Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014
CiteertitelBeleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201401-01-2015Nieuwe regeling

27-10-2014

Overheid.nl (via GVOP), 7 november 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

gelet op het bepaalde in artikel 36a van de Wet werk en bijstand

besluiten:

vast te stellen de beleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Beleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  De wet: Wet werk en bijstand;

 • b.

  Beleidsregels: Beleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014;

 • c.

  Bijstandsniveau: De norm zoals genoemd in artikel 5 sub c van de wet;

 • d.

  Peildatum: 1 september 2014

 • e.

  Inkomen: Inkomen zoals bedoeld in artikel 32 van de wet;

Hoofdstuk 2. Doelgroepbepaling

Artikel 2. Belanghebbenden

Tot de doelgroep behoren inwoners van de gemeente Rijssen-Holten:

 • a.

  met een inkomen dat op de peildatum niet meer bedraagt dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Bij het vaststellen van het bijstandsniveau wordt geen rekening gehouden met het kunnen delen van kosten en het ontbreken van woonlasten;

 • b.

  niet zijnde een student, die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of kan volgen in het jaar voorafgaande aan de aanvraag en/of op de datum van aanvraag;

 • c.

  die op de datum van aanvraag inwoner zijn van de gemeente Rijssen-Holten,

verder te noemen belanghebbende.

Artikel 3. Inkomen

Bij het vaststellen van het in artikel 2 sub a genoemde inkomen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • 1.

  Op de peildatum moet worden voldaan aan de in artikel 2 sub a genoemde inkomensgrens;

 • 2.

  De inkomensgrenzen staan weergegeven in de bijlage bij deze beleidsregels.

Hoofdstuk 3. Uitvoeringsbepalingen

Artikel 4. Koopkrachttegemoetkoming

 • 1.

  Belanghebbende kan in aanmerking komen voor een koopkrachttegemoetkoming indien op de peildatum wordt voldaan aan de voorwaarden

 • 2.

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt:

  • a.

   € 100,- voor een paar

  • b.

   € 90,- voor een alleenstaande ouder

  • c.

   € 70,- voor een alleenstaande

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  De financiële bijdrage moet bij burgemeester en wethouders op een daartoe ontworpen formulier worden aangevraagd, de aanvraagtermijn loopt tot en met 31 december 2014;

 • 2.

  De koopkrachttegemoetkoming wordt ambtshalve verstrekt aan die belanghebbenden waarvan bij de gemeente bekend is dat zij naar verwachting een inkomen hebben onder de 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 6. Citeertitel

De beleidsregels kunnen aangehaald worden als: Beleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

 

Artikelsgewijze toelichting Beleidsregels Koopkrachttegemoetkoming gemeente Rijssen-Holten 2014

Algemeen

In augustus 2013 heeft de regering besloten tot een eenmalige extra uitkering voor minima in 2014 om het koopkrachtbeeld meer in evenwicht te krijgen. Het kabinet heeft daarom in de begroting 2014 een bedrag gereserveerd voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor de laagste inkomensgroepen.

De doelgroep van de koopkrachttegemoetkoming 2014 is niet beperkt tot alleen uitkeringsgerechtigden. Ook zelfstandige huishoudens waarvan een belanghebbende 21 jaar of ouder is en een inkomen heeft tot ten hoogste 110% van het sociaal minima, ongeacht de bron van het inkomen. Studenten komen niet in aanmerking voor de eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014.

De wet regelt dat de ontvangst van een koopkrachttegemoetkoming voor de belanghebbende geen gevolgen heeft voor het recht op en de hoogte van de bijstand. Daarnaast is de koopkrachttegemoetkoming niet vatbaar voor beslag.

Omdat de tegemoetkoming belastingvrij wordt verstrekt, betekent dit automatisch dat de verstrekte tegemoetkoming geen gevolgen heeft voor het recht op en de hoogte van de zorgtoeslag en de huurtoeslag van belanghebbenden, en ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Aan belanghebbenden met een WWB, IOAW en IOAZ uitkering kan de tegemoetkoming ambtshalve worden toegekend. Overige belanghebbenden dienen gebruik te maken van het door het college opgestelde aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor de koopkrachttegemoetkoming.

Artikel 1

Begrippen die in dit besluit worden genoemd en toegelicht dienen te worden, worden in dit artikel nader beschreven.

Artikel 2 en 3

In deze artikelen wordt omschreven wie de belanghebbenden zijn en welke inkomensnormen worden gehanteerd bij de beoordeling van een aanvraag.

Artikel 4 en 5

In deze artikelen is opgenomen hoe de regeling wordt uitgevoerd. Opvallend hierbij is de mogelijkheid die is gecreëerd om ambtshalve de koopkrachttegemoetkoming te verstrekken.

Artikel 6

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7

De koopkrachttegemoetkoming dient in 2014 door de gemeente uitbetaald te worden. De regeling wordt per 1 januari 2015 ingetrokken zodat het indienen van een aanvraag koopkrachttegemoetkoming vanaf dat moment niet mogelijk is.

Bijlage. Inkomensnormen (peildatum 1 september 2014)

Leefsituatie en leeftijd

Bijstandsnorm (100%)

Inkomensgrens voor de koopkrachttegemoetkoming:

110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm

Personen van 18, 19 en 20 jaar, zonder kind(eren)

 

 

Alleenstaande

€ 234,88

€ 258,37

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€ 469,76

€ 516,74

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€ 914,63

€ 1.006,09

Personen van 18, 19 of 20 jaar, met kind(eren)

 

 

Alleenstaande ouder

€ 506,78

€ 557,46

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€ 741,66

€ 815,83

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€ 1.186,53

€ 1.305,18

Personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 

 

Alleenstaande

€ 951,64

€ 1.046,80

Alleenstaande ouder

€ 1.223,54

€ 1.354,89

Gehuwden, beide hebben pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt

€ 1.359,49

€ 1.495,44

Personen die pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt

 

 

Alleenstaande

€ 1.044,01

€ 1.148,41

Alleenstaande ouder

€ 1.313,82

€ 1.445,20

Gehuwden, één of beide hebben pensioengerechtigde leeftijd bereikt

€ 1.437,02

€ 1.580,72

Personen in een inrichting (21 jaar of ouder)

 

 

Alleenstaande

€ 340,26

€ 374,29

Alleenstaande ouder

€ 340,26

€ 374,29

Gehuwden

€ 552,58

€ 607,84

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 27 oktober 2014.

De secretaris

De burgemeester

A.C. van Eck

A.C. Hofland