Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2010
CiteertitelAlgemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Belemmeringenwet Privaatrecht, art. 1
 2. Telecommunicatiewet, art. 5.4 vierde lid
 3. Gemeentewet 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201017-08-2016Onbekend

29-04-2010

Rijssens Nieuwsblad, 1-6-2010

2010-37

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2010

 

 

 

Hoofdstuk Een: Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet Telecommunicatiewet, Belemmeringenwet Privaatrecht, Gemeentewet

 • b.

  college college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • c.

  net of netwerk samenstel van ondergrondse kabel(s) en/of leiding(en), bestemd voor het

  transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van

  informatie (een, al dan niet, openbaar, elektronisch communicatienetwerk

  als bedoeld in artikel 1.1. onder e en h van de Telecommunicatiewet);

 • d.

  kabels en leidingen/ kabels en/of leidingen als onderdeel van een net(werk), daaronder mede

  voorzieningen begrepen de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en

onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze

verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een

producent of van een afnemer, en tevens omvattende lege buizen,

ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken; voorbeelden van deze kabels en leidingen zijn telecommunicatie- en omroepkabels, elektriciteitskabels (koppel-, transport- en distributiekabels), gasleidingen (transport-, distributie- en dienstleidingen), waterleidingen, rioleringen (buizen) en kabels en leidingen ten behoeve van industriële netwerken;

 • e.

  aansluiting het gedeelte van de kabel of leiding door openbare grond dat een

  netwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt ten behoeve van een

  onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d, van

  de Wet waardering onroerende zaken, of met een ander netwerk;

  • -

   openbare gronden openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, onder

   aa, van de Telecommunicatiewet;

f. netbeheerder/ vennootschap (of andere rechtspersoon) die is aangewezen als

netwerkaanbieder beheerder van een net voor levering van elektriciteit, gas of water of van een (al dan niet openbaar) elektronisch communicatienetwerk dan

wel die aanbieder is van een (al dan niet openbaar) elektronisch

communicatienetwerk; de netbeheerder kan gedoogplichtige zijn en opdrachtgever/grondroerder;

 • g.

  opdrachtgever degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk waarbij

  graafwerkzaamheden worden verricht; (waaronder mede verstaan wordt

  degene die in eigen naam en voor eigen rekening kabels en/of leidingen ten dienste van een netwerk aanlegt, instandhoudt en opruimt);

 • h.

  grondroerder/ aanvrager partij onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht die met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een instemmingsaanvraag doet;

indien deze partij zich laat vertegenwoordigen door een (onder)aannemer of uitvoerder, dient deze te beschikken over een machtiging van de partij namens welke opgetreden wordt;

 • i.

  gedoogplichtige degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 1, van de

  Belemmeringenwet Privaatrecht of in artikel 5.2, eerste lid,

  van de Telecommunicatiewet;

 • j.

  melder netbeheerder (of degene die door de netbeheerder gemachtigd is namens deze op te treden), die met inachtneming van het bepaalde in deze verordening melding doet van (voorgenomen) werkzaamheden;

 • k.

  werkzaamheden handmatige en mechanische (graaf)werkzaamheden in de openbare

  grond in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels

  en leidingen

 • l.

  instemmingsbesluit (positief) besluit van het college op een aanvraag van voorgenomen

  werkzaamheden;

 • m.

  werken een constructie, of werkzaamheden, niet zijnde een gebouw, die op de

  plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden

  is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 • n.

  verordening Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren; deze dient tevens

  als gemeentelijke Telecomverordening zoals verplicht op grond van de

  Telecommunicatiewet;

 • o.

  coördinator de contactpersoon van de gemeente, die gemandateerd is door het

  college, inzake werkzaamheden of bevoegdheden krachtens deze

  verordening;

 • p.

  niet-openbare kabels kabels en leidingen (dan wel het netwerk waartoe deze behoren) die niet

  en leidingen gebruikt worden om openbare diensten aan te bieden, waaronder verstaan wordt het aanbieden van diensten die beschikbaar zijn voor het publiek;

 • q.

  openbare gronden openbare wegen en wateren voor zover de gemeente deze gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft conform de Telecommunicatiewet en de Belemmeringenwet Privaatrecht,

 • r.

  marktconforme kosten kosten zoals deze door een onderneming onder normale

  omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt

  worden gemaakt;

 • s.

  breekverbod verbod voor het uitvoeren van breek- en graafwerkzaamheden in de

  grond, geldend bij een gesloten sneeuwdek en/of vorst in de grond;

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze verordening is van toepassing op de procedures en voorschriften voor het aanleggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden, voor zover de gemeente deze gronden beheert, in bezit heeft dan wel daarover coördinatieverplichtingen heeft conform de Telecommunicatiewet en de Belemmeringenwet Privaatrecht, waarvan de bepalingen onverkort van toepassing zijn op het in deze verordening bepaalde.

Artikel 3 Nadere regels

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Hoofdstuk Twee: Aanvragen en melden van graafwerkzaamheden

Artikel 4 Instemmingsvereiste

 • 1.

  Het is verboden zonder, of in afwijking van, een voorafgaand door het college verleend instemmingsbesluit omtrent de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen.

 • 2.

  Voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard, waaronder verstaan wordt het realiseren van incidentele (huis-)aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter in of op openbare gronden, waarbij geen gesloten verhardingen worden gekruist, en voor minder ingrijpende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, is geen instemming van het college, als bedoeld in het eerste lid, noodzakelijk.

Artikel 5 Aanvragen en melden

1.Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten, vraagt daarvoor een instemmingsbesluit, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze verordening, aan bij het college met een door het college vastgesteld formulier.

2.Een grondroerder die werkzaamheden wil verrichten kan hierover vooroverleg voeren met het college ten einde de aanvraag, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, voor te bereiden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het (voor)overleg tussen de aanvrager en de andere gedoogplichtige(n).

 • 4.

  Voor het verrichten van minder ingrijpende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 4 lid 2, kan de grondroerder volstaan met een melding aan het college minimaal twee dagen voorafgaande aan de werkzaamheden met een daarvoor door het college vastgesteld formulier. Op grond van de belangen zoals genoemd in artikel 8 lid 1 kan het college bepalen dat de realisatie van deze werkzaamheden op een later tijdstip dient plaats te vinden.

5.In geval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing, waarvan uitstel niet mogelijk is en de belemmering of storing mogelijkerwijs buiten de normale werktijden plaatsvindt, volstaat de grondroerder met een melding bij voorkeur voorafgaand aan de start van de werkzaamheden volgens een door het college vastgesteld formulier. Indien een melding vooraf niet mogelijk is, dient de melding doch uiterlijk binnen één werkdag na de uitvoering gemotiveerd te worden gedaan aan het college met een daartoe vastgesteld formulier door het college.

Artikel 6 Aanvraag- en meldingsvoorwaarden

 

Artikel 6 Aanvraag- en meldingsvoorwaarden

 • 1.

  Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit en het melden van minder ingrijpende- of spoedeisende werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van daartoe door het college vastgestelde formulieren.

 • 2.

  Bij de aanvraag voor een instemmingsbesluit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij de eerste aanvraag indien de aanvrager daar ingeschreven is;

  • b.

   een machtiging indien het een aanvraag betreft voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen voor of namens een opdrachtgever;

  • c.

   NAW-gegevens van de eigenaar, beheerder en exploitant van de kabels en/of leidingen en van de (onder)aannemer, alsmede de naam en telefoonnummer van de uitvoerder, zijnde een Nederlands sprekende contactpersoon voor de werkzaamheden;

  • d.

   een opgave van het aantal, de soort en het beoogde gebruik van de kabels en/of leidingen;

  • e.

   welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en aard van de werkzaamheden;

  • f.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • -

    een opgave van het gewenste tracé;met daarbij duidelijke tekeningen en daarop aangegeven wat de locaties zijn

   • -

    de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek inzake de beschikbare ruimte;

   • -

    een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, van permanente als tijdelijke aard, alsmede van de situering daarvan;

   • -

    een omschrijving van eventuele opbrekingen van de verhardingen;

   • -

    de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

   • -

    de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden

   • -

    het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

 • 3.

  Indien de werkzaamheden betrekking hebben op kabels van elektronische communicatienetwerken dienen, aanvullend op lid 2 van dit artikel, bij de melding tevens de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a.

   een kopie van de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) afgegeven registratie;

  • b.

   aanvullend op het uitvoeringsplan wordt daarin ook opgenomen:

   • -

    een opgave van het aantal kabels dat direct in gebruik wordt genomen en een opgave van het aantal kabels dat niet direct in gebruik wordt genomen;

   • -

    de doorsnede van de kabel(goot) en lengte en breedte van de kabelsleuf.

 • 4.

  Bij de melding voor minder ingrijpende of spoedeisende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5, dient te worden verstrekt:

  • a.

   naam, adres en ondertekening van de melder;

  • b.

   naam en adres van de aannemer(s) en onderaannemer(s) die belast zijn met de werkzaamheden, alsmede de naam en telefoonnummer van de uitvoerder, zijnde een Nederlands sprekende contactpersoon voor de werkzaamheden;

  • c.

   de dagtekening van de melding;

  • d.

   de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;

  • e.

   het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.

 • 5.

  Het college kan nadere regels stellen aan de te verstrekken gegevens als ook over de wijze waarop de gegevens worden verstrekt.

 • 6.

  De Telecommunicatiebedrijven zijn voor het verkrijgen van een instemmingsbesluit of het doen van een melding leges verschuldigd op grond van de Legesverordening van de Gemeente Rijssen-Holten.

Artikel 7 Termijnen

1.Een beslissing op een instemmingsaanvraag wordt genomen uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag. Betreft het een aanvraag waarbij meerdere gedoogplichten zijn betrokken dan beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag en alle bijbehorende instemmingen van de betreffende gedoogplichtigen.

2.De termijnen zoals bedoeld in het eerste lid kunnen eenmaal met acht weken worden verlengd met inachtneming van de Wet Dwangsom en Beroep.

3.Indien van de bevoegdheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, doet het college daarvan vóór afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 1, een schriftelijke bevestiging met motivering toekomen aan de aanvrager.

4.Het instemmingsbesluit vervalt indien daarvan niet binnen maximaal 1 jaar na het onherroepelijk zijn van het besluit gebruik wordt gemaakt.

Artikel 8 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan aan de werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 5, voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   veiligheid, waaronder mede verstaan wordt de verkeersveiligheid en/of een goede doorstroming van het verkeer;

  • c.

   het voorkomen of beperken van schade of overlast; waaronder mede verstaan wordt de bescherming van eventuele archeologische vondsten, van groenvoorzieningen, bomen en beplantingen en van het uiterlijke aanzien van de omgeving;

  • d.

   de bereikbaarheid van gronden of gebouwen; waaronder mede verstaan wordt het veilig en doelmatig gebruik van openbare gronden en gebouwen en het doelmatig beheer en onderhoud ervan en het belang van nader aan te geven grote lokale evenementen als weekmarkten en kermissen;

  • e.

   de ondergrondse ordening, waaronder mede verstaan wordt het zo min mogelijk hinder veroorzaken voor reeds in de grond aanwezige werken en het niet in gevaar brengen of zonder noodzaak bemoeilijken van deze werken, waaronder mede verstaan worden werken ten behoeve van de riolering en de levering of het transport van elektronische informatie, gas, water en elektriciteit.

 • 2.

  Het college kan aan het instemmingsbesluit nadere voorschriften of beperkingen verbinden omtrent

  • a.

   het tijdstip, de plaats en wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen,

  • b.

   het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, die door derden of de gemeente tegen marktconforme prijzen ter beschikking worden gesteld,

  • c.

   een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

  • d.

   afmetingen van kasten en andere toebehoren behorende bij het netwerk

 • 3.

  De aanvrager dient omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal drie werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden.

 • 4.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden. In dat kader is het college tevens bevoegd voorschriften te stellen op het gebied van markering, afzetting en het toepassen van proefsleuven. Bij tegenstrijdigheden van de bepalingen van deze verordening en de bepalingen uit de leidraad, hebben de bepalingen van deze verordening voorrang.

 • 5.

  Indien en zodra wettelijke bepalingen van toepassing worden op het gebied van verplichte informatie-uitwisseling voor ondergrondse netten, gelden deze wettelijke verplichtingen tevens als voorschriften als bedoeld in dit artikel.

 • 6.

  De aanvrager vergoedt aan de gemeente de schade voortvloeiend uit de werkzaamheden, waarbij de omvang beperkt is tot vergoeding van de marktconforme kosten van de voorzieningen en van de meerdere marktconforme kosten van onderhoud.

 • 7.

  De aanvrager is verplicht na het einde van de werkzaamheden de grond, eventuele verhardingen en beplanting terug te brengen in de oude staat, tenzij de gemeente vooraf heeft aangegeven hier zelf zorg voor te willen dragen. De aanvrager draagt de marktconforme kosten voor herstel die gebaseerd zijn op de VNG richtlijn “Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom” en de “Tarieven

(her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld, gebaseerd op de Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden”.

 • 8.

  Indien binnen één jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 9.

  Indien de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, verlangt het college specifiek schadeherstel.

Artikel 9: (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

1.Een aanvrager is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk

(mede)gebruik te maken van bestaande, hetzij door andere netbeheerders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

 • 2.

  Het vooroverleg als bedoeld in artikel 5, tweede lid, dan wel een door het college geïnitieerd overleg

  naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in artikel 4, eerste lid, is er mede op gericht te bepalen of en zo ja langs welke delen van het tracé gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Indien de aanvrager een redelijk aanbod wordt gedaan om gebruik te maken van de vooraangelegde

  voorzieningen, zoals mantelbuizen, kabelgoten, of kabel- en leidingentunnels, is de aanvrager verplicht om voor de aanleg of uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken.

 • 4.

  Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanvrager een alternatief tracé te kiezen, of aan andere netbeheerders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen.

Artikel 10 Verleggingen

 • 1.

  Op verleggingen van openbare telecommunicatiekabels op verzoek van de gemeente zijn de wettelijke regels van toepassing.

 • 2.

  Op verleggingen van kabels en/of leidingen, die ten dienste staan van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen, in of op openbare gronden zijn de contractuele afspraken van toepassing.

Artikel 11 Breekverbod

 • 1.

  Als er sprake is van een gesloten sneeuwdek of vorst in de grond is het college bevoegd een breekverbod in te stellen. Of er sprake is van een gesloten sneeuwdek of vorst in de grond is naar oordeel van het college .

 • 2.

  Tijdig of in ieder geval één dag voor beëindiging van het breekverbod, zal het college de betrokken bedrijven hierover informeren.

 • 3.

  Indien er sprake is van een breekverbod is het verboden breek- en graafwerkzaamheden uit te voeren in de grond en/of bestrating.

 • 4.

  Het breekverbod zal onderdeel uitmaken van het instemmingsbesluit, dan wel de melding die gedaan wordt.

 • 5.

  Overtreding van het breekverbod zal leiden tot stillegging van het werk conform artikel 20 van deze verordening.

 • 6.

  Het breekverbod is niet van toepassing in geval van spoedeisende werkzaamheden ten gevolge van een ernstige belemmering of storing, waarvan uitstel niet mogelijk is en de belemmering of storing mogelijkerwijs buiten de normale werktijden plaatsvindt.

Hoofdstuk Drie: Overige bepalingen

Artikel 12 Eigendom

 • 1.

  Indien de eigendom, exploitatie of beheer van de kabel of leiding wordt overgedragen aan een andere netbeheerder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel of leiding van de oude netbeheerder over op de nieuwe netbeheerder.

 • 2.

  De netbeheerder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert.

 • 3.

  Op het eigendom van de kabels en leidingen zijn de desbetreffende wettelijke bepalingen van toepassing.

Artikel 13 Niet-openbare kabels en leidingen

1.Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van

niet-openbare kabels en leidingen in openbare wegen en wateren is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.

2.Met betrekking tot verzoeken voor het verleggen van niet-openbare kabels en leidingen geldt dat deze op verzoek van de gemeente, altijd op kosten van de eigenaar van de kabels en leidingen, uitgevoerd dienen te worden.

Artikel 14 Geldigheidsduur gedoogplicht kabels en leidingen

 • 1.

  De netbeheerder stelt het college onverwijld en schriftelijk in kennis van het feit dat een kabel of leiding niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden.

 • 2.

  Op verzoek van het college moet de netbeheerder een overzicht overleggen van alle (niet) in gebruik zijnde kabels, leidingen en ondersteuningsnetwerken. De bewijslast van ingebruikname ligt bij de netbeheerder.

Artikel 15 Digitale gegevens

Het college kan van de aanvrager en/of aanmelder verlangen dat de te verstrekken gegevens in digitale vorm worden verstrekt.

Artikel 16 Overleg

 • 1.

  De gemeente organiseert periodiek een overleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente bekende netbeheerders c.q. aanvragers worden uitgenodigd.

 • 2.

  In dit overleg worden de plannen van de gemeente en van de diverse netbeheerders c.q. aanvragers besproken en eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.

 • 3.

  Aan dit overleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoofdstuk Vier: Handhavings- en toezichtbepalingen

Artikel 17 Toezicht en handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 18 Overtreding

Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede

categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak

Artikel 19 Naleving voorschriften

Indien een aanvrager zich niet houdt aan de voorschriften uit het instemmingsbesluit, dan kan het college het instemmingsbesluit intrekken en de oorspronkelijke situatie (laten) herstellen voor rekening van de aanvrager.

Artikel 20 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

1.zonder voorafgaande melding of aanvraag, als bedoeld in artikel 5 van deze verordening;

2.in afwijking van de voorschriften uit in het instemmingsbesluit.

3.in strijd met het geldende breekverbod.

Hoofdstuk Vijf: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Gelijktijdig vervalt de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2006.

Artikel 22 Overgangsbepalingen

De aanwezigheid van kabels en/of leidingen in of op openbare gronden, voor zover deze zijn aangelegd met toepassing van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2006 en/of op basis van andere aantoonbare en gelegaliseerde afspraken, zoals die hebben gegolden tot de inwerkingtreding van deze Verordening, wordt per ingang van deze verordening eveneens beheerst door de regels daarvan.

Artikel 23 Benaming

Deze verordening wordt aangehaald als: "Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2010”.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op:

29 april 2010

drs. H.A.J. van de Vliert P. van Veen

griffier voorzitter