Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Winkeltijdenverordening Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Rijssen-Holten 2016
CiteertitelVerordening winkeltijden Rijssen-Holten 2016.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2016Nieuwe regeling

21-04-2016

Gemeenteblad 2016, 53983

2016-0011

Tekst van de regeling

Intitulé

WINKELTIJDENVERORDENING RIJSSEN-HOLTEN 2016

De raad van de gemeente Rijssen-Holten;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2016;

Gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de verordening Winkeltijdenverordening Rijssen-Holten 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede kerstdag;

 • ·

  Werkdagen; maandag tot en met zaterdag;

 • ·

  Winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag, mits deze dagen niet op een zondag vallen.

Artikel 3. Ontheffing voor zon- en feestdagen ten behoeve van het uitstallen van goederen.

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel, eerste lid van de wet vervatte verboden ten behoeve van het uitstallen van niet fabrieksmatig vervaardigde kunstvoorwerpen door of voor rekening van de vervaardiger daarvan op zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede kerstdag van 11.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 4. Vrijstelling bepaalde winkels

De verboden die staan in artikel 2, eerste lid, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet voor:

 • a.

  musea,

 • b.

  campingwinkels

 • c.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor direct consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht; (snackbars, ijssalons etc.)

 • d.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde dvd’s en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkels geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment).

Artikel 5. Openstelling anders dan voor verkoop

Winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht voor zover het laten betreden van de winkel hoofdzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

Artikel 6. Culturele evenementen

 • 1.

  Verbod geldt niet voor gebouwen waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen, evenementen te plegen te worden verkocht.

 • 2.

  Verbod geldt niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voor voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen.

Artikel 7. Ontheffing werkdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod van artikel 2, eerste lid, onder c van de Winkeltijdenwet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 8. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 9. intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 10. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 11. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  de verordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001 wordt ingetrokken.

 • 2.

  een krachtens de verordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, wordt afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Rijssen-Holten 2016.

Aldus besloten in de raadsvergadering van Rijssen-Holten op 21 april 2016

W.J.C. Knopper, A.C.Hofland,

interim-griffier, voorzitter