Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Destructieverordening gemeente Rijssen 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Rijssen 2001
CiteertitelDestructieverordening gemeente Rijssen 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare gezondheid, veiligheid en zedelijkheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2001nieuwe regeling

23-04-2001

Rijssens Nieuwsblad, 10-5-2001

2001-IV-4

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Rijssen 2001

 

 

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

  • a.

    wet: de Destructiewet;

  • b.

    aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

  • c.

    destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, lid 2 van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders wijzen 1 of meer verzamelplaatsen aan waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voorzover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening gemeente Rijssen 2001".

Zij treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de afkondiging heeft plaatsgevonden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2001.

De voorzitter, De secretaris,