Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, artikel 47
 2. Wet sociale werkvoorziening, artikel 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-05-2016Vervangt de verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013

18-12-2014

Overheid.nl (via GVOP), 31 december 2014

2014-0080/03

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2015

Overwegingen:

 • -

  gelet op artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

 • -

  gezien het advies van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; 

besluit:

 • 1.

  De Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013 met ingang van 1 januari 2015 in te trekken.

 • 2.

  De Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2015 vanaf 1 januari 2015 in werking laten treden. 

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2015

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Participatiewet;

 • b.

  de Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  cliëntenparticipatie: de gestructureerde wijze waarop het gemeentebestuur gerechtigden uit sub a. en b. van dit artikel betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van deze wetten;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • e.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten;

 • f.

  cliëntenraad: de door het college als zodanig erkende en actief zijnde cliëntenraad die de belangen behartigd voor gerechtigden uit sub a. en b. van dit artikel;

 • g.

  sw-gerechtigden: personen die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wsw vervullen alsmede personen met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw alsmede hun wettelijk vertegenwoordigers.

Artikel 2. Doelstelling

De doelstelling van cliëntenparticipatie is:

 • a.

  Vergroting van de betrokkenheid van sw-gerechtigden en cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen en het betrekken van hun vertegenwoordigers bij beleidsbepaling en de uitvoering van de Participatiewet, Wsw en aanverwante wet- en regelgeving;

 • b.

  Een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van producten en dienstverlening op het onderdeel Participatiewet, Wsw en aanverwante wet- en regelgeving.

Artikel 3. Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de cliëntenraad het college van burgemeester en wethouders over:

 • a.

  Het gemeentelijk beleid op het terrein van de Participatiewet en Wsw;

 • b.

  Het overig gemeentelijk beleid op het terrein van sociale voorzieningen;

 • c.

  De cliëntenraad houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele cliëntenzaken.

Artikel 4. Werkwijze en bevoegdheden

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie vragen burgemeester en wethouders de cliëntenraad om advies. De cliëntenraad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders;

 • 2.

  De cliëntenraad heeft de mogelijkheid om minimaal een week voorafgaand aan de geplande overleggen agendapunten aan te dragen bij de ambtenaar van de afdeling Mens en Werk die als ambtelijke ondersteuning bij de overleggen aanwezig is.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders vragen de cliëntenraad in ieder geval advies over het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Participatiewet, Wsw en aanverwante wet- en regelgeving;

 • 4.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het door de cliëntenraad uitgebrachte advies kan worden toegevoegd aan de aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen stukken;

 • 5.

  De cliëntenraad vergadert minimaal viermaal per jaar;

 • 6.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad;

 • 7.

  De cliëntenraad adviseert niet over:

 • a.

  de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

 • b.

  onderwerpen met betrekking tot salariëring van de via de SW geplaatste werknemer;

 • c.

  onderwerpen van interne organisatie, voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënten;

 • d.

  klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en

 • e.

  de uitvoering van het SW-bedrijf SOWECO. Hiervoor heeft SOWECO NV een Ondernemingsraad conform de Wet op deOndernemingsraden.

Artikel 5. Samenstelling, zittingsduur en benoeming

 • 1.

  De samenstelling van de cliëntenraad is als volgt:

 • a.

  Portefeuillehouder Sociale Zaken als overlegvoorzitter;

 • b.

  Ambtenaar van de afdeling Mens en Werk, ambtelijke ondersteuning;

 • c.

  Afgevaardigd lid namens maatschappelijk werk Noord West Twente;

 • d.

  2 Afgevaardigden leden namens FNV en CNV;

 • e.

  3 Afgevaardigden leden namens de cliënten die een uitkering op grond van Participatiewet, Ioaw of Ioaz ontvangen;

 • f.

  Afgevaardigd lid namens sw-gerechtigden die werkzaam zijn in een SW- of regulier bedrijf;

 • g.

  Afgevaardigd lid namens cliënten die een uitkering op grond van de WAO ontvangen;

 • h.

  Afgevaardigd lid namens cliënten die een uitkering op grond van de AOW ontvangen;

 • i.

  Afgevaardigd lid namens het diaconaal netwerk gemeente Rijssen-Holten.

 • 2.

  De zittingsduur van de cliëntenraad komt overeen met die van de gemeenteraad.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad worden door burgemeester en wethouders benoemd.

 • 4.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 6. Faciliteiten

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de gemeentebegroting een budget opgenomen;

 • 2.

  De presentievergoeding bedraagt € 30,00 per lid per vergadering.

 • 3.

  De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar ten behoeve van de cliëntenraad;

 • 4.

  De ambtelijke ondersteuning worden geboden  door een ambtenaar van de afdeling Mens en Werk.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluiten burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013 met ingang van 1 januari 2015 intrekken.

 • 2.

  De Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2015 vanaf 1 januari 2015 in werking laten treden.

Toelichting Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet / Wsw

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel omschrijft de voor de verordening van belang zijnde begrippen.

Artikel 2. Doelstelling

In dit artikel wordt de doelstelling van cliëntenparticipatie omschreven. Enerzijds wordt de cliëntenraad ingeschakeld bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Anderzijds wordt de cliëntenraad betrokken bij de verbetering van de bestaande producten en dienstverlening.

Artikel 3. Beleidsterreinen

De cliëntenraad houdt zich bezig met het beleidsveld Participatiewet, Wsw en aanverwante wet- en regelgeving. De cliëntenraad houdt zich duidelijk niet bezig met aangelegenheden op cliëntniveau.

Artikel 4. Werkwijze en bevoegdheden

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college vraagt in ieder geval actief om advies bij beleidsontwikkeling op het gebied van de Participatiewet en Wsw. Het advies van de cliëntenraad wordt gevoegd bij de voorstellen van het college aan de raadscommissie en gemeenteraad. Wanneer het advies van de cliëntenraad niet wordt overgenomen wordt dat met redenen omkleed aan de cliëntenraad meegedeeld. Lid 6 vermeld expliciet waarover de cliëntenraad geacht wordt niet te adviseren.

Artikel 5. Samenstelling, zittingsduur en benoeming

Dit artikel regelt de samenstelling, zittingsduur en benoeming van de cliëntenraad. Omwille van de werkbaarheid is ervoor gekozen om het aantal leden beperkt te houden. Naast ervaringsdeskundigen (cliënten) hebben ook belangenorganisaties zitting in de cliëntenraad. Door middel van een vertegenwoordiger van het diaconaal netwerk zijn diaconieën van verschillende kerkgenootschappen ook in de cliëntenraad vertegenwoordigd. De cliëntenraad heeft dezelfde zittingsduur als de gemeenteraad. Voor deze periode is gekozen om de continuïteit en deskundigheid binnen de cliëntenraad zoveel mogelijk te waarborgen. Personen die zitting hebben gehad in de cliëntenraad kunnen opnieuw benoemd worden.

Artikel 6. Faciliteiten

In dit artikel worden de faciliteiten benoemd die het college van burgemeester en wethouders beschikbaar stellen aan de cliëntenraad. De presentievergoeding die een lid ontvangt betreft een vergoeding voor alle te verwachten onkosten die gerelateerd zijn aan het werk voor de cliëntenraad.

Artikel 7. Slotbepalingen

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 8. Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 18 december 2014

drs. H.A.J. van de Vliert

A.C. Hofland

griffier

voorzitter