Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Rijssen-Holten
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, artikel 12 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-07-2015Onbekend

28-09-2010

Rijssens Nieuwsblad, 8-2-2010

2010-3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Rijssen-Holten

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • c.

  sw-geïndiceerde: de persoon die volgens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep behoort;

 • d.

  wachtlijst: de wachtlijst als bedoeld in artikel 12 lid 1 Wsw;

 • e.

  begeleid werken: een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 7 van de Wsw;

 • f.

  voortraject arbeidsinpassing: een traject waarin sw-geïndiceerden van de wachtlijst worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de Wsw.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

 • 1.

  Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en binnen de sluitende aanpak die de gemeente Rijssen-Holten nastreeft kan met voorrang worden geplaatst:

  • a.

   de sw-geïndiceerde die direct van de wachtlijst in begeleid werken geplaatst kan worden;

  • b.

   de sw-geïndiceerde die een voortraject arbeidsinpassing volgt of heeft gevolgd;

 • 3.

  Lid 2 van dit artikel blijft buiten beschouwing als op de wachtlijst een sw-geïndiceerde voorkomt die langer dan 24 maanden op de wachtlijst staat en voor wie een plaatsingsmogelijkheid beschikbaar is.

 • 4.

  Als meer personen tegelijkertijd aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden voldoen, is de volgorde van plaatsing op de wachtlijst bepalend.

 • 5.

  Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat kunnen voor het college aanleiding zijn om bij wijze van uitzondering af te wijken van de vorige leden van dit artikel.

Artikel 3 Uitvoering

 • 1.

  Het college geeft uitvoering aan haar bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de wachtlijst van de Wsw zorgvuldig te beheren.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het beheer.

Artikel 4 Informatievoorziening

Het college informeert sw-geïndiceerden over hun plaats op de wachtlijst door:

 • a.

  Een sw-geïndiceerde desgevraagd binnen 10 werkdagen te informeren over zijn of haar plaats op de wachtlijst;

 • b.

  Alle sw-geïndiceerden tenminste één keer per jaar schriftelijk te informeren over hun plaats op de wachtlijst.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De verordening treedt na de dag van bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Rijssen-Holten.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 28 januari 2010

 

drs. H.A.J . van de Vliert P. van Veen

griffier voorzitter

Toelichting

Algemene toelichting

Op 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) herzien. Met deze herziening wil de wetgever bevorderen dat sw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn in de wet enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo worden regie en sturing op de uitvoering van de Wsw nadrukkelijker in handen gelegd van de gemeente. Wachtlijstbeheer vormt een belangrijk element in de gemeentelijke regierol.

Het wettelijk kader voor het beheer van de wachtlijst wordt gevormd door de betreffende artikelen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (Buswbw) en de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken (Ruswbw).

De gemeente is verantwoordelijk voor plaatsing vanaf de wachtlijst. De wet geeft aan dat de volgorde van plaatsing vanaf de wachtlijst in principe wordt bepaald door het zogenoemde fifo-systeem. Dit betekent dat het aanbieden van dienstbetrekkingen plaatsvindt op volgorde van de datum van de indicatiebeschikking.

De wet biedt de gemeente evenwel de mogelijkheid om een eigen beleid te voeren ten aanzien van de plaatsingsvolgorde, mits dit wordt vastgelegd in een verordening. Dit maakt het mogelijk de Wsw meer te laten aansluiten bij het lokale beleid voor werk, inkomen en zorg. De gemeente Rijssen-Holten maakt graag gebruik van de geboden wettelijke ruimte. De in de verordening gehanteerde formulering biedt het college voldoende houvast om op adequate wijze in te spelen op de actualiteit van het wachtlijstaanbod.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden omschrijvingen gegeven van begrippen die in de verordening voorkomen, en waarvan het van belang is dat er telkens hetzelfde onder wordt verstaan.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid (bij plaatsingsruimte) af te wijken van het ‘first in first out’-principe. Door plaatsing met voorrang kan meer invloed worden uitgeoefend op en invulling worden gegeven aan de doelstelling om zo veel mogelijk sw-geïndiceerden buiten het reguliere Sw-bedrijf te plaatsen. Lid 3 van dit artikel voorkomt dat sw-geïndiceerden onevenredig lang moeten wachten op plaatsing.

Artikel 3 Uitvoering

Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de wachtlijst. Dit artikel stelt dat het college dit op een verantwoorde wijze doet. Het tweede lid biedt de mogelijkheid om regels te stellen aangaande het beheer van de wachtlijst.

Artikel 4 Informatievoorziening

Dit artikel bepaalt, dat het college een sw-geïndiceerde actief en passief informeert. Dit houdt in dat tenminste één keer per jaar alle sw-geïndiceerden schriftelijk bericht krijgen over hun plaats op de wachtlijst. Bovendien kan een sw-geïndiceerde zelf vragen om zijn actuele plaats op de wachtlijst. Het college handelt een dergelijk verzoek mondeling of desgewenst schriftelijk af en wel binnen 10 werkdagen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 6 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.