Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels maatschappelijke smeerolie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels maatschappelijke smeerolie
CiteertitelBeleidsregels maatschappelijke smeerolie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2015Nieuwe regeling

12-10-2015

Overheid.nl (via GVOP), 30 oktober 2015

D2015 046 763

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke smeerolie

Overwegende dat de raad in zijn vergadering van 26 juni 2015 de motie maatschappelijke smeerolie heeft aangenomen;

Overwegende dat onderdeel van de motie was om regels te stellen voor het inzetten van het budget voor maatschappelijke smeerolie;

Overwegende dat het uit oogpunt van rechtmatigheid en doelmatigheid aan te bevelen is deze beleidsegels te stellen;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit de volgende regels vast te stellen.

1.  

Er is een budget maatschappelijke smeerolie, dat in de vorm van eenmalige waarderingssubsidies ingezet wordt om een bijdrage te leveren aan projecten en initiatieven met een lokale uitstraling  ter bevordering van sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, welzijn en/of welbevinden.

2.  

Iedere portefeuillehouder is gemandateerd om namens het college de in artikel 1 genoemde waarderingssubsidie te verstrekken, onder voorbehoud van goedkeuring van het college en voor zover passend binnen het beschikbare budget.

3.  

Voordat een portefeuillehouder overgaat tot het toezeggen van een subsidie in de zin van deze regel, koppelt hij dit voornemen ter goedkeuring terug in het college. Indien dit vooraf niet mogelijk is, gebeurt dit alsnog achteraf.

4.  

De toegezegde subsidie wordt omgezet in een beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht.

5.  

Het totale door de raad beschikbaar gestelde subsidiebudget kan niet ter beschikking worden gesteld aan 1 project, initiatief of organisatie. De maximale subsidie per verstrekking bedraagt € 2.000,-.

 

6.  

Budgethouder van het budget dat behoort bij deze regels is de directie.

7.  

In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het college.

8.  

Deze regels treden in werking met ingang van de dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 12 oktober 2015

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester