Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels Compensatie eigen risico gemeente Rijssen-Holten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Compensatie eigen risico gemeente Rijssen-Holten 2014
CiteertitelBeleidsregels Compensatie eigen risico gemeente Rijssen-Holten 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201404-11-2014Nieuwe regeling

04-11-2014

Overheid.nl (via GVOP), 27 november 2014

D2014 019 032

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Compensatie eigen risico gemeente Rijssen-Holten 2014

 

 

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  De wet: Wet werk en bijstand

 • b.

  Beleidsregels: Beleidsregels Compensatie eigen risico gemeente Rijssen-Holten 2014;

 • c.

  Peildatum: 1 januari 2014

 • d.

  Inkomen: Inkomen zoals bedoeld in artikel 32 van de wet;

 • e.

  Vermogen: Vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet;

 • f.

  Hoge zorgkosten: Zorgkosten van belanghebbende waardoor het volledige eigen risico

wordt opgesoupeerd.

Hoofdstuk 2. Doelgroepbepaling

Artikel 2. Belanghebbenden

Tot de doelgroep behoren inwoners van de gemeente Rijssen-Holten:

 • a.

  die op de datum van aanvraag inwoner zijn van de gemeente Rijssen-Holten;

 • b.

  die vanwege hoge zorgkosten het volledige eigen risico van minimaal € 360,- (in 2014) betalen;

 • c.

  met een inkomen dat niet meer bedraagt dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Bij het vaststellen van het bijstandsniveau wordt geen rekening gehouden met het kunnen delen van kosten en het ontbreken van woonlasten;

 • d.

  niet zijnde een student, die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of kan volgen in het jaar voorafgaande aan de aanvraag en/of op de datum van aanvraag;

 • e.

  die niet beschikken over vermogen als bedoeld in artikel 4,

verder te noemen belanghebbende.

Artikel 3. Inkomen

Bij het vaststellen van het in artikel 2 sub c genoemde inkomen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • 1.

  Op het moment van aanvraag moet worden voldaan aan de in artikel 2 sub c genoemde inkomensgrens;

 • 2.

  De hoogte van het inkomen wordt aangetoond door loonstroken of uitkeringsspecificaties. Ingeval van een afwijzing of twijfel dient het inkomen te worden vastgesteld aan de hand van het inkomen over het gehele jaar, exclusief extra eindejaarsuitkeringen.

Artikel 4. Vermogen

Bij het vaststellen van het in artikel 2 sub e genoemde vermogen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • 1.

  Het vermogen op de peildatum is bepalend;

 • 2.

  Het vermogen wordt op dezelfde manier vastgesteld als gebruikelijk is bij de uitvoering van de wet;

 • 3.

  Het maximaal vrij te laten bescheiden vermogen is conform het bepaalde in artikel 34 van de wet;

 • 4.

  Naast het in artikel 3 genoemde vrij te laten bescheiden vermogen wordt een aanvullende vrijlating van het vermogen toegepast van maximaal € 5.000,- wanneer:

  • ·

   Het extra vrijgelaten vermogen is bedoeld als voorziening in de kosten van de uitvaart;

  • ·

   Een reguliere uitvaartverzekering voor belanghebbende in alle redelijkheid geen optie meer is in verband met de leeftijd.

Hoofdstuk 3. Compensatieregeling

Artikel 5. Compensatieregeling

 • 1.

  Belanghebbende kan in aanmerking komen voor een bijdrage ter compensatie van de hoge zorgkosten.

 • 2.

  De hoogte van de bijdrage bedraagt € 60,00 per persoon.

 • 3.

  Indien bij de gemeente niet bekend is dat belanghebbende te maken heeft met zorgkosten, zal belanghebbende dit aan moeten tonen door het feit dat het eigen risico is opgesoupeerd.

Hoofdstuk 4. Uitvoeringsbepalingen

Artikel 5. Aanvraag

De financiële bijdrage moet bij burgemeester en wethouders op een daartoe ontworpen formulier worden aangevraagd, de aanvraagtermijn loopt tot en met 28 februari 2015;

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 6. Citeertitel

De beleidsregels kunnen aangehaald worden als: Beleidsregels Compensatie eigen risico gemeente Rijssen-Holten 2014.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging.

 

Artikelsgewijze toelichting Beleidsregels Compensatie eigen risico gemeente Rijssen-Holten 2014

 

Algemeen

De landelijke regelingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen risico (CER) zijn of worden afgeschaft. De regering heeft met behulp van deze regelingen geprobeerd om de doelgroep van chronische zieken en gehandicapten een meer gerichte compensatie te bieden voor meerkosten die ze maakten. De tegemoetkomingen kwamen vaak terecht bij mensen die nauwelijks meerkosten maakten. De regering wilde van deze ongerichte compensatie via de Wtcg en CER naar een nieuwe situatie waarbij er meer gekeken wordt naar de persoonlijke situatie van de burgers. De regering heeft de overtuiging dat gemeenten beter zicht hebben op de individuele situatie van burgers en daardoor beter in staat zijn gericht maatwerk te bieden aan burgers met een chronische ziekte en/of beperking die dat echt nodig hebben.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt een bepaling toegevoegd waardoor het voor gemeenten mogelijk wordt gericht een financiële tegemoetkoming (al dan niet in de vorm van een forfaitaire vergoeding) te verstrekken aan personen met een chronische ziekte en/of beperking die aannemelijke meerkosten hebben.

Artikel 1

Begrippen die in dit besluit worden genoemd en toegelicht dienen te worden, worden in dit artikel nader beschreven.

Artikel 2, 3 en 4

In deze artikelen wordt omschreven wie de belanghebbenden zijn en welke inkomens- en vermogensnormen worden gehanteerd bij de beoordeling van een aanvraag.

Artikel 5

In dit artikel is opgenomen hoe de regeling wordt uitgevoerd. De personen die het CAK toestemming hebben gegeven om hun gegevens over te dragen naar de gemeente, zullen allemaal worden aangeschreven. Mensen die niet worden aangeschreven maar toch in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming kunnen bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen.

Artikel 6

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Aldus vastgesteld bij besluit van 4 november 2014

De secretaris

De voorzitter

A.C. van Eck

A.C. Hofland