Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Uitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2015
CiteertitelUitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Rijssen-Holten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201501-06-201501-01-2016Nieuwe regeling

01-06-2015

Overheid.nl (via GVOP), 8 juni 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2015

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening 2011 stelt het college van burgemeester en wethouders de nadere regels Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 vast.

Regel 1 Doel

Het doel van deze regeling is het behoud van werkgelegenheid in loondienst voor aanbieders van huishoudelijke ondersteuning door cliënten de gelegenheid te geven voor een lager tarief extra huishoudelijke ondersteuning in te huren.

Regel 2 Omschrijving

 • 1.

  Onder zorgaanbieder wordt verstaan: een van de 22 zorgaanbieders die diensten op het gebied van Huishoudelijke Ondersteuning aanbiedt, en met wie een contract is afgesloten in het aanbestedingstraject van Samen14.

 • 2.

  Onder cliënt wordt verstaan: een inwoner van de gemeente Rijssen-Holten met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning.

Regel 3  

 • 1.

  Cliënten krijgen de gelegenheid om extra uren Huishoudelijke Ondersteuning in te kopen bij een zorgaanbieder.

 • 2.

  De in te zetten activiteiten moeten huishoudelijk van aard zijn en aanvullend worden ingezet op de beschikte resultaatgerichte Huishoudelijke Ondersteuning. Het gaat om activiteiten die niet meer onder de Huishoudelijke Ondersteuning vallen zoals wassen, strijken, ramen lappen buiten, het schoonmaken van een logeerkamer of andere ruimtes die niet dagelijks gebruikt worden.

 • 3.

  Voor overgangscliënten geldt: Het aantal uren dat een cliënt mag inkopen is gebaseerd op het aantal maanden dat nog resteert tot het einde van het jaar vanaf het moment dat het overgangsrecht afloopt. Voor iedere maand mogen cliënten maximaal 6 uren afnemen.

 • 4.

  Voor nieuwe cliënten geldt: Het aantal uren dat een cliënt mag inkopen is gebaseerd op het aantal maanden dat een cliënt tot het einde van het jaar recht heeft op Huishoudelijke Ondersteuning. Voor iedere maand mogen cliënten maximaal 6 uren afnemen.

 • 5.

  Per uitgevoerd aanvullend uur Huishoudelijke Ondersteuning stelt de gemeente een bijdrage van maximaal € 16,25 beschikbaar aan de gecontracteerde aanbieder die de Huishoudelijke Ondersteuning uitvoert. Hiervoor ontvangt de gemeente financiële middelen van de Rijksoverheid.

 • 6.

  Per aanvullend uur betaalt de cliënt een eigen bijdrage van € 5,- aan de gecontracteerde aanbieder.

 • 7.

  Er geldt een subsidieplafond van € 395.309,- voor 2015. Dit is het bedrag dat de gemeente ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage. In het geval dat de grenzen van het budget zijn bereikt worden cliënten en zorgaanbieders geïnformeerd dat voor de rest van het jaar niet meer uren kunnen worden ingekocht.

Regel 4  

 • 1.

  Een cliënt die gebruik wil maken van deze regeling kan dit aangeven bij zijn/haar zorgaanbieder.

 • 2.

  De zorgaanbieder en de cliënt maken afspraken over de manier waarop en wanneer de extra uren worden gebruikt.

 • 3.

  De zorgaanbieder factureert de gemeente voor de gemeentelijke bijdrage en de cliënt voor de eigen bijdrage.

 • 4.

  De gemeente ontvangt een uitgesplitste factuur met per cliënt ten minste informatie over de uitgevoerde diensten, periode en het aantal uren dat is afgenomen.

Regel 5  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Regel 6  

Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2015.

Regel 7  

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking vanaf 1 juni 2015 en wordt met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken.

 

Deze uitvoeringsregeling is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 1 juni 2015

A.C. van Eck

B. Beens

gemeentesecretaris

voorzitter