntenverenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Onderlinge hulp patiënten.

Thuiszorgorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Bevorderen van zelfredzaamheid.

Reclassering/-verslaafdenzorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Terugdringen recidive/herintreding in maatschappij.

Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk of filantropisch doel (bijvoorbeeld Rode Kruis, Longfonds, Nierstichting, Bloedbank enz.)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie.

Maatschappelijke en filantropische doelen.

Woningbouwverenigingen/woningcorporaties in de gemeente Rijssen-Holten

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing.

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Wie

Waarvoor

Gewichtig maatschappelijk belang

Ziekenhuizen

Het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen i.v.m. die zorg.

Patiëntenzorg.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie.

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP)

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Het dienen van een Nederlands publiek belang.

Buitenlandse rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Het dienen van een Nederlands publiek belang.