Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches
CiteertitelNadere regels subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten, artikel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201630-06-2020Nieuwe regeling

27-05-2015

Overheid.nl (via GVOP), juli 2015

D2015 018 061

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten;

besluit:

 • 1.

  De nadere regels combinatiefuncties en buurtsportcoaches vaststellen en met ingang van 1 januari 2016 in werking laten treden.

 • 2.

  De bestaande nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur met ingang van die datum intrekken.

 • 3.

  De bestaande nadere regels subsidie buurtsportcoaches met ingang van die datum intrekken.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • c.

  combinatiefunctionaris: een professional die in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is binnen of voor de sectoren sport en onderwijs;

 • d.

  buurtsportcoach: een professional die in dienst is bij één werkgever maar werkzaam binnen of voor de sector sport en andere sectoren;

 • e.

  andere sectoren: de sectoren gezondheidszorg, ouderenzorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg en bedrijfsleven.

Artikel 2 Doelen

 • ·

  Het voorkomen en tegengaan van bewegingsarmoede en overgewicht door het stimuleren van sport en bewegen.

 • ·

  Het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren. Waarbij er altijd sprake is van een combinatie met sport en bewegen.

 • ·

  Sport- en beweegaanbieders stimuleren de stap te maken in het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord verenigen waarbij zij een bijdrage leveren aan lokale opgaven als het bevorderen van de gezondheid en de leefbaarheid.

 • ·

  Het bevorderen van verenigingsondersteuning door inzet van een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.

Artikel 3 Regeling

Combinatiefunctionaris

 • ·

  Het aanstellen van een combinatiefunctionaris biedt de mogelijkheid onderwijs en sportverenigingen bij elkaar te brengen en hierdoor de (nog niet actieve) jeugd (nog meer) aan het sporten of bewegen te krijgen.

 • ·

  Aan het onderwijs en sportverenigingen uit de gemeente Rijssen-Holten die in een samenwerkingsovereenkomst de doelstelling hebben opgenomen (nog niet actieve) jeugd (een) sport of beweegactiviteit(en) aan te bieden, kan een subsidie worden toegekend voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris.

Buurtsportcoach

 • ·

  Het aanstellen van een buurtsportcoach biedt de mogelijkheid sport- en beweegaanbieders en andere sectoren bij elkaar te brengen. Deze medewerker coördineert en of organiseert een sport- en beweegaanbod in de buurt.

 • ·

  Aan sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Rijssen-Holten die in een samenwerkingsovereenkomst de doelstelling hebben opgenomen de niet of te weinig actieven (een) sport of beweegactiviteit(en) aan te bieden, kan een subsidie worden toegekend voor het aanstellen van een buurtsportcoach.

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • 1.

  De functie van de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach betreft een nieuwe en structurele functie.

 • 2.

  De combinatiefunctie beslaat de sectoren sport en onderwijs en is zoveel mogelijk uitvoerend.

 • 3.

  De functie van buurtsportcoach beslaat de sector sport en één of meerdere andere sector(en) en is overwegend uitvoerend.

 • 4.

  De instellingen waarvoor de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach zijn werkzaamheden verricht zijn gevestigd in de gemeente Rijssen-Holten.

 • 5.

  De sport- of beweegaanbieder uit lid 4 van dit artikel is aangesloten bij een landelijke, provinciale, of gewestelijke overkoepelende organisatie.

 • 6.

  De andere instelling(en) uit lid 4 van dit artikel zijn rechtspersoon.

 • 7.

  De functie en taakomschrijving van een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach voldoet ten minste aan 1 van de doelen als omschreven in artikel 2 van deze regeling.

 • 8.

  Het werkgeverschap van combinatiefunctionaris of buurtsportcoach als bedoeld in deze regeling kan niet bij de gemeente worden neergelegd.

 • 9.

  De werkgever stelt een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach aan. De combinatiefunctionaris of buurtsportcoach is, naar het oordeel van het college, voldoende met opleiding en/of ervaring voor deze taak toegerust.

Artikel 5 Loonkosten

 • 1.

  De subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches is alleen bedoeld voor de brutoloonkosten van de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.

 • 2.

  Loonkosten die op een andere wijze worden gesubsidieerd of bekostigd komen niet voor een subsidie op grond van deze regeling in aanmerking.

Artikel 6 Hoogte en duur subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches is afhankelijk van het jaarlijks door de raad beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal binnengekomen aanvragen.

 • 2.

  Subsidieaanvragen van werkgevers aan wie in de periode voorafgaand aan en aansluitend op de komende subsidieperiode een subsidie conform deze regeling is toegekend zullen als eerste worden beoordeeld en hebben voorrang op andere binnengekomen aanvragen.

 • 3.

  Jaarlijks wordt maximaal het door het Rijk toegekende budget aan subsidie beschikbaar gesteld voor realisatie van 7,8 fte combinatiefuncties en buurtsportcoaches. Waarbij geldt dat 1 fte gelijk staat aan een werkweek van 36 uur.

 • 4.

  Voor het werkgeverschap of inlenen van combinatiefuncties of buurtsportcoaches worden de brutoloonkosten na rato voor 40% gecompenseerd tot een maximum van € 20.000, - per fte op jaarbasis.

Artikel 7 Aanvraag, aanvraagtermijn, beoordeling, toekenning en betaalbaarstelling

 • 1.

  De aanvragen voor subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches kunnen tot 1 december voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar worden ingediend bij het college. Aanvragen die na 1 december worden ingediend, worden alleen door het college beoordeeld als het budget subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches toereikend is.

 • 2.

  De subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches wordt toegekend voor een maximale duur van één kalenderjaar.

 • 3.

  Een kalenderjaar bestrijkt de periode 1 januari tot en met 31 december.

 • 4.

  Een aanvraag wordt ingediend door middel van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches.

 • 5.

  Ter beoordeling van de subsidieaanvraag wordt van de deelnemende partijen een arbeidsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, activiteitenoverzicht, functiebeschrijving en diploma’s of certificaten van de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach verlangt.

 • 6.

  De subsidie wordt maandelijks na overlegging van een salarisstrook van de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach dan wel betaalbewijs van de inleenovereenkomst betaalbaar worden gesteld.

Artikel 8 Stopzetting en ontbinding subsidie

 • a.

  Als de aanvrager niet of niet volledig voldoet aan de afspraken zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst kan dit een reden zijn de subsidieverstrekking stop te zetten;

 • b.

  Als de aanvrager zijn afspraken zoals genoemd in sub a. van dit artikel niet of niet volledig voldoet kan de subsidietoekenning tussentijds worden beëindigd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Met ingang van 1 januari 2016 worden de bestaande nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur en de nadere regels subsidie buurtsportcoaches ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als “nadere regels subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

De nadere regels subsidie combinatiefuncties en buurtsportcoaches treden met ingang van 1 januari 2016 in werking.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 27 mei 2015

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester