Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Rijssen-Holten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen van de gemeente Rijssen-Holten 2014
CiteertitelReglement basisregistratie personen van de gemeente Rijssen-Holten 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, artikel 8
 2. Verordening basisregistratie personen van Rijssen-Holten
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201606-01-2014Nieuwe regeling

28-01-2016

Elektronisch gemeenteblad, 26 februari 2016

D2015 045 900

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement basisregistratie personen van de gemeente Rijssen-Holten 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

Gelet op

 

 • .

  Artikel 8 Wet basisregistratie personen

 • .

  de Verordening basisregistratie personen van

 • .

  de Wet bescherming persoonsgegevens

Besluiten vast te stellen: 

Het reglement voor de basisregistratie personen

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Rijssen-Holten, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Rijssen-Holten worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Rijssen-Holten aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Rijssen-Holten (Reglement BRP 2014).

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 28 januari 2016

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester.

Bijlage 1 tabel 1

Organisatieonderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

RAP = Ad hoc raadpleging persoon

RAA = Ad hoc raadpleging adres

MB = mutatieberichten

S = Selectieverstrekking

AA = Ad hoc verstrekking via mail/telef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team SCJ

Jubilea-overzichten: 50, 60, 65 en jarige huwelijken 90, 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

 

 

2

X

 

Team MWBU

Stembureauleden

Benoeming leden stembureaus; instructie; indeling en uitbetaling vergoeding

Kandidaat stembureauleden

Kieswet (E4)

1

 

2

 

 

Team MWB

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Op te nemen personen

Wet BOPZ

3

3

 

 

 

Afdeling MWC

Gehandicaptenparkeerkaarten

Behandelen aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten

Aanvragers

Gehandicapten parkeerregeling

1

 

 

 

 

Afdeling MWAJ

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

Ouders, voogden, verzorgers van leerlingen

Wet op het primair onderwijs

1

 

 

 

 

Leerling

Afdeling WOAJ

Tijdelijke verhuurvergunning

Behandelen van aanvragen voor tijdelijke verhuurvergunningen, heffen van leges

Aanvrager en gemachtigden van aanvragers

Leegstandswet

1

 

 

 

 

Bijlage 1 tabel 2

 

 

Debiteuren

Gem belastingen

Opsporingsambt

Winkeltijden

Drank- en horeca

Kansspelen

Omgevingsvergun.

APV verg/onth.

Geh. P-kaart

Gevonden voorw

WMO

Leerplciht

Uitk Werk en bijst

Burgerzaken

CRIB

Bibo / best aanpak

Gem belasting WOZ

Categorie gegevens

Gegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens over de burgerlijke staat

Geslachtsnaam

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Voornamen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Adellijke titel of predicaat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Geboortedatum

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Geboorteplaats

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Geboorteland of - gebied

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Geslacht

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Gesl naam ouders

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Voornaam ouders

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Adellijke titel of predicaat ouders

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Geslacht ouders

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Geb datum ouders

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Geb plaats ouders

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Aanduiding huwelijk/GP

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

Geb land of -gebied ouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Datum huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

Plaats huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

Land of gebied huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

 

Datum ontbinding / nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

X

 

Plaats ontbinding / nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

X

 

Land of gebied ontbinding/ nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

Adellijke titel of predicaat echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

Geslacht echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

Geboorteland of -gebied echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Voornamen kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Adellijke titel of predicaat kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Geboortedatum kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Geboorteplaats kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Geboorteland of-gebied kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Overlijdensdatum

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

Plaats overlijden

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

Land of gebied overlijden

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegevens

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevens

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

Gegevens over curatele

Curatele

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid curatele

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid curatele

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend

Gezag door 1 ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Gezag door 2 ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Gezag door een derde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predicaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Gegevens over de nationaliteit

Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

De aantekening in verband met het verblijfsrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

x

 

X

 

 

Datum ingang verblijfsrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

Datum beëindiging verblijfsrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

Datum mededeling gegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland

bijhoudingsgemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum aanvang adreshouding in de gemeente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Functie van het adres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Aanduiding bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Letter bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Toevoeging bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Locatiebeschrijving en zo nodig deel van een gemeente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Postcode

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang adreshouding

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang verblijf in Nederland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Vorig land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Datum vertrek uit Nederland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene

BSN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Datum van kracht worden BSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datum beëindiging BSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Gegevens over de burger-servicenummers van de ouders, de echtgenoot van wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen

BSN ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

BSN echtgenoot/geregistreerd partner

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

BSN eerdere echtgenoot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

BSN eerdere geregistreerde partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

BSN kind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

Data van kracht worden BSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data beëindiging BSN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistr-eerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner

eigen geslachtsnaam (E)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner (P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner vooraf aan de eigen geslachtsnaam (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner volgend op de eigen geslachtsnaam (N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

Datum ingang van het gegeven over het naamgebruik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beëindiging van het gegeven over het naamgebruik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet

Aanduiding omtrent het Europees kiesrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Aanduiding omtrent de uitsluiting van het kiesrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting kiesrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

Soort Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Documentnr Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datum van verstrekking Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Autoriteit die het Nederlands reisdocument heeft verstrekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datum einde geldigheidsduur Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Signalering mbt verstrekking of inhouding Nederlands reisdocument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Bijlage 1 tabel 3

 

Berichten

 

Via gegevensmagazijn

Mutatiesoorten

Taak 1

Taak 2: Jubilea

Taak 3

Taak 4

Taak x

 

Taak 1

Taak 2

Taak 3

Taak 4

Taak x

Persoon

 

X

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Adres

x

X

x

 

 

 

 

x

 

 

 

Vernaming

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Vernummering

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Postcode

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Immigratie

x

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

Emigratie

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Vervolginschrijving

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Vervolguitschrijving

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksluiting

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksontbinding

 

X

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Partnerschapsontbinding

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Partnerschapsluiting

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Kind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaliteit

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Verblijsftitel

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Naam

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden

x

X

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden partner

 

X

x

x

 

 

 

x

 

 

 

Toelichting Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Rijssen-Holten

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Rijssen-Holten woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Rijssen-Holten op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Rijssen-Holten wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Rijssen-Holten beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Rijssen-Holten woonachtig zijn, dient de gemeente Rijssen-Holten het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.