Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de verblijfsrecreatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de verblijfsrecreatie
CiteertitelVerordening op de verblijfsrecreatie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2009Onbekend

28-05-2009

Rijssens Nieuwsblad, 9-6-2009

2009-42

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de verblijfsrecreatie

 

 

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze verordening wordt volstaan onder:

a.rechthebbende: degene die krachtens zakelijk of persoonlijk recht de beschikking heeft over

enige onroerende zaak;

 • b.

  kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

 • c.

  kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, niet zijnde

  • -

   een bouwwerk, waarvoor ingevolge artikel 40 van de Woningwet een bouwvergunning vereist is;

  • -

   een vaartuig;

  • -

   een woonwagen in de zin van de Woningwet,

  • -

   een tent in gebruik voor het houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen of voorstellingen;

  • -

   een voertuig in gebruik als directiekeet.

 • d.

  kamperen buiten kampeerterreinen: het incidenteel gelegenheid geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten kampeerterreinen.

Artikel 2 Vergunning of ontheffing

 • 1.

  Het is de rechthebbende verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders een kampeerterrein te houden.

 • 2.

  Het is verboden gelegenheid te geven tot het buiten een kampeerterrein plaatsen of geplaatst houden van een of meer kampeermiddelen voor recreatief nachtverblijf.

 • 3.

  Van het verbod in het tweede lid kunnen burgemeester en wethouders in verband met een gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste veertien dagen * ontheffing verlenen aan groepen, organisaties of verenigingen.

*) opmerking: je kunt hier zelf een termijn stellen of ervoor kiezen om de termijn er uit te laten

Artikel 3 Weigeringsgronden en voorschriften

Een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening kan in ieder geval worden geweigerd of onder voorschriften worden verleend in het belang van:

 • a.

  landschaps- en natuurwaarden;

 • b.

  de veiligheid van personen of goederen;

 • c.

  de zedelijkheid, gezondheid of hygiëne;

 • d.

  de openbare orde;

 • e.

  het voorkomen of beperken van overlast.

Artikel 4 Relatie met bestemmingsplan

Indien voor het gebied waar de vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2 voor moet gelden een bestemmingsplan geldt, kan de vergunning of ontheffing slechts worden verleend voor zover het bestemmingsplan zich er niet tegen verzet.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing

Het college kan een vergunning of een ontheffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  na vergunningverlening blijkt dat de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

 • b.

  de ontheffing of vergunning in strijd met enig wettelijk voorschrift is gegeven;

 • c.

  blijkt dat de op grond van artikel 3 gegeven voorschriften niet of niet behoorlijk worden nageleefd;

Artikel 6 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van college aangewezen personen.

Artikel 7 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 8 Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de Verblijfsrecreatie”.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraadvanRijssen-Holtenop: 28 mei 2009

drs. H.A.J. van de Vliert,drs. mr. B. Koelewijn,

griffier,voorzitter

Nota-toelichting Toelichting op de verordening op de Verblijfsrecreatie

Inleiding:

Op 1 januari 2008 is de WOR ingetrokken. Gemeenten hebben vanaf dat moment hun eigen kampeerbeleid. De beleidsnota “Verblijfsrecreatie in het landelijk gebied” vormt hiervoor de basis. Het nieuw geformuleerde beleid moet vanaf dit tijdstip vertaald zijn in bestemmingsplannen en/of een gemeentelijke verordening.

De gemeente Rijssen-Holten heeft hierbij voor een tweesporen implementatie gekozen. Het hoofdaccent komt hierbij te liggen op de instelling van de gemeentelijke verordening op de verblijfsrecreatie, waarbij gekozen is voor het systeem van vergunning en ontheffing voor kampeerterreinen en andere kampeermogelijkheden. Deze keuze heeft te maken met het feit dat gemeenten een duidelijk handvat willen hebben om de zaken op dit gebied te kunnen handhaven en beheersen. Als tweede reden hiervoor wordt aangegeven dat de hanteerbaarheid van een verordening voor eventuele toekomstige wijzigingen eenvoudiger is dan bij een bestemmingsplanprocedure.

Uiteraard dient het kampeerbeleid verankerd te zijn in de voorschriften van de verschillende bestemmingsplannen. Hiervoor is een aparte procedure gevolgd.

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen.

Deze verordening heeft een aantal begripsbepalingen opgenomen.

De rechthebbende:

De vergunning als bedoeld in art.2 moet worden aangevraagd door de rechthebbende van het kampeerterrein. Hier gaat het om de zakelijk gerechtigde of een persoon die krachtens persoonlijk recht het gebruik van de eigenaar heeft toegewezen gekregen. Bv. de eigenaar/exploitant/beheerder van het kampeerterrein of ander terrein.

Kampeerterreinen:

Deze verordening gaat uit van het begrip kampeerterrein, omdat het overnachten en de verschillende vormen van verblijfsrecreatie in de openlucht in principe alleen mogelijk is op de verschillende kampeerterreinen.

In de begripsbepalingen wordt ook uitgegaan van het kamperen buiten kampeerterreinen.

In deze toelichting wordt geen volledige toelichting en beschrijving gegeven van de verschillende vormen van kampeerterreinen. In het gemeentelijk beleid worden de verschillende vormen wel aangegeven en wordt uitgebreider aangegeven wat precies wordt verstaan onder de verschillende vormen. Dit heeft te maken met het feit dat gemeenten afzonderlijk kunnen regelen wat zij onder de verschillende vormen verstaan en hoe ver zij per verschillende vorm willen gaan.

Hieronder willen wij de meest voorkomende vormen van kampeerterreinen aangegeven.

 • a.

  Reguliere kampeerterreinen

 • b.

  Kleinschalige kampeerterreinen

 • c.

  Natuurkampeerterreinen

 • d.

  Paalkampeerterrein

Kamperen buiten kampeerterreinen:

 • f.

  Groepskamperen buiten kampeerterreinen:

 • g.

  Verenigingskamperen op eigen kampeerterrein:

Nieuwe vormen van verblijfsrecreatie:

Er zullen in de toekomst ongetwijfeld nieuwe vormen van verblijfsrecreatie worden aangeboden. Ter versterking van het recreatief-toeristisch product kunnen nieuwe vormen van verblijfsrecreatie worden toegestaan c.q. gestimuleerd, zulks ter beoordeling aan burgemeester en wethouders

Kampeermiddel:

In de verordening wordt een uitvoerige beschrijving gegeven.

Artikel 2 vergunning of ontheffing

Het houden c.q. exploiteren van een kampeerterrein zonder vergunning van burgemeester en wethouders is verboden.

Om te voorkomen dat overal in de gemeente kampeerterreinen komen, is ervoor gekozen om dit middels vergunningverlening te reguleren.

Een afgegeven vergunning of ontheffing is zowel persoons- als object gebonden. Verwezen wordt naar de toelichting van artikel 1.

De vergunning wordt in principe afgegeven voor een bepaalde tijd. De tijdsbepaling per vorm wordt in het beleid aangegeven.

Een ontheffing wordt afgegeven voor tijdelijke aard, zoals b.v. het houden van een kampeerweekend voor het houden van een jamboree of caravanclub

Artikel 3 Weigeringsgronden en voorschriften.

De verordening noemt een aantal hoofdterreinen waarop een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd of onder voorschriften wordt verleend.

 • a.

  Landschaps- en natuurwaarden.

 • b.

  Veiligheid van personen of goederen.

 • c.

  Zedelijkheid, gezondheid of hygiëne .

 • d.

  Openbare orde.

 • e.

  Het voorkomen of beperken van overlast.

Vanwege de deregulering en om dubbelingen te vermijden kan hier worden gesteld dat een aanvraag om vergunning in eerste instantie moet voldoen aan de wet en algemeen verbindende voorschriften. Wat in de wet en de algemeen verbindende voorschriften is bepaald hoeft daarom niet bij verordening nog eens te worden benadrukt.

Van toepassing zijn hier dus bij voorbeeld ( niet uitputtend) de volgende wetten

 • 1.

  Wet Milieubeheer

 • 2.

  Wet op de Geluidshinder

 • 3.

  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

 • 4.

  enz.

Veel gemeenten hebben een specifieke “Brandbeveiligingsverordening” op andere verordeningen ingesteld. Bovendien is er op rijksniveau een Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht in voorbereiding. In deze wet wordt een groot aantal (circa 25) vergunnings- en ontheffings en andere toestemmingsstelsels samengevoegd tot één omgevingsvergunning.

Onderzocht zou moeten worden of de omgevingsvergunning ook mogelijkheden biedt t.a.v. kampeerterreinen.

Artikel 4. Relatie met bestemmingsplan

Zie verordening

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing.

Mocht na vergunningverlening gedurende de periode blijken dat de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest, dan kan de vergunning of ontheffing door het college van burgemeester en wethouders worden ingetrokken of gewijzigd.

De verstrekte gegevens kunnen betrekking hebben op de voorschriften en wettelijke bepalingen met betrekking tot landschaps- en natuurwaarden, veiligheid van personen of goederen, de ze-edelijkheid, gezondheid of hygiëne, openbare orde en het voorkomen of beperken van overlast.

Artikel 6 Toezichthouders.

Aan de vergunning en ontheffing ingevolge deze verordening zijn veel voorschriften verbonden. Essentieel is het toezicht dat op de naleving van de beleidsregels en voorwaarden dient te worden ingesteld. De verordening biedt mogelijkheden om toezichthouder(s) aan te wijzen.

In de meeste gevallen zijn deze toezichthouders gekoppeld aan de afdeling Bouw- en woningtoezicht van het gemeentelijk apparaat.

De toezichthouder houdt toezicht op de voorschriften en bepalingen welke zijn opgenomen in de verstrekte vergunning en ontheffing en ontleent haar bevoegdheden aan de bepalingen in de ABW, hoofdstuk 5.

Artikel 7 Strafbepaling

De strafbepalingen ingevolge deze verordening zijn gebaseerd op de bepalingen van de gemeentewet, art 154. Gestraft kan worden met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Op dit moment komt dit neer op een geldboete tot ten hoogste € 3.350,-

Artikel 8 Slotbepaling.

Zie verordening.

Artikel 9. Citeertitel.

Zie verordening.

3.Aanvraagformulieren.

Het gaat om drie formulieren te weten: -        Regulierterrein/natuurkampeerterrein (3.1) -        Groepskamperen/verenigingskamperen (3.2) -        Kleinschalig kamperen. (3.2)

Voor de andere vormen van kamperen is geen aanvraagformulier nodig.

3.1 Formulier voor de aanvraag van een vergunning voor een

regulier kampeerterrein/natuurkampeerterrein *

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is

In te dienen bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

Inlichtingen over de invulling van het formulier zijn te verkrijgen bij de afdeling WOC

S.v.p. volledig in vullen en bij 0 aankruisen wat van toepassing is.

========================================================================

1. Gegevens exploitant regulier kampeerterrein:

Naam :…………………………………………………………….

Adres :…………………………………………………………….

Postcode/plaats :…………………………………………………………….

Telefoon :…………………………………………………………….

2. Bent u eigenaar van het/de percelen waarvoor vergunning wordt aangevraagd?

O ja O nee, de rechthebbende is:

Naam :…………………………………………………………….

Adres :…………………………………………………………….

Postcode/plaats :…………………………………………………………….

Telefoon :…………………………………………………………….

Handtekening eigenaar voor akkoord :…………………………………………………………….

3. Naam en het adres van het kampeerterrein waarvoor vergunning wordt aangevraagd:

Naam kampeerterrein :…………………………………………………………….

Adres kampeerterrein :…………………………………………………………….

Kadastraal bekend :…………………………………………………………….

Opp. kampeerterrein :…………………………………………………………….

4. Op het kampeerterrein zijn aanwezig:

a.……… jaarstandplaatsen niet zijnde stacaravans

b. ……… seizoenstandplaatsen in de periode van …………………. tot ……………….

 • c.

  …….... toeristische standplaatsen in de periode van ……………... tot ……………….

 • d.

  ………. recreatiewoningen

 • e.

  ………. trekkershutten

 • f.

  ………. groepsaccommodatie met maximaal ………. slaapplaatsen

 • g.

  ………. stacaravans

 • h.

  ………. appartementen met maximaal ………. slaapplaatsen

 • i.

  Op het kampeerterrein kunnen maximaal ………… verblijfsrecreanten worden toegelaten.

 • j.

  Het kampeerterrein is geopend:

O het gehele jaar O in de periode van …………….. t/m ……………….

5. Hygiëne, gezondheid en veiligheid

a. Op het kampeerterrein zijn ten dienste van gebruikers van kampeermiddelen de

volgende centrale sanitaire voorzieningen aanwezig in:

 • ……..

  gebouw(en)

 • ……..

  toiletten voorzien van waterspoeling, waarvan …….voor dames, …… voor heren en ……. voor gehandicapten

 • ……..

  urinoirs

 • ……..

  wasbakken, met daarboven ……. tappunten

 • ……..

  douches

 • ……..

  afzonderlijke drinkwatertappunten op het terrein.

  • b.

   Op het kampeerterrein hebben:

 • ……..

  kampeermiddelen een eigen toilet

…….. kampeermiddelen eigen wasbakken met daarboven ……..tappunten

…….. kampeermiddelen een eigen douche

c. Is het gebruik van chemische toiletten toegestaan?

O nee O ja, welke voorziening is aanwezig voor de lediging van deze chemische toiletten?

…………………………………………………………………………………………

d.De drinkwatervoorziening is als volgt geregeld:

O aansluiting op distributienet van de openbare waterleiding O eigen pompinstallatie (water onttrekken aan de bodem)

De drinkwaterkeuring is als volgt geregeld:

Keuringsinstantie :……………………………………………………………

De laatste keuring was op :………………………………………………….

e. Loost u het afvalwater op de riolering?

O ja O nee, het waterverbruik per jaar is :………. m3 indien van toepassing:

O hoe wordt het afvalwater geloosd: O via bodem

O via oppervlaktewater

f. De afvoer van vaste afvalstoffen is als volgt geregeld:

………………………………………………………………………………………….

6. Situatietekening

Bij deze aanvraag dient een situatietekening van het kampeerterrein in drievoud te worden bijgevoegd waarop, indien van toepassing, is aangegeven: - de plaats van de bestaande en op te richten gebouwen en hun functies; - de aanwezige en aan te brengen randbeplanting en het assortiment waaruit deze

randbeplanting bestaat; - de ontsluiting van het kampeerterrein en het verloop van de wegen en de paden op

het kampeerterrein; - de aanwezige en te realiseren parkeergelegenheid; - de kavelbegrenzing van het terreingedeelte bestemd voor jaar- en seizoensplaatsen

alsmede de begrenzing van het terreingedeelte bestemd voor toeristisch kamperen

en voor sport en spel; - de aanwezige en te realiseren voorzieningen ter bestrijding van brand (ook openbare

telefoons aangeven).

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Datum :……………………………………………………….

Plaats :……………………………………………………….

Naam :……………………………………………………….

Handtekening :……………………………………………………….

3.2 Formulier voor de aanvraag van een ontheffing

‘groepskamperen’/‘verenigingskamperen’ *

* doorhalen hetgeen niet van toepassing is

In te dienen bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Rijssen-Holten.

Inlichtingen over de invulling van het formulier zijn te verkrijgen bij de afdeling WOC

S.v.p. volledig in vullen en bij 0 aankruisen wat van toepassing is.

1. Gegevens eigenaar terrein waarvoor ontheffing wordt aangevraagd:

Naam :…………………………………………………………...

Adres :……………………………………………………………

Postcode/plaats :……………………………………………………………

Telefoon :……………………………………………………………

Handtekening eigenaar :……………………………………………………………

2. Gegevens groep/vereniging:

Naam groep/vereniging :……………………………………………………………

Contactpersoon :…………………………………………………………...

Adres :……………………………………………………………

Postcode/plaats :……………………………………………………………

Telefoon :………………… (tijdens kampeerperiode …..….…. )

Doelstelling groep/vereniging : 0 sociaal / 0 cultureel / 0 educatief / 0 wetenschappelijk

Relatie tussen groep/ vereniging en locatie :……………………………………………………………

(Er dient een relatie te zijn tussen groep/vereniging en locatie)

3. Adres van het terrein waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd:

Adres kampeerterrein :………………………………………………………..

Kadastraal bekend :………………………………………………………..

4. De periode waarvoor ontheffing wordt aangevraagd:

van ……………………….tot en met……………………………

5. De drinkwatervoorziening wordt als volgt geregeld:

………………………………………………………………………………………………………………

(Het drinkwater dat ter beschikking wordt gesteld moet voldoen aan de eisen van het Waterleidingbesluit).

6. Op het kampeerterrein zijn aanwezig:

a. …… toiletten (voor elke 35 kampeerders of een gedeelte van dat aantal is één toilet

verplicht).

b. …… tappunten

c. …… wasbakken

d. …… douches.

e. Welke voorziening is aanwezig voor het opvangen en afvoeren van vloeibare

afvalstoffen van deze toiletten, tappunten, wasbaken en douches?

……………………………………………………………………………………………………

7. Is het gebruik van chemische toiletten toegestaan?

0 nee 0 ja, welke voorziening is aanwezig voor de lediging van deze chemische toiletten?

…………………………………………………………………………………………………….

8. Aanvullende gegevens.

Bij deze aanvraag dient een situatieschets van het kampeerterrein te worden bijgevoegd waarop is aangegeven:

-de plaats van de tenten; - de plaats van de sanitaire voorzieningen; - de ontsluiting van het kampeerterrein en het verloop van de wegen en de paden op het kampeerterrein; - de aanwezige parkeergelegenheid;

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Datum :……………………………………………………………….

Plaats :……………………………………………………………….

Naam :……………………………………………………………….

Handtekening :……………………………………………………………….

3.3 Formulier voor de aanvraag van een ontheffing

kleinschalig kamperen

In te dienen bij: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

Inlichtingen over de invulling van het formulier zijn te verkrijgen bij de afdeling WOC

S.v.p. volledig invullen en bij 0 aankruisen wat van toepassing is.

1. Gegevens exploitant kleinschalig kampeerterrein:

Naam :………………………………………………………….

Adres :………………………………………………………….

Postcode/plaats :………………………………………………………….

Telefoon :………………………………………………………….

2. Bent u eigenaar van het terrein waarvoor ontheffing wordt aangevraagd?

O ja

O nee, de rechthebbende is:

Naam :………………………………………………………….

Adres :………………………………………………………….

Postcode/plaats :………………………………………………………….

Telefoon :………………………………………………………….

Handtekening eigenaar voor akkoord :………………………………………………………….

3. Adres van het terrein waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd:

Adres kampeerterrein :………………………………………………………….

Kadastraal bekend :………………………………………………………….

Opp. Kampeerterrein :………………………………………………………….

4. Het kleinschalig kampeerterrein wordt ingericht voor:

O maximaal 5 kampeerplaatsen van 15 maart tot en met 31 oktober

O maximaal 10 kampeerplaatsen van 15 maart tot en met 31 oktober

O maximaal 25 kampeerplaatsen van 15 maart tot en met 31 oktober.

5. Op het kleinschalig kampeerterrein zijn aanwezig:

a ………. tappunten voor drinkwater (bij meer dan 5 kampeermiddelen minimaal 2

verplicht)

b ………. toiletten voorzien van waterspoeling (bij meer dan 5 kampeermiddelen min. 2

verplicht)

c ………. wasbakken

d ………. douches.

6. Is het gebruik van chemische toiletten toegestaan?

O nee O ja, welke voorziening is aanwezig voor de lediging van deze chemische toiletten?

7. Drinkwatervoorziening.

Indien de drinkwatervoorziening niet is aangesloten op het distributienet van de openbare waterleiding, hoe is dan de drinkwaterkeuring geregeld?

Keuringsinstantie :………………………………………………………….

De laatste keuring was op :………………………………………………………….

8. Afvalwater, afvalstoffen.

De afvoer van afvalwater is als volgt geregeld:

………………………………………………………………………………………………….

De afvoer van vaste afvalstoffen is als volgt geregeld:

………………………………………………………………………………………………….

9. Aanvullende gegevens.

Bij deze aanvraag dient een situatieschets van het kampeerterrein te worden bijgevoegd waarop is aangegeven: - de plaats van de bestaande en op te richten gebouwen en hun functies; - de plaats van de sanitaire voorzieningen; - de aanwezige en aan te brengen randbeplanting en het assortiment waaruit deze

randbeplanting bestaat; - de ontsluiting van het kampeerterrein en het verloop van de wegen en de paden op het

kampeerterrein;

-de aanwezige en te realiseren parkeergelegenheid; - de aanwezige en te realiseren voorzieningen ter bestrijding van brand (ook openbare

- telefoons aangeven).

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Datum :…………………………………………………………….

Plaats :…………………………………………………………….

Naam :…………………………………………………………….

Handtekening :…………………………………………………………….

4. Algemene voorschriften

 • -

  behorende bij en deeluitmakend van de exploitatievergunning regulier kampeerterrein (4.1)

 • -

  behorende bij en deeluitmakend van de exploitatievergunning natuurterrein (4.2)

 • -

  behorende bij en deeluitmakend van de ontheffing groepskamperen (4.3)

 • -

  behorende bij en deeluitmakend van de ontheffing verenigingskamperen (4.4)

 • -

  voorwaarden kleinschalig kamperen (4.5)

  4.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Behorend bij en deeluitmakend van de

KAMPEEREXPLOITATIE VERGUNNING

voor

Reguliere Kampeerterreinen

____________________________________________________________________________

Een regulier kampeerterrein is een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf.

ALGEMEEN.

 • 1.

  De situatie op een kampeerterrein moet in overeenstemming zijn met de kampeerexploitatievergunning.

 • 2.

  Wijzigingen in de eigendomssituatie (geheel of gedeeltelijk) of het beheer van het kampeerterrein dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de afdeling WOC

 • 3.

  Zolang gasten op het kampeerterrein aanwezig zijn dient zowel overdag als 's nachts met leiding en toezicht belast personeel aanwezig te zijn.

 • 4.

  a. Op het kampeerterrein dient een lijst met de namen, adressen,

telefoonnummers en spreekuren van de ter plaatse (in de omgeving van het kampeerterrein) praktijk uitoefende artsen te worden opgehangen, alsmede het alarmnummer van de brandweer, de centrale post ambulancevervoer en de politie (112 of 0900-8844). Daarnaast dient ter plaatse een overzicht van de weekenddiensten voor (tand) artsen en apotheken aanwezig te zijn.

 • b.

  Op het kampeerterrein dient te worden aangegeven waar zich een telefoon bevindt, waarvan de kampeerders gebruik kunnen maken.

  • 5.

   Op het kampeerterrein moet in voldoende mate parkeergelegenheid aanwezig zijn.

GELUIDHINDER

 • 1.

  De houder van de ontheffing is verplicht aan alle aanwezige personen een instructie te verstrekken, waarin regels moeten zijn opgenomen met betrekking tot nachtelijke activiteiten.

 • 2.

  Het is verboden om tussen 21.00 uur en 7.00 uur toe te laten dat toestellen, machines of geluidsapparaten in werking worden gehouden of handelingen worden verricht op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.

BRANDVEILIGHEID

Verwezen wordt naar de “Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen”

GEZONDHEIDSZORG

Verwezen wordt naar de “Hygiënerichtlijnen voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties van de GGD.

GEBRUIK KAMPEERTERREIN

 • 1.

  De houder van de vergunning is verplicht er voor te zorgen, dat datgene wordt gedaan dan wel nagelaten, dat redelijkerwijs mag worden verwacht t.b.v. de handhaving van orde en rust op, in en in de directe nabijheid van het kampeerterrein.

 • 2.

  Kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst op genummerde plaatsen.

UITPONDING VAN HET KAMPEERTERREIN

Bij eventuele uitponding van het kampeerterrein blijft bedrijfsmatige exploitatie vereist en dient notarieel zodanig te worden vastgelegd dat er sprake blijft van één vergunninghouder. De vergunninghouder dient aansprakelijkheid te blijven voor naleving van de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en moet zonodig, ook ten aanzien van een uitgepond perceel, een met de vergunning strijdige situatie kunnen beëindigen.

SLOTBEPALING

Alle aanwijzingen, door of vanwege de gemeente, het hoofd van de afdeling algemene gezondheidszorg van de GGD, de districtschef van de Regiopolitie Twente en/of de commandant van de brandweer moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Behoort bij besluit van burgemeester en

wethouders van Rijssen-Holten d.d.

4.2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Behorend bij en deeluitmakend van de

KAMPEEREXPLOITATIE VERGUNNING

voor

Een natuurkampeerterrein is een terrein of plaats gelegen in een natuurgebied, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtgebruik.

Een natuurkampeerterrein heeft de volgende kenmerken.

 • ·

  Het is gelegen in een aaneengesloten gebied van tenminste 25 hectare, waarvan in ieder geval de helft bestaat uit bos of natuurgebied.

 • ·

  Het al dan niet aaneengesloten natuurkampeerterrein is niet groter dan 1 hectare.

 • ·

  Een natuurkampeerterrein heeft ten hoogste 30 plaatsen voor tenten, tentwagens, kampeerauto’’s of caravans.

 • ·

  De verblijfsduur per kampeermiddel is ten hoogste vier weken.

 • ·

  Geen centrale voorzieningen.

ALGEMEEN.

 • 1.

  De situatie op een natuurkampeerterrein moet in overeenstemming zijn met de kampeerexploitatievergunning.

 • 2.

  Wijzigingen in de eigendomssituatie (geheel of gedeeltelijk) of het beheer van het kampeerterrein dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de afdeling

 • 3.

  Zolang gasten op het kampeerterrein aanwezig zijn dient zowel overdag als ‘s nachts met leiding en toezicht belast personeel aanwezig te zijn.

 • 4.

  a. Op het natuurkampeerterrein dient een lijst met de namen, adressen,

telefoonnummers en spreekuren van de ter plaatse (in de omgeving van het kampeerterrein) praktijk uitoefende artsen te worden opgehangen, alsmede het alarmnummer van de brandweer, de centrale post ambulancevervoer en de politie (112 of 0900-8844). Daarnaast dient ter plaatse een overzicht van de weekenddiensten voor (tand) artsen en apotheken aanwezig te zijn.

 • b.

  Op het natuurkampeerterrein dient duidelijk te worden aangegeven waar zich een telefoon bevindt, waarvan de kampeerders gebruik kunnen maken.

  • 5.

   Op het kampeerterrein moet in voldoende mate parkeergelegenheid aanwezig zijn.

GELUIDHINDER

 • 3.

  De houder van de ontheffing is verplicht aan alle aanwezige personen een instructie te verstrekken, waarin regels moeten zijn opgenomen met betrekking tot nachtelijke activiteiten.

 • 4.

  Het is verboden om tussen 21.00 uur en 7.00 uur toe te laten dat toestellen, machines of geluidsapparaten in werking worden gehouden of handelingen worden verricht op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.

BRANDVEILIGHEID

Verwezen wordt naar de “Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen”

GEZONDHEIDSZORG

Verwezen wordt naar de “Hygiënerichtlijnen voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties van de GGD.

GEBRUIK KAMPEERTERREIN

 • 1.

  De houder van de vergunning is verplicht er voor te zorgen, dat datgene wordt gedaan dan wel nagelaten, dat redelijkerwijs mag worden verwacht t.b.v. de handhaving van orde en rust op, in en in de directe nabijheid van het kampeerterrein.

 • 2.

  Kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst op genummerde plaatsen.

UITPONDING VAN HET KAMPEERTERREIN

Bij eventuele uitponding van het kampeerterrein blijft bedrijfsmatige exploitatie vereist en dient notarieel zodanig te worden vastgelegd dat er sprake blijft van één vergunninghouder. De vergunninghouder dient aansprakelijkheid te blijven voor naleving van de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en moet zonodig, ook ten aanzien van een uitgepond perceel, een met de vergunning strijdige situatie kunnen beëindigen.

SLOTBEPALING

Alle aanwijzingen, door of vanwege de gemeente, het hoofd van de afdeling algemene gezondheidszorg van de GGD, de districtschef van de Regiopolitie Twente en/of de commandant van de brandweer moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Behoort bij besluit van burgemeester en

wethouders van Rijssen-Holten d.d.

4.3 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Behorend bij en deeluitmakend van de ontheffing voor

groepskamperen

____________________________________________________________________________

Groepskamperen buiten kampeerterreinen betreft het incidenteel gelegenheid geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten de reguliere-, kleinschalige- of natuurkampeerterreinen bestemd voor groepen of verenigingen.

ALGEMEEN.

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing ten behoeve van de deelnemers van groepskamperen.

Deze ontheffing geldt voor een korte periode.

Aan de ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  de plaatsing van de kampeermiddelen dient te geschieden na voorafgaand overleg en in overeenstemming met de wensen van de gemeente Rijssen-Holten;

 • 2.

  de persoon te wiens name de vergunning staat vermeld is mede aansprakelijk voor de gedragingen van de in de kampeermiddelen verblijvende personen;

 • 3.

  de ontheffing moet steeds op eerste vordering aan de politie worden getoond; voorts moeten die inlichtingen worden gegeven, die de politie in verband met het toezicht nodig heeft;

 • 4.

  de bevelen door de politie gegeven in het belang van de openbare orde en zedelijkheid, moeten steeds dadelijk worden opgevolgd;

 • 5.

  ten aanzien van personen, die op enigerlei wijze met bovengenoemde voorwaarden in strijd handelen, kan verdere toegang c.q. aanwezigheid op het terrein worden ontzegd.

Overige bepalingen:

 • 1.

  De situatie op of in een kampeerterrein moet in overeenstemming zijn met de ontheffing en de daarbij behorende tekening(en).

 • 2.

  Zolang gasten op het kampeerterrein aanwezig zijn dient zowel overdag als 's nachts met leiding en toezicht belast personeel aanwezig te zijn.

 • 3.

  a. Op het kampeerterrein doet een lijst met de namen, adressen,

telefoonnummers en spreekuren van de ter plaatse (in de omgeving van het kampeerterrein) praktijk uitoefende artsen te worden opgehangen, alsmede het alarmnummer van de brandweer, de centrale post ambulancevervoer en de politie (112 of 0900-8844). Daarnaast dient ter plaatse een overzicht van de weekenddiensten voor (tand) artsen en apotheken aanwezig te zijn.

 • b.

  Op het kampeerterrein dient duidelijk te worden aangegeven waar zich een telefoon bevindt, waarvan de kampeerders gebruik kunnen maken.

  • 4.

   Op het kampeerterrein moet in voldoende mate parkeergelegenheid aanwezig zijn.

GELUIDHINDER

 • 1.

  De houder van de ontheffing is verplicht aan alle aanwezige personen een instructie te verstrekken, waarin regels moeten zijn opgenomen met betrekking tot nachtelijke activiteiten.

 • 2.

  Het is verboden om tussen 21.00 uur en 7.00 uur toe te laten dat toestellen, machines of geluidsapparaten in werking worden gehouden of handelingen worden verricht op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.

BRANDVEILIGHEID

Verwezen wordt naar de “Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen”

GEZONDHEIDSZORG

Verwezen wordt naar de “Hygiënerichtlijnen voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties van de GGD.

GEBRUIK KAMPEERTERREIN

 • 1.

  De houder van de vergunning is verplicht er voor te zorgen, dat datgene wordt gedaan dan wel nagelaten, dat redelijkerwijs mag worden verwacht t.b.v. de handhaving van orde en rust op, in en in de directe nabijheid van het kampeerterrein.

 • 2.

  Kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst op genummerde plaatsen.

UITPONDING VAN HET KAMPEERTERREIN

Bij eventuele uitponding van het kampeerterrein blijft bedrijfsmatige exploitatie vereist en dient notarieel zodanig te worden vastgelegd dat er sprake blijft van één vergunninghouder. De vergunninghouder dient aansprakelijkheid te blijven voor naleving van de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en moet zonodig, ook ten aanzien van een uitgepond perceel, een met de vergunning strijdige situatie kunnen beëindigen.

SLOTBEPALING

Alle aanwijzingen, door of vanwege de gemeente, het hoofd van de afdeling algemene gezondheidszorg van de GGD, de districtschef van de Regiopolitie Twente en/of de commandant van de brandweer moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Behoort bij besluit van burgemeester en

wethouders van Rijssen-Holten d.d.

4.4 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Behorend bij en deeluitmakend van de ontheffing voor

verenigingskamperen

____________________________________________________________________________

Verenigingskamperen op eigen kampeerterreinen betreft het gelegenheid geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen op eigen terrein voor organisaties met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard. Het gebruik van het kampeerterrein dient voor eigen doeleinden te zijn.

ALGEMEEN.

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing ten behoeve van de deelnemers van verenigingskamperen.

Deze ontheffing geldt voor een korte periode.

Aan de ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  de plaatsing van de kampeermiddelen dient te geschieden na voorafgaand overleg en in overeenstemming met de wensen van de gemeente Rijssen-Holten;

 • 2.

  de persoon te wiens name de vergunning staat vermeld is mede aansprakelijk voor de gedragingen van de in de kampeermiddelen verblijvende personen;

 • 3.

  de ontheffing moet steeds op eerste vordering aan de politie worden getoond; voorts moeten die inlichtingen worden gegeven, die de politie in verband met het toezicht nodig heeft;

 • 4.

  de bevelen door de politie gegeven in het belang van de openbare orde en zedelijkheid, moeten steeds dadelijk worden opgevolgd;

 • 5.

  ten aanzien van personen, die op enigerlei wijze met bovengenoemde voorwaarden in

  strijd handelen, kan verdere toegang c.q. aanwezigheid op het terrein worden ontzegd.

Overige bepalingen:

 • 1.

  De situatie op of in een kampeerterrein moet in overeenstemming zijn met de ontheffing en de daarbij behorende tekening(en).

 • 2.

  Zolang gasten op het kampeerterrein aanwezig zijn dient zowel overdag als 's nachts met leiding en toezicht belast personeel aanwezig te zijn.

 • 3.

  a. Op het kampeerterrein doet een lijst met de namen, adressen, telefoonnummers en spreekuren van de ter plaatse (in de omgeving van het kampeerterrein) praktijk uitoefende artsen te worden opgehangen, alsmede het alarmnummer van de brandweer, de centrale post ambulancevervoer en de politie (112 of 0900-8844). Daarnaast dient ter plaatse een overzicht van de weekenddiensten voor (tand) artsen en apotheken aanwezig te zijn.

  • b.

   Op het kampeerterrein dient duidelijk te worden aangegeven waar zich een telefoon bevindt, waarvan de kampeerders gebruik kunnen maken.

 • 4.

  Op het kampeerterrein moet in voldoende mate parkeergelegenheid aanwezig zijn.

GELUIDHINDER

 • 1.

  De houder van de ontheffing is verplicht aan alle aanwezige personen een instructie te verstrekken, waarin regels moeten zijn opgenomen met betrekking tot nachtelijke activiteiten.

 • 2.

  Het is verboden om tussen 21.00 uur en 7.00 uur toe te laten dat toestellen, machines of geluidsapparaten in werking worden gehouden of handelingen worden verricht op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.

BRANDVEILIGHEID

Verwezen wordt naar de “Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen”

GEZONDHEIDSZORG

Verwezen wordt naar de “Hygiënerichtlijnen voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties van de GGD.

GEBRUIK KAMPEERTERREIN

 • 1.

  De houder van de vergunning is verplicht er voor te zorgen, dat datgene wordt gedaan dan wel nagelaten, dat redelijkerwijs mag worden verwacht t.b.v. de handhaving van orde en rust op, in en in de directe nabijheid van het kampeerterrein.

 • 2.

  Kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst op genummerde plaatsen.

UITPONDING VAN HET KAMPEERTERREIN

Bij eventuele uitponding van het kampeerterrein blijft bedrijfsmatige exploitatie vereist en dient notarieel zodanig te worden vastgelegd dat er sprake blijft van één vergunninghouder. De vergunninghouder dient aansprakelijkheid te blijven voor naleving van de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en moet zonodig, ook ten aanzien van een uitgepond perceel, een met de vergunning strijdige situatie kunnen beëindigen.

SLOTBEPALING

Alle aanwijzingen, door of vanwege de gemeente, het hoofd van de afdeling algemene gezondheidszorg van de GGD, de districtschef van de Regiopolitie Twente en/of de commandant van de brandweer moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Behoort bij besluit van burgemeester en

wethouders van Rijssen-Holten d.d.

Een kleinschalig kampeerterrein is een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van maximaal 25 kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf

Algemene voorwaarden

A.Geldigheid van de ontheffing

A. * voor kampeerterreinen geldt de bepaling dat:

A. de vergunning geldt voor degene op wiens naam zij is gesteld;

* het maximaal aantal toegestane kampeermiddelen bedraagt 25 over de periode van 15 maart tot 31 oktober;

 • B.

  Leiding

  * het kampeerterrein beschikt steeds over voldoende leiding.

 • C.

  Telefoonaansluiting

  * op het kampeerterrein is een deugdelijke telefoon beschikbaar.

 • D.

  Voorzieningen in verband met ziekte en ongevallen

* op het kampeerterrein is een volgens voorschrift van de arbeidsinspectie gevulde verbandtrommel A aanwezig;

* op het kampeerterrein is tenminste een ruimte aanwezig die terstond beschikbaar is te maken om dienst te doen als verband- of ziekenkamer;

* op een aan het water gelegen kampeerterrein is toereikend reddingsmateriaal aanwezig;

* op een duidelijk zichtbare plaats hangt een lijst met telefoonnummers van huisarts, ambulance, brandweer en politie. Ook wordt de plaats van de telefoon aangegeven.

GELUIDHINDER

 • 1.

  De houder van de ontheffing is verplicht aan alle aanwezige personen een instructie te verstrekken, waarin regels moeten zijn opgenomen met betrekking tot nachtelijke activiteiten.

 • 2.

  Het is verboden om tussen 21.00 uur en 7.00 uur toe te laten dat toestellen, machines of geluidsapparaten in werking worden gehouden of handelingen worden verricht op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.

BRANDVEILIGHEID

Verwezen wordt naar de “Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen”

GEZONDHEIDSZORG

Verwezen wordt naar de “Hygiënerichtlijnen voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties van de GGD.

GEBRUIK KAMPEERTERREIN

 • 1.

  De houder van de vergunning is verplicht er voor te zorgen, dat datgene wordt gedaan dan wel nagelaten, dat redelijkerwijs mag worden verwacht t.b.v. de handhaving van orde en rust op, in en in de directe nabijheid van het kampeerterrein.

 • 2.

  Kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst op genummerde plaatsen.

UITPONDING VAN HET KAMPEERTERREIN

Bij eventuele uitponding van het kampeerterrein blijft bedrijfsmatige exploitatie vereist en dient notarieel zodanig te worden vastgelegd dat er sprake blijft van één vergunninghouder. De vergunninghouder dient aansprakelijkheid te blijven voor naleving van de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en moet zonodig, ook ten aanzien van een uitgepond perceel, een met de vergunning strijdige situatie kunnen beëindigen.

SLOTBEPALING

Alle aanwijzingen, door of vanwege de gemeente, het hoofd van de afdeling algemene gezondheidszorg van de GGD, de districtschef van de Regiopolitie Twente en/of de commandant van de brandweer moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Behoort bij besluit van burgemeester en

wethouders van Rijssen-Holten d.d.