Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Besluit Jeugdhulp Rijssen-Holten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Jeugdhulp Rijssen-Holten 2015
CiteertitelBesluit Jeugdhulp Rijssen-Holten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Jeugdhulp Rijssen-Holten 2015, artikel 6 en 11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2015Nieuwe regeling

16-12-2014

Overheid.nl (via GVOP), 11 februari 2015

D2014 027 043

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Jeugdhulp Rijssen-Holten 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

gelet op de artikelen 6 en 11 van de verordening Jeugdhulp Rijssen-Holten 2015;

besluit:

vast te stellen het Besluit Jeugdhulp Rijssen-Holten 2015

artikel 1. begripsbepaling

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   persoonsgebonden budget: een geldbedrag om zelf ondersteuning in te kopen of een voorziening mee aan te schaffen;

  • b.

   budgetplan: een financieel plan van aanpak dat wordt opgesteld bij een aanvraag voor een PGB. In het plan staan in ieder geval de te bereiken doelen en de kosten van de daarvoor benodigde ondersteuning.

  • c.

   zorgaanbieder: organisatie die jeugdhulp aanbiedt;

  • d.

   professionals: in dienst van een zorgaanbieder of in het bezit van een diploma waardoor hij of zij op hetzelfde niveau werkt als zijnde in dienst van een zorgaanbieder. Indien niet in dienst van een zorgaanbieder is een professional ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  De begripsbepalingen in artikel 1 van de verordening zijn van toepassing op de begrippen die in dit besluit worden gebruikt.

Artikel 2. Hoogte pgb

 • 1.

  De hoogte van een PGB:

  • a.

   wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld budgetplan over hoe hij het PGB gaat besteden; b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en

  • b.

   bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura.

 • 3.

  Een cliënt aan wie een PGB wordt verstrekt, kan diensten en andere maatregelen onder de volgende voorwaarden betreffende het tarief, betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk:

  • a.

   dat deze persoon een lager tarief krijgt betaald voor zijn diensten dan het ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde tarief en;

  • b.

   dat tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het PGB worden betaald.

 • 4.

  De volgende PGB bedragen zijn vastgesteld:

 

Ondersteuning

Professional

Niet-professional

2a

zelfstandig leven, maatschappelijke deelname, behandeling en persoonlijke verzorging, specialistische jeugdhulp, Jeugd GGZ

ZIN-5%

20 euro per uur/dagdeel per persoon

2b

Jeugdwet: kortdurend verblijf en intramuraal

ZIN-0%

30 euro per etmaal per persoon

3

Jeugdwet (en Wmo); vervoer bij maatschappelijke deelname

Tarief vervoer overig ZIN -15%

n.v.t.

*In de Jeugd GGZ bestaan verschillende ZIN tarieven voor dezelfde producten. Bij het bepalen van de PGB tarieven gaan wij uit van het laagste ZIN tarief.

artikel 3. Ouderbijdrage jeugdhulp

 • 1.

  Conform besluit Jeugdwet bedraagt de ouderbijdrage:

  • a.

   voor verblijf gedurende het etmaal:

   • ·

    1°. van een jeugdige tot en met vijf jaar: € 74,93 per maand;

   • ·

    2°. van een jeugdige van zes tot en met elf jaar: € 103,03 per maand;

   • ·

    3°. van een jeugdige van twaalf tot en met twintig jaar: € 131,12 per maand;

  • b.

   voor verblijf gedurende een deel van een etmaal: de helft van het voor de jeugdige ingevolge het onder onderdeel a geldende bedrag per maand.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid geldt de leeftijd van de jeugdige op de eerste dag van de betreffende maand.

 • 3.

  Bij regeling van Onze Ministers worden de bedragen, genoemd in het eerste lid, onder a, jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

Artikel 4. overgangsrecht

De Pgb houder heeft recht op continuering van zorg gedurende de resterende indicatietermijn tot een maximum van 1 jaar, dus tot uiterlijk 1 januari 2016.

Onder voorwaarden is het mogelijk om het tarief aan te passen:

 • 1.

  Er is instemming van de budgethouder vereist

 • 2.

  De bestaande zorg moet onder het nieuwe tarief te leveren zijn.

Bij het aflopen van de resterende indicatietermijn vervallen deze voorwaarden.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Jeugdhulp Rijssen - Holten 2015.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 16 december 2014

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester