Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-201501-07-201501-01-2017nieuwe regeling

01-09-2015

Overheid.nl (via GVOP), 29 september 2015

D2015 034 107

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

 • .

  gelet op artikel 17 van de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015; 

besluit: 

1. Het uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015 vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking laten treden op 1 juli 2015

Subsidies

Artikel 1 Indienstnemingsubsidie

 • 1.

  Het college kan een indienstnemingsubsidie aan een werkgever verstrekken om daarmee het opdoen van werkervaring of de overgang naar een arbeidsovereenkomst bij de betreffende werkgever of een andere werkgever voor de werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet in de leeftijdscategorie 27 tot 56 jaar mogelijk te maken.

 • 2.

  De indienstnemingsubsidie is volgens de volgende systematiek opgebouwd:

  • a.

   de subsidie voor een werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet , die gedurende 6 tot en met 12 maanden uitkering ontvangt, bedraagt:

   • ·

    50% van het bruto loon tot een maximum bedrag van € 250,00 per maand.

  • b.

   de subsidie voor een werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet , die gedurende 13 maanden of langer uitkering ontvangt, bedraagt:

   • ·

    50% van het bruto loon tot een maximum bedrag van € 400,00 per maand.

 • 3.

  De indienstnemingsubsidie wordt naar evenredigheid van deeltijdfactor en het aantal maanden dienstverband in de betreffende subsidieperiode vastgesteld.

 • 4.

  De duur van de indienstnemingsubsidie bedraagt maximaal 6 maanden.

 • 5.

  De indienstnemingsubsidie moet worden aangevraagd uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de eerste arbeidsovereenkomst. Voor het aanvragen van de indienstnemingsubsidie dient de werkgever gebruik te maken van een formulier dat door het college is vastgesteld.

 • 6.

  Het college stelt de indienstnemingsubsidie telkens na afloop van het kalenderjaar of na afloop van de overeengekomen periode vast op basis van de door het college te bepalen en door de werkgever aan te leveren documenten.

 • 7.

  Betaling vindt plaats na overlegging van kopieën van de loonstroken. Het college verstrekt geen voorschotten.

 • 8.

  Combinatie van de indienstnemingsubsidie met een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6 van het uitvoeringsbesluit re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015 is niet mogelijk.

Artikel 2 Bemiddelingssubsidie

 • 1.

  Het college kan een tussenpersoon die een werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet na aanmelding naar betaald werk bemiddelt een bemiddelingssubsidie verstrekken.

 • 2.

  De bemiddelingssubsidie kan alleen worden aangevraagd door een tussenpersoon die zich op basis van no cure no pay afspraken voor bemiddeling van werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet meldt bij het college.

 • 3.

  De hoogte van de bemiddelingssubsidie wordt gebaseerd op het aantal contract uren en duur van het arbeidscontract dat de werkzoekende uit de doelgroep Participatiewet wordt aangeboden.

 • 4.

  De bemiddelingssubsidie is volgens de volgende systematiek opgebouwd:

  • ·

   € 300, - bij het opleveren van een arbeidscontract van ten minste 18 uur per week, voor de duur van minimaal 3 maanden.

  • ·

   € 600, - bij het opleveren van een arbeidscontract van ten minste 36 uur per week, voor de duur van minimaal 3 maanden.

  • ·

   € 700, - bij het opleveren van een arbeidscontract van ten minste 18 uur per week, voor de duur van minimaal 6 maanden.

  • ·

   € 1.400, - bij het opleveren van een arbeidscontract van ten minste 36 uur per week, voor de duur van minimaal 6 maanden.

 • 5.

  Voor het aanvragen van de bemiddelingssubsidie dient de tussenpersoon gebruik te maken van een formulier dat door het college is vastgesteld.

 • 6.

  Betaling van de bemiddelingssubsidie vindt plaats nadat de prestatie uit lid 3 van dit artikel is geleverd. De tussenpersoon dient een kopie van de opgeleverde arbeidsovereenkomst aan te leveren. Er wordt geen voorschot verstrekt.

 • 7.

  Combinatie van de bemiddelingssubsidie met andere re-integratievoorzieningen is mogelijk.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Het uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2015.

Artikel 4 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit innovatieregeling Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 1 september 2015

A.C. van Eck, A.C.Hofland,

secretaris, burgemeester

Toelichting

Artikelsgewijs

Artikel 1 Indienstnemingsubsidie

Het college kan een indienstnemingsubsidie aan de werkgever verstrekken, waardoor het in dienst nemen van een werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet aantrekkelijker wordt. De werkgever wordt hiermee gestimuleerd om mensen aan te nemen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarin de werkgever waarschijnlijk meer dan gemiddeld zal moeten investeren om tot de gewenste productiviteit te komen. Nadere regels voor deze indienstnemingsubsidieregeling, alsmede de hoogte en de voorwaarden waaronder deze subsidie kan worden verstrekt zijn hiervoor benoemd.

Het betreft een werkzoekende uit de doelgroep Participatiewet in de leeftijdscategorie 27 jaar tot 56 jaar. De leeftijdscategorie jonger dan 27 en ouder dan 56 kan gebruik maken van de premiekorting die werkgevers kunnen krijgen via de belasting.

In lid 2 onder a en b wordt de hoogte van de indienstnemingsubsidie verstrekt per werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet vastgesteld. Het college hanteert hiervoor de volgende criteria:

 • ·

  werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet, die gedurende 6 maanden tot en met 12 maanden uitkering op basis van de Participatiewet ontvangen;

 • ·

  werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet, die gedurende 13 maanden of langer uitkering op basis van de Participatiewet ontvangen.

De indienstnemingsubsidie wordt naar evenredigheid van deeltijdfactor en het aantal maanden dienstverband in de betreffende subsidieperiode vastgesteld. Voor bepaling van de deeltijdfactor wordt uitgegaan van het aantal uren volledig dienstverband conform de betreffende CAO. Hiervoor dient een subsidieovereenkomst gesloten te worden met als contractpartijen enerzijds de gemeente en anderzijds de werkgever. Wijzigingen op de overeenkomst dienen daarom door beide partijen te worden ondertekend.

De duur van de indienstnemingsubsidie voor een werkzoekende uit de doelgroep Participatiewet bedraagt maximaal 6 maanden.

De in dit artikel genoemde indienstnemingsubsidie betreft een generieke regeling omdat ieder bedrijf of iedere onderneming, ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming of de plaats van tewerkstelling van de werknemer, een beroep kan doen op subsidie wanneer deze onderneming een werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet in dienst neemt.

 

Artikel 2 Bemiddelingssubsidie

Het college kan een tussenpersoon die een werkzoekende uit de doelgroep Participatiewet naar betaald werk bemiddelt een bemiddelingssubsidie verstrekken.

Aanspraak op de vergoeding is mogelijk, als de werkzoekende door het college is aangemeld voor bemiddeling bij de desbetreffende tussenpersoon.

De tussenpersoon die zich voor deze bemiddelingsinspanning meldt bij het college, wordt voor de inzet om uitstroom naar regulier werk voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken beloond op basis van no cure no pay afspraken.

Nadere regels voor deze bemiddelingssubsidie, alsmede de hoogte en de voorwaarden waaronder deze subsidie kan worden verstrekt zijn hiervoor benoemd.

Omdat de toekomstig werkgever waarschijnlijk meer dan gemiddeld zal moeten investeren om tot de gewenste productiviteit te komen is inzet de bemiddelingssubsidie in combinatie met andere re-integratievoorzieningen zoals indienstnemingsubsidie, loonkostensubsidie, persoonlijke ondersteuning, etc. ook mogelijk.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.