Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandaatbesluit Rijssen-Holten 2016 (afdelingen/teams oude stijl)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Rijssen-Holten 2016 (afdelingen/teams oude stijl)
CiteertitelMandaatbesluit Rijssen-Holten 2016 (afdelingen/teams oude stijl)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201601-04-2017Nieuwe regeling

03-05-2016

Gemeenteblad 2016, 58276

D2016 016 492

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Rijssen-Holten 2016 (afdelingen/teams oude stijl)

Het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, ieder voor zover het hun/zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het uit oogpunt van efficiency gewenst is bepaalde bevoegdheden te mandateren aan de portefeuillehouders of ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten of aan derden;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de besturingsfilosofie ‘Samen werken aan goede resultaten voor klanten’;

besluiten:

A  

In te trekken c.q vervallen te verklaren het door het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten op 28 november 2014 vastgestelde ‘Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten versie december 2014’

B  

Aan de portefeuillehouders en aan ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten en/of aan derden te mandateren de bevoegdheden zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende register, met inachtneming van de volgende voorschriften:

 • 1.

  In geval van afwezigheid van de functionaris zoals genoemd in het register waarin bevoegdheden zijn toegekend, wordt de functionaris die het besluit neemt of ondertekent als volgt vervangen (voor zover niet anders aangegeven):

  de behandelend ambtenaar door een andere behandelend ambtenaar van het desbetreffende team; de teamleider door het desbetreffende afdelingshoofd, het afdelingshoofd door de desbetreffende teamleider, de portefeuillehouder door zijn/haar plaatsvervanger in het college.

 • 2a.

  Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan beslissing en ondertekening aan dezelfde functionaris worden opgedragen, worden ondertekend met:

   

  Met vriendelijke groet,

  namens het college van burgemeester en wethouders (of namens de burgemeester)

  naam afdeling

   

  naam van de ondertekenaar

  functiebenaming.

 • 2b.

  Alle krachtens mandaat ondertekende besluiten, waarvan alleen de ondertekening is gemandateerd, worden ondertekend met:

   

  Met vriendelijke groet,

  overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders op (datum) genomen besluit  (of overeenkomstig het door de burgemeester op (datum) genomen besluit)

  naam afdeling

   

  naam van de ondertekenaar

  functiebenaming.

 • 2c.

  Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan de beslissing is gemandateerd en de ondertekening aan nog een andere functionaris is opgedragen, worden als volgt ondertekend:

   

  Met vriendelijke groet,

  namens het college van burgemeester en wethouders

  de portefeuillehouder …. (of andere in het register genoemde functionarissen)

  overeenkomstig het door deze op (datum) genomen besluit

  naam afdeling

   

  naam van de ondertekenaar

  functiebenaming

C  

Te bepalen dat op aanvragen binnengekomen voor 12 mei 2016 de mandatenlijst behorende bij ‘Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten versie december 2014’ van toepassing blijft.

D  

Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2016 (oude stijl)” en in werking treedt op 12 mei 2016.

Overzicht van mandaten Rijssen-Holten (per 12 mei 2016; afdelingen/teams oude stijl)

Afdeling/team

B evoegdheid

wettelijke

regeling

bevoegd

orgaan

mandatering

beslissing ondertekening

opmer-

kingen

Algemeen (1 t/m 5 gelden niet voor het team FBB)

 

 

 

 

 

1

opstellen en ondertekenen verweerschriften rechtbank/ABRS/

CRvB, m.b.t. verzoeken om voorlopige voorziening/beroep/hoger beroep

Awb

bgm/college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2.

opstellen en ondertekenen verweerschriften voor commissies bezwaarschriften

 

bgm/college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

beslissing op bezwaar (inclusief niet-ontvankelijkheidverklaring),

conform advies commissies bezwaarschriften

 

bgm/college

port. houder (tenzij college/bgm primaire besluit heeft genomen)

port. houder

tenzij coll e ge /bgm het pr i maire besluit heeft genomen

n.v.t. op beslissing op bezwaarschriften tegen raadsbesluiten

4

beslissing op bezwaar,

in afwijking van advies

commissies bezwaarschriften

 

bgm/college

college/bgm

port. houder

idem

5

verdagen beslissing op bezwaar

7:10 Awb

bgm/college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

afhandelen verzoeken rechtstreeks beroep

7:1a Awb

bgm/college

port. houder

port. houder

 

7

afsluiten contracten binnen budget

budgethoudersregeling

college

budgethouder

budgethouder

 

8

besluit op een verzoek om

informatie en verdaging WOB-verzoek

WOB

bgm/college

beh. medewerker

beh. medewerker

behandeling WOB-verzoeken aan de raad is gedelegeerd aan het college

9

niet in behandeling nemen WOB-verzoek (ingediend via elektronische weg)

2:15 Awb

bgm/ college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

10

verlengen en opschorten

beslistermijn en beslissen toekennen dwangsom

4:14, 4:15, 4:18 Awb

bgm/college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

11

afhandeling raadsvragen

art. 42 Reglement van Orde

bgm/college

port. houder

port. houder

 

12

Autoriseren sleuteluitgifte in kader van toegangsbeleid

Toegangsbeleid (D2015045848)

college

algemeen directeur/gemeentesecretaris

algemeen directeur/gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

 

 

Stafafdeling (STAF)

 

 

 

 

 

Team Stafafdeling Communicatie en Juridisch (SCJ)

 

 

 

 

1

ontvangstbevestiging/verdaag- mededeling bezwaarschriften

Awb

raad/college/bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

benoeming leden bezwarencommissies

 

college

port. houder

port. houder

 

3

opdracht tot plaatsing advertenties/afsluiten contracten

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

grens begroting

4

a.besluiten over de gegrondheid van klachten tegen gedragingen van ambtenaren

Procedureregels afhandeling klachten ambtenaren en bestuurders gem. (klachtenregeling),

art. 6

college

algemeen directeur/ secretaris

afdelingshoofd

indien de klacht een afdelingshoofd betreft, ondertekent de secretaris

 

b.verdagen afhandelingstermijn klacht

art. 7

college

klachten-coördinator

klachten-coördinator

 

 

c.afhandelen klachten tegen heffings- en invorderingsambtenaren

art. 5 lid 3

bgm

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

5

jaarverslag klachtencoördinator t.k.n.

art. 11

klachtenregeling,

college

port. houder

nvt

 

6

bepalen wijze van aanbesteding werken conform Aanbestedingswet 2012 (A.W.2012) en beleidsnota

Inkoop- en aanbestedingsnota 1-4-2014

college

budgethouder

afdelingshoofd en teamleider

 

7

bepalen wijze van aanbesteding werken conform (A.W.2012) en beleidsnota met een opdrachtwaarde boven € 1.500.000 bij werken en boven € 180.000 bij diensten en leveringen

Inkoop- en aanbestedingsnota 1-4-2014

college

budgethouder

afdelingshoofd, teamleider en inkoopcoördinator

 

8

bepalen wijze van aanbesteding werken in afwijking van de Gids Proportionaliteit (onder de EU-drempel)

Inkoop- en aanbeste-dingsnota 1-4-2014

college

budgethouder

afdelingshoofd, teamleider en inkoopcoördinator

Indien geen overeenstemming van inkoopcoördinator beslist het college

9

aanpassen inhoud en werkwijze Twents Reglement klachtenafhandeling bij inkoop en aanbestedingen

Inkoop- en aanbeste-dingsnota 1-4-2014

college

inkoopcoördinator

Inkoopcoördinator en afdelingshoofd

 

10

aanpassen standaarden omtrent inkoopvoorwaarden en standaard van toepassing te verklaren branchevoorwaarden

Inkoop- en aanbeste-dingsnota 1-4-2014

college

inkoopcoördina-tor

Inkoopcoördinator en afdelingshoofd

 

11

verstrekking informatie over het gemeentewapen en de –vlag

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

12

verlenen ontheffingen o.g.v. art. 22 WVGS

Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Stafafdeling Personeel en Organisatie (SPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

het preciseren (en daartoe aanwijzingen geven) van de hoofdtaken en de toedeling daarvan aan (staf)afdelingen en teams

organisatiebesluit (art. 4, derde lid)

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

2

indeling van de afdeling in teams

uitvoeringsbesluit van art. 22 organisatiebesluit

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

n.v.t.

 

3

vaststellen functieboek gemeente Rijssen-Holten

procedureregeling HR21

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

4

Conversietabel

procedureregeling HR21

college

port.houder

n.v.t.

 

5

inzetten van vervanging bij ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en ouderschapsverlof

uitvoeringsbesluit van art. 22 organisatiebesluit

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

passend binnen afd. budget afgestemd op functieschaal anciënniteit 9.

6a

wijzigingen in de CAR-UWO (incl. herziening salarisbedragen)

CAR-UWO

college

port. houder

port. houder

 

6b

principiële zaken + financieel belang van de gemeente

CAR-UWO

college

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

7

lokale uitwerkingsregelingen voortvloeiend uit de CAR-UWO of Arbowet, met uitzondering van

principiële zaken

CAR-UWO en Arbowet

college

port. houder

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

8

Uitoefenen van taken voortvloeiende uit de Arbeidsomstandighedenwet (incl. aan- en afwijzing BHV-ers, toekenning en intrekking van vergoedingen ex artikel 3:17 CAR/UWO Rijssen-Holten)

Arbowet

college

preventiemedewerker

preventiemede-werker

passend binnen arbobudget

9

bezwaar instellen tegen beschikkingen van de belastingdienst of het UWV

 

college

behandelend medewerker

behandelend medewerker

 

10

Werving en selectie (ontvangstbevestiging, oproepen en afwijzen van sollicitanten)

 

college

behandelend medewerker

behandelend medewerker

 

11a

aanstelling in vaste of tijdelijke dienst en ontslag op eigen verzoek van medewerkers boven schaal 6

(m.u.v. de functie van adjunct-directeur/concerncontroller)

art. 2:1 en art. 8:1 CAR-UWO

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

aanstellen in vaste dienst bij positieve beoordeling

m.b.t. afdelingshoofd vindt vooraf overleg plaats met de portefeuillehouder P&O

11b

Van medewerkers tot en met schaal 6

 

college

(ontvangend) afdelingshoofd

(ontvangend)

afdelingshoofd

idem

12

Besluiten over aanpassing arbeidsduur medewerkers

art. 2:7 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

passend binnen de toegestane formatie

13

boventalligverklaring

art. 10d:11

CAR-UWO

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

14

plicht tot aanvaarden andere betrekking en herplaatsing van medewerkers

art. 2:1B CAR-UWO

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

16

aanbieden , arbeidsovereenkomst oproepcontract / detacheringsovereenkomst / stageovereenkomst

art. 2:5 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

passend binnen de toegestane formatie en het afdelingsbudget

17

toekennen van langdurend zorgverlof, vakbondsverlof, kortdurend zorgverlof, buitengewoonverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, onbetaald verlof onder meer t.b.v. de gemeentelijke levensloopregeling aan medewerkers (niet zijnde afdelingshoofd of adjunct-directeur)

art. 6 :4 :1a, art. 6:4:2, art. 6:4:3, art. 6:4:5, art. 6:5, art. 6:7, art. 6:8 en art. 6:9 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

18a

accepteren meldingen nevenwerkzaamheden (geen strijdigheid met dienstbelang)

art. 15:1e CAR-UWO

college

afdelingshoofd

behandelend medewerker

Verant-woording wordt afgelegd aan portefeuille-houder P&O

18b

besluiten bij kans op strijdigheid met dienstbelang

 

 

algemeen directeur / gemeente-secretaris

behandelend medewerker

idem

19

aanmelden cursussen

art. 15:1:26 en 17:1:1 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

passend binnen opl. budget van afdeling / organisatie

20

voornemen tot strafoplegging

art. 5 protocol disciplinaire maatregelen voor ambtenaren van de gemeente Rijssen-Holten

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

21

opleggen disciplinaire straffen aan en horen (verantwoording afleggen) van ambtenaar (m.u.v. de algemeen directeur / gemeentesecretaris en de adjunct-directeur)

art 16:1:2, lid 2, art.16:1:3, CAR-UWO

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

Verant-woording wordt afgelegd aan portefeuillehouder P&O

22

toekennen en afwijzen van faciliteiten i.h.k.v. het persoonlijk ontwikkelingsplan

art. 17:1:1 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

23

afsluiten telewerkovereenkomsten

regeling Telewerken Rijssen-Holten

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

24

verlenen opdracht tot aanschaf van attenties (o.a. bloemen/fruitmanden/VVV-bonnen)

attentieregeling personeel

college

behandelend

medewerker

behandelend

medewerker

grens-begroting

 

Afdeling Faciliteiten en Bedrijfsvoering (FB)

 

 

 

 

 

vaststellen en wijzigen van het protocol gevonden voorwerpen

art. 171 gemeentewet, titel 2.5 Burgerlijk wetboek

bgm

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Financiën (FBF)

 

 

 

 

1

hypotheekregeling gemeentepersoneel

 

college

port. houder

port. houder

 

2

melding mutaties in de verzekeringspolissen

Gemeentewet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

liquiditeitsbeheer

-aantrekken kasgeld

Gemeentewet

raad/

uitvoering

college

beleidsmedewerker FBF /administrateur

afdelingshoofd

 

4

vaste geldleningen

Gemeentewet

raad

college

seniormedewerker/teamleider FBF

afdelingshoofd

uitvoering aan portefeuillehouder

5

Aangifte BTW en statistiek

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

het aansprakelijk stellen van derden en het factureren van kosten daarbij

 

college

seniormedewerker/teamleider FBF

seniormedewerker/teamleider FBF

 

7

uitkeren van bedragen bij aansprakelijkheidsstellingen tot eigen risico

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

8

uitvoeren van enige wettelijke bepalingen betreffende invordering van belastingen en retributies

Invorderingswet/ Gemeentewet

ontvanger

ontvanger

ontvanger

geattribueerd aan beleidsmedewerker (ondertekening namens

ontvanger)

9

versturen van de vastgestelde begroting, alsmede wijzigingen daarop aan GS

art. 191 en 192 Gemeentewet

college

teamleider FBF

teamleider FBF

 

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Belastingen (FBB)

 

 

 

 

1

uitvoeren van enige wettelijke bepalingen betreffende heffing van belastingen en retributies

Gemeentewet/

Algemene Wet Rijksbelastingen

aangewezen ambtenaar

beh. medewerker

beh. medewerker

geattribueerd aan teamleider Belastingen met bevoegdheid tot mandaat

2

uitspraak doen op bezwaarschrift WOZ/Belastingen

Wet WOZ

aangewezen ambtenaar

de heffingsambtenaar

de heffingsambtenaar

geattribueerd aan teamleider Belastingen/WOZ met bevoegdheid tot mandaat

3a

kwijtschelding:

beslissen op verzoek

Gemeentewet/ Invorderingswet

aangewezen ambtenaar

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3b

beslissen op beroep

 

college

port. houder

port. houder

 

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Digitale Ondersteuning (FBDO)

 

 

 

1

begeleidend schrijven bij toezending verslag van bespreking

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

verstrekking informatie uit het archief

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

vervreemden dossiers aan andere overheden

 

 

seniormedewerker/teamleider

seniormedewerker/teamleider

 

4

aangaan/opzeggen van abonnementen tijdschriften/losbladige uitgaven en doorgeven van wijziging in adresgegevens

 

 

budgethouder

beh. medewerker

grens begroting

5

uitvoering WKPB

a.toetsen brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

b.uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

c.inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

d.plaatsen van aantekeningen op het brondocument

e.verwerken kadastrale mutaties in de administratie

f.verstrekken bewijs van inschrijving

g. waarmerken afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

h.op verzoek verstrekken afschriften of uittreksels uit het register en registratie

i.verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn

j.herstellen fouten en doorvoeren van correcties

k.(doen) verstrekken berichten aan de landelijke voorziening

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen

college

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties

 

6

uitvoering beheer BAG:

a.het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve bedoeld onder lid d.;

b.het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet bag;

c.het uitgeven van inschrijfnummers en

identificatienummers;

d.het inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet bag

aangewezen brondocumenten in het

adressenregister dan wel het

gebouwenregister;

e.het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het

gebouwenregister, dat de inhoud

daarvan duurzaam kan worden bewaard

en te allen tijde binnen een redelijke

termijn raadpleegbaar en beschikbaar is ingevolge artikel 9 van de Wet bag;

f.het zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging

van de adressenregistratie respectievelijk

de gebouwenregistratie ingevolge artikel 14 van de Wet bag;

g.het op basis van de brondocumenten

opnemen van gegevens in de

adressenregistratie en de

gebouwenregistratie overeenkomstig de

voorschriften uit de artikelen 14a en 15

van de Wet bag;

h.het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 van de Wet bag en verzoeken

zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet

bag, inclusief de verwerking daarvan

zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40

en 41 van de Wet bag;

i.het onderhouden dan wel doen

onderhouden van het berichtenverkeer

met de Landelijke Voorziening

basisregistraties adressen en gebouwen

zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet

bag;

j.het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het

gebouwenregister, de adressenregistratie

en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet bag;

k.het bevorderen van de nakoming van de

gemeentelijke verplichtingen in het kader

van de Wet bag, met inbegrip van de

inrichting van de processen, de

conformiteit van het gebruikte

informatiesysteem en de

beveiligingsmaatregelen alsmede het

rapporteren over de nakoming daarvan

aan burgemeester en wethouders;

l.het opmaken van processen-verbaal van

constatering, zoals bedoeld in artikel 10,

eerste lid, onder b, van de Wet bag;

m.het nummeren van objecten, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet bag en artikel 3 van de Verordening “Naamgeving en nummering 2007”, uitgezonderd objecten die ontstaan krachtens de Wet bag aangewezen brondocumenten.

Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

college

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties.

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties.

uitvoerende functionarissen beheer BAG, de bevoegdheden uitvoering processen benoemd in het Processenhandboek BAG BAO, zijn beschreven in het gemeentelijk hoofddocument beheerprocessen BAG (kenmerk BAG_HPD000)

7

ondertekenen formulieren met betrekking tot het bijhouden van de gemeentelijke gegevens in het Handelsregister

Wet Handelsregister

college

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties

 

8

bruikleenovereenkomst tbv het ter beschikking stellen van mobiele elektronica (o.a. i-pad, telefoon, laptop etc.)

 

college

budgethouder

budgethouder

 

9

Splitsing van kadastrale percelen

 

College

medewerkers belast met landmeetkundige werkzaamheden

medewerkers belast met landmeetkundige werkzaamheden

 

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Facilitaire Zaken (FBFZ)

1

in gebruik geven ruimten in gemeentehuis aan derden

 

college

teamleider FBFZ

teamleider FBFZ

 

2

afhandelen gevonden voorwerpen

artikelen 5, tweede lid, 6, derde lid, 8, eerste en tweede lid, 9 en 11 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, Protocol verloren en gevonden voorwerpen

bgm

teamleider FBFZ

teamleider FBFZ

 

3

Uitgifte toegangssleutels

Toegangsbeleid (D2015045848)

College

teamleider FBFZ

teamleider FBFZ

 

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Zwembad Sporthallen (FBZS)

 

 

 

 

1

incidentele verhuur sportaccommodaties

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

alleen t.b.v. sport

2

verhuur ruimten overdekte sportaccommodaties

 

college

hoofd afdeling FB

hoofd afdeling FB

betreft volmacht; vervanging door medewerkster sport

3

vaststelling rooster gebruik

 

 

afdelingshoofd

teamleider FBZS

 

 

Sociaal Domein

 

 

 

 

Team Strategie en Ondersteuning (SSO)

 

 

 

 

1

afrekening huisvestingsvoorzieningen en subsidies

standaardgevallen

niet-standaard gevallen

 

beh. medewerker

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

onderwijs:

verlenen voorschotten huisvestingsvoorzieningen, subsidies

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

grens door raad

beschikbaar

gesteld krediet

3

toestemming verlenen voor verhuur schoollokalen (leegstand)

Artikel 108 WPO

college

beh. medewerker

beh. medewerker

Alleen in standaard gevallen

4

toepassing verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

WPO/WVO

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

5

leerlingenvervoer

4 WPO,

4 WEC, en

4 WVO

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

aanwijzing toezichthouder

Awb

college

teamleider

teamleider

 

7

vaststellen gymnastiek- en zwemrooster onderwijs inclusief schoolsportdagen

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

8.

Uitvoering nadere regels sportinvesteringen 2009

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

9

Uitvoering nadere regels cultuurbudget

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

10

opleggen van huisverbod

Wet tijdelijk huisverbod

bgm

hulpofficier van justitie

hulpofficier van justitie

 

11

verstrekken subsidie combinatiefunctionaris

art. 3 algemene subsidieverordening

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

12

verlenen subsidievoorschotten

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

binnen bedrag subsidiebeschikking

13

kenbaar maken subsidievoornemens aan instellingen

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

binnen begrotingsuitgangspunten

14

uitvoering alle nadere regels( muv nadere regels incidentele subsidies en nadere regels sportinvesteringen en cultuurbudget) die op basis van de Algemene Subsidieverordening zijn vastgesteld

ASV en nadere regels

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

15

Afhandeling subsidieaanvragen op basis van ingetrokken of nog in te trekken nadere regels

ASV en overgangsmaatregel

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

16a

subsidievaststellingen op basis van de ASV :

Tot € 10.000,-;

ASV

college

beh. medewerker

beh. medewerker

4 ogenprincipe moet worden toegepast

16b

Vanaf € 10.000,--

 

 

conform toekenning  beh. medewerker;

niet-conform toekenning  portefeuillehouder

beh. medewerker

idem

17

subsidieverlening op basis subsidiestaat

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

18

Besluiten over de toekenning en definitieve vaststelling van subsidies in het kader van verslavingszorg

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

19

toezicht leerplicht

art.16 Leerplichtwet

college en leerplichtambt. v.w.b. art. 14 lid 3

leerplicht-ambtenaar

leerplicht-ambtenaar

bezwaarprocedure bij college

20

besluiten in verband met herziening en intrekking van het recht op WWB dan wel een voorziening Wmo, terugvordering van uitkering WWB dan wel een voorziening Wmo, verhaal van kosten van bijstand, het opleggen van maatregelen en boeten en het geven van een waarschuwing

WWB, Bbz 2001, IOAW, IOAZ, Verordening maatregelen en boeten WWB/Bbz gemeente Rijssen-Holten 2013, verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014, maatregelenverordening IOAW/IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013, beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2014, beleidsregels terugvordering afdeling Mens en Werk gemeente Rijssen-Holten 2013, Beleidsregels verhaal gemeente Rijssen-Holten

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

21

termijn van orde aanvraag, heronderzoek en rechtmatigheidsformulier

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

22

hersteltermijn

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

23

fraudezaken

verzoek onderzoek sociale recherche

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

24

kennisgeving boete

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

25

verzoek horen sociale recherche

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

26

beslissing aangifte

 

 

teamleider

teamleider

 

27

uitnodigingen, oproepen, termijn van orde, verstrekken van algemene informatie. Handelingen zonder rechtsgevolgen en ter uitvoering van vastgestelde regelgeving

Bbz

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

28

positieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en positieve besluiten met rechtsgevolg conform een extern advies

Bbz (kredieten

< € 22.750,- en

periodiek)

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

29

negatieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en negatieve besluiten die conform een extern advies zijn

Bbz (kredieten

< € 22.750,- en

periodiek)

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

30

besluiten met rechtsgevolg die afwijkend zijn van een extern advies

Bbz (kredieten

< € 22.750,- en

periodiek)

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

31

besluiten zowel positief als negatief

Bbz (kredieten

> € 22.750,-)

college

teamleider

teamleider

 

32

besluiten die voortvloeien uit de verantwoording van persoonsgebonden budget

Wmo

college

behandelend medewerker

behandelend medewerker

 

33

melding`

-toezending aan houder

-opdracht aan GGD onderzoek nieuw kindercentrum/ gastouderbureau/gewijzigde exploitatie

-brief aan houder vertraging inspectie door onvoldoende informatie

-bevestiging aan houder positief advies GGD (gewijzigde) exploitatie

Wet Kinderopvang

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

34a

handhavingsbesluiten Wet Kinderopvang

-waarschuwing

-schriftelijke aanwijzing

Artikel 1.65 Wet Kinderopvang

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

34b

last onder dwangsom/ bestuursdwang

Gemeentewet/Awb

 

teamleider

teamleider

 

34c

verbod op in exploitatie nemen/ voortzetting exploitatie

Artikel 1.66 Wet Kinderopvang

 

teamleider

teamleider

 

34d

opleggen bestuurlijke boete

Artikel 1.72 Wet Kinderopvang

 

teamleider

teamleider

 

 

 

 

 

 

Team Consulenten (SC)

 

 

 

 

1

uitnodigingen, oproepen, termijn van orde, verstrekken van algemene informatie. Handelingen zonder rechtsgevolgen en ter uitvoering van vastgestelde regelgeving

WWB, Ioaw, Ioaz, WI, Wiw, Wet kinderopvang, Reïntegratie, bijzondere bijstand, terugvordering en verhaal, Wet boeten en maatregelen, Schuldhulpverlening, VVTV

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

positieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en positieve besluiten met rechtsgevolg conform een extern advies

WWB, Ioaw, Ioaz, WI, Wet kinderopvang, Reïntegratie, bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening, VVTV, Wij

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

negatieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en negatieve besluiten die conform een extern advies zijn

WWB, Ioaw, Ioaz, WI Wet kinderopvang, Reïntegratie, bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening, VVTV, Wij

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4

besluiten met rechtsgevolg die afwijkend zijn van een extern advies

WWB, Ioaw, Ioaz, WI, Wet kinderopvang, Reïntegratie, bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening, VVTV

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

5

gebruikmaken van hardheidsclausule, op individuele gronden afwijken van regelgeving

alle regelingen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

besluiten over uitvoering minimabeleid

Regeling duurzame gebruiksgoederen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

7

hersteltermijn

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

8

besluiten over uitvoering minimabeleid

Regelingen maatschappelijke participatie en schoolgaande kinderen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

binnen kader controleplan WNZ

9

besluiten bijdrage uit schuldhulpfonds

Reglement schuldhulpfonds

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

10

toekennen en afwijzen van aanvragen voor bijdrage maaltijdkosten

uitvoeringsregeling maaltijdvoorziening

college

beh. medewerker

beh. medewerker

binnen kader controleplan WNZ

11

uitnodigingen, oproepen, termijn van orde, verstrekken van algemene informatie. Handelingen zonder rechtsgevolgen en ter uitvoering van vastgestelde regelgeving

Gpk

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

12

positieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en positieve besluiten met rechtsgevolg conform een extern advies

Gpk

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

13

negatieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en negatieve besluiten die conform een extern advies zijn

Gpk

college

beh. medewerker

beh. medewerker

kopie aan portefeuillehouder

14

besluiten met rechtsgevolg die afwijkend zijn van een extern advies

Gpk

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

15

uitnodigingen, oproepen, termijn van orde, verstrekken van algemene informatie. Handelingen zonder rechtsgevolgen en ter uitvoering van vastgestelde regelgeving

Wmo

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

16

hersteltermijn

Awb

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

17

positieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en positieve besluiten met rechtsgevolg conform een extern advies

Wmo, Jeugdwet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

18

negatieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en negatieve besluiten die conform een extern advies zijn

Wmo, Jeugdwet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

19

besluiten met rechtsgevolg die afwijkend zijn van een extern advies

Wmo, Jeugdwet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

20

Besluiten over uitvoering beleidsregels Compensatie eigen risico

Beleidsregels Compensatie eigen risico gemeente Rijssen-Holten 2014

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

 

Team Burgerzaken

 

 

 

 

1

reisdocumenten

Paspoortwet

bgm

medewerker burgerzaken

medewerker burgerzaken

 

2

grafakten (bewijs van eigendom)

 

college

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

3

volmachten kiezerspassen

Kieswet

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

4

optie en afstandsverklaring

Rijkswet

Ned.schap

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

5

bewijzen van Nederlanderschap

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

6

attestatie de vita

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

7

afgifte verklaring omtrent gedrag +

verzoek uittreksel strafregisters

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

8

rijbewijzen, m.u.v

-vordering rijbewijs

-ongeldig verklaring rijbewijs

-weigering verlenging

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

9

het stellen van een van art. 6 lid 1 Wet

op de lijkbezorging afwijkende termijn

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

10

advisering aan Min. van Justitie inzake

naturalisatieverzoeken

 

bgm.

teamleider burgerzaken

teamleider burgerzaken

 

11

afgifte uittreksels, verklaringen, inlichtingen uit GBA

Wet GBA

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

12

(correspondentie over) ambtshalve inschrijven en uitschrijven GBA

 

college

medewerker burgerzaken

medewerker burgerzaken

 

13

afkoop onderhoud graf

 

college

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

14

eenmalig benoemen van BABS die in een andere gemeente is benoemd t.b.v. voltrekken huwelijk kennis/familielid

 

college

teamleider burgerzaken

teamleider burgerzaken

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijk Domein

 

 

 

 

Team Strategie en Consulenten (RSC)

 

 

 

 

1

afdoen van aan het college gerichte brieven met verzoeken om informatie of specifieke toelichtingen

 

college

port. houder

beh. medewerker

 

2

kennisgeving voornemen om een ruimtelijk plan voor te bereiden

1.3.1 Bro

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

vaststelling wijzigen/uitwerken bestemmingsplan:

-zonder zienswijzen

-zonder negatief advies wettelijk adviseurs

3.6 Wro

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4

afwijzen van aanvraag om wijzigen/uitwerken bestemmingsplan

3.6 Wro

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

5

het authentiseren van het manifest.xml in het kader van het digitaliseren van ruimtelijke plannen

Wro in combinatie met artikel 1.2.1 Bro

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

aanvragen advies welstandscommissie

9.1 Bv

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

7

afhandeling van correspondentie mbt statistische gegevens

Awb

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

8

opvragen van aanvullende stukken tbv ontvankelijkheid van aanvraag om vergunning

Wabo, APV, DHW, WvW, Wm, Woningwet

college/bghm

beh. medewerker

beh. medewerker

 

9

voornemen tot weigeren, buiten behandeling laten van de aanvraag om omgevingsvergunning

Wabo, APV, DHW, WvW, Wm anders dan omgevingsvergunning

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

10

verlenen, weigeren, intrekken, buiten behandeling laten, verdagen en wijzigen van een omgevingsvergunning, ontheffing Lozingsbesluit, tijdelijke verhuur, tijdelijke gebruiksvergunning e.d,

Wabo, Wm, Bouwbesluit, Leegstandswet, Brandbeveiligingsverordening

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

11

besluiten dat een omgevingsvergunning terstond in werking treedt

Wabo, Waterwet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

12

afdoen van meldingen, inclusief opleggen maatwerkvoorschriften, gelijkwaardigheidstoets en besluit om akoestisch rapport te verlangen

Wm

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

13

MER

Wm

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

14

vaststellen van Programma van Eisen

Wm, Vuurwerkbesluit, Bouwbesluit

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

15

mededeling omtrent en besluit aanhouden beslissing

Wabo, Wm

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

16

verlenen van omgevingsvergunning in afwijking van wettelijke aanhoudingsgrond

Wabo

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

17

inwinnen en verstrekken verklaring van geen bedenkingen bij andere bestuursorganen

Wabo

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

18

inwinnen en verstrekken van adviezen van/aan andere bestuursorganen

Wabo, waterwet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

19

Aanwijzen toezichthouders WABO-milieu

WABO

college

RUD-directeur

RUD-directeur

 

20

vaststellen hogere waarden + ondertekenen verklaring van eensluidendheid voor inschrijving in Kadaster

Wet geluidhinder

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

21

beslissingen op aanvragen als bedoeld in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

22

aanvragen subsidie rijksmonumenten

Art. 34 Monumentenwet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

23

besluiten over ontheffing wedstrijden op de weg

10 WVW 1994

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

24

besluiten o.g.v.

APV, Zondagswet, Winkeltijdenwet en andere evenement-gerelateerde besluiten

4:6Awb,

APV/beleidsregels Brandbeveiligingsverordening, Zondagswet, Winkeltijdenwet

college/

bgm.

beh. medewerker

beh. medewerker

 

25

aanstelling verkeersregelaars evenementen etc.

art. 56 BABW

bgm.

beh. medewerker

beh. medewerker

-registratie moet worden bijgehouden

-ondermandaat mogelijk

26

besluiten DHW:

-vergunningen/meldingen

-ontheffingen

DHW

bgm.

beh. medewerker

beh. medewerker

 

27

besluiten Wet op de Kansspelen:

-verlotingen

-speelautomaten

WKS

college

burg.

beh. medewerker

beh. medewerker

 

28

beschikbaar stellen prijzen

Prijzenregeling

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

29

nummeren van objecten

art. 3 Verordening naamgeving en nummering,

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

30

aanvaarden melding uitwegvergunning

2:12 APV

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

31

ontheffing verbranden snoeihout

Wet Milieubeheer

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

32

-zelfstandige herplantplicht

-lastgeving bestrijding

boomziekte

-vergunning voorhanden

hebben en vervoer

Kapverordening:

art. 2, lid 4

art. 6, lid 1

art. 6, lid 2 en 3

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Toezicht en Ondersteuning (RTO)

 

 

 

 

1

afdoen van aan het college gerichte brieven met verzoeken om informatie of specifieke toelichtingen

 

college

port. houder

beh. medewerker

 

2a

markt:

beslissing op (aanvraag):

-intrekken vergunning

-inschrijving/doorhaling wachtlijst

-overschrijving vergunning

-ontheffing aanwezigheidsplicht en vervanging

-ontheffing innemen standplaats tot sluitingstijd markt

-intrekking vergunning en schorsing

-afdoening uitvoeringsbrieven

Marktverordening

art. 13

art. 9 + 10

art. 12

art. 19

art. 21

art. 23

div.

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2b

-vergunning standplaats

-ontheffing aanwezigheidsplicht en vervanging

-ontheffing innemen standplaats tot sluitingstijd markt

-uitsluiting dagplaats of standwerker

-onmiddellijke verwijdering

-ontheffing nadere regels

art. 5

art. 19

art. 21

art. 24

art. 25

art. 3

 

marktmeester

beh. medewerker

 

2c

-toewijzing dagplaatsen

-toewijzing standwerkers-plaatsen

art. 14, 15

 

marktmeester

marktmeester

 

3

instemmingsbesluit melding graafwerkzaamheden kabels en leidingen

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, art. 5

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4a

beslissen op aanvraag:

individuele gehandicaptenparkeerplaats

par. 2 WVW 1994 en par. 5 BABW

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4b

tijdelijke verkeersvoorzieningen

art. 34 BABW

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4c

ontheffing bijzondere transporten

Voertuigreglement

college

RDW

RDW

 

4d

dagontheffing toegangsregeling winkelkerf

RVV 1990

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4e

ontheffing parkeerschijfzone

RVV 1990

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4f

Uitreiking KeyCard parkeer- en toegangssysteem De Hoge Wal en De Hagen

geen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4g

ontheffing Voertuigreglement en afgeven verklaring t.b.v. eigen personeel

Voertuigregl.hdst. 7

college

beh. medewerker

beh. medewerker

Op voordracht teamleider mogelijk

4h

overige ontheffingen WVW 1994 + RVV 1990

WVW 1994 art. 149

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4i

aanstelling verkeersbrigadiers

BABW hfdst. V

bgm

politie

politie

opl. politie

4j

mandaat LZV

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

bij voldoen aan ministe-riële eisen en positief ad-vies politie

5

-ontheffing parkeren grote voertuigen

5:8 APV

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

nemen van verkeersbesluiten

Art. 18 lid 1 onder d WVW

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

7

actieplan GVP:

-toekennen subsidies/ bijdragen

-vaststellen verantwoording en definitieve subsidies

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

binnen budget begroting; zowel naar Regio als overige partners

8

schriftelijke afdoening van (schriftelijke) aanvragen betreffende verkoop van openbare groenstroken

passend binnen

vastgesteld beleid/

artikel 171 Gemeentewet

college/ bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

betreft

volmacht/ machtiging

9

verrichten van noodzakelijke en wenselijke handelingen betreffende verjaringszaken van groenstroken;

verkoop van groenstroken afwijkend van het groenstructuurplan/ nota grondbeleid

Boek 3 Burgerlijk Wetboek

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

10

doorvoeren van periodieke huuraanpassing woonwagenstandplaatsen, gemeentelijke woningen, gemeentelijke gebouwen

160 Gemeentewet en beleid ministerie van VROM

college

beh. medewerker

beh. medewerker

Op basis van door VROM jaarlijks voorgestelde verhoging

11

doorvoeren van periodieke aanpassing pachtprijs op door de gemeente verpachte gronden

Pachtprijzenbesluit

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

12

overeenkomst uitvoeren geluidwerende voorzieningen als gevolg van (weg)reconstructies

 

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

13

correspondentie over grondtransacties

Gemeentewet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

14

beslissen op aanvragen VROM Startersregeling

Verordening VROM startersregeling

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

15

aanwijzing van toezichthouders

Wabo, APV, DHW, Awb Wegenverkeerswet, Brandbeveiligingsverordening, Afvalstoffenverordening, Wet op de kansspelen, Monumentenwet, Kapverordening

college/bgm

teamleider

teamleider

 

16

mededeling resultaten (bedrijfs)bezoeken en controles in het kader van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wro, e.a.

a.bezoekrapport

b.brief

Wabo, APV, DHW, Awb Wegenverkeerswet, Brandbeveiligingsverordening, Afvalstoffenverordening, Wet op de kansspelen

college/bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

 

17

toepassing bestuursdwang inzake asbestbeleid bij spoedeisende gevallen

Gemeentewet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

18

waarschuwing, aanzegging bestuursdwang, dwangsom en zienswijze bestuursdwang/dwangsom ivm overtreding van voorschriften gesteld in of op grond van Wabo, bouwverordening, Woningwet, Wet milieubeheer, APV, DHW e.a.)

Wabo, APV, DHW Awb, Monumentenwet, Brandbeveiligingsverordening, Afvalstoffenverordening

college/bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

 

19

mondeling geven van een last onder bestuursdwang en het ten uitvoer leggen daarvan indien deze niet (tijdig) worde uitgevoerd

Woningwet, Wabo, APV, DHW Awb, Gemeentewet, Afvalstoffenverordening

college/bgm

toezichthouders RTO

 

 

20

beslissen op een verzoek om handhaving

(afwijzen en positieve besluiten)

Wabo, APV, DHW Awb, Gemeentewet, Monumentenwet, Afvalstoffenverordening

college/bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

 

21

stilleggen van bouw/gebruik/ sloop activiteiten dan wel het geven van het bevel tot het treffen van voorzieningen, inclusief de bepaling dat het bevel geldt voor een rechtsopvolger

Wabo, APV, DHW Awb, Gemeentewet, Monumentenwet

college

toezichthouders RTO

toezichthouders RTO

 

22

inwinnen en verstrekken van adviezen van/aan andere bestuursorganen

Wabo, waterwet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

23

betaalbaar stellen rietsubsidies en verlenen uitstel uitvoering werkzaamheden

Subsidieverordening rieten daken Rijssen-Holten 2004

college

beh. medewerker

beh. medewerker

mits standaardgevallen en na verificatie

24

effectuering bestuursdwang; innen dwangsom bij hand-havingsprocedures

Awb

college/bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

ongewijzigde omstandigheden t.o.v. handhavingsbeschikking

25

verhuur volkstuinen

Gemeentewet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

26

verkoop van gemeentelijke kavels

Gemeentewet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

verkopen gebeuren onder de voor de gemeente gebruikelijke voorwaarden en bedingen; de prijs van de gemeentelijke kavels is al door het college vastgesteld.

27

instellen planschadecommissie per aanvraag om planschade

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

28

Niet-ontvankelijk verklaren aanvraag om planschadevergoeding

Awb

college

port. houder

port. houder

 

29

besluit op aanvraag om planschade conform advies planschadecommissie

Wro

college

port. houder

port. houder

 

30a

verlengen begunstigingstermijn permanente bewoning:

verlengen termijn uit primair besluit

Uitvoeringsbeleid verlenging begunstigingstermijn permanente bewoning

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

30b

verlengen termijn uit een beslissing op bezwaar

 

 

beslisser op bezwaar

beslisser op bezwaar

 

31

effectuering last onder bestuursdwang; innen dwangsom bij handhavingsprocedures (ongewijzigde omstandigheden t.o.v. handhavingsbeschikking

Awb, Brandbeveiligingsverordening

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

32

Aanlijn- en muilkorfverplichting opleggen

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

33

toekennen bijdrage

Stimuleringsregeling verbeteren kwaliteit private kavels en gebouwen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

34

privaatrechtelijke toestemming gebruik openbare ruimte

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Beheer en Uitvoering (RBU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-1e waarschuwing onjuist aanbieden afval en onjuist gebruik cocons en containers

-ontheffing reiniging

minicontainers

-ontheffing opslagverbod

-vooraanmelding en begeleidingsformulieren afvalstromen PMV

-beslissen op aanvragen inzamelingsvergunningen

Afvalstoffen-

verordening:

div. bep.

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

vergunning rioolaansluiting

Bouwverordening

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

-ontheffing gebruik van de weg

-verwijderen overhangend groen

2:10 APV, BW

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4

-beschikbaar stellen dranghekken

-aanschrijving herstel

gemeente-eigendom

n.v.t.

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

5

verlenen van machtigingen voor het treffen van uitvoeringsmaatregelen

Flora- en Faunawet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

Rijssen, 3 mei 2016

gemeente Rijssen-Holten

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. van Eck, A.C. Hofland

gemeente Rijssen-Holten

burgemeester,

A.C. Hofland