Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van de vernieuwing van rieten daken in de gemeente Rijssen-Holten 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van de vernieuwing van rieten daken in de gemeente Rijssen-Holten 2004
CiteertitelSubsidieverordening rieten daken Rijssen-Holten 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-200525-03-2005Onbekend

31-01-2005

De Driehoek en Holtens Nieuwsblad, 10-2-2005

2005-I-14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van de vernieuwing van rieten daken in de gemeente Rijssen-Holten 2004

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1 In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  panden: bestaande gebouwen waarvan de woning deel uitmaakt, gelegen in het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten;

 • -

  buitengebied: het gebied dat is gelegen binnen de grenzen van de bestemmingsplannen “Buitengebied” (Holten) en “Buitengebied” (Rijssen), zoals deze door de raad van de voormalige gemeente Holten op 24 augustus 1992 respectievelijk de raad van de voormalige gemeente Rijssen op 25 maart 1985 zijn vastgesteld, en het gebied dat is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Buitengebied” (Markelo), zoals dat door de raad van de voormalige gemeente Markelo op 25 juni 1998 is vastgesteld, voor zover dat gebied in de gemeente Rijssen-Holten is gelegen;

 • -

  vernieuwen: het geheel vervangen van de rietbedekking op een dak of een gedeelte daarvan.

2 Onder panden kunnen voor de toepassing van deze verordening mede begrepen worden bijgebouwen en dergelijke, mits ook deze cultuurhistorisch en/of landschappelijk een belangrijk element vormen, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

3 In deze verordening wordt onder eigenaar mede verstaan:

a degene die het recht van erfpacht heeft;

b de houder van een recht van opstal;

c de toekomstige eigenaar, erfpachter of houder van een recht van opstal;

d degene die overigens krachtens rechtsgeldige overeenkomst in de rechten van de eigenaar is getreden.

Artikel 2 Grondslag en werkingssfeer

1 Burgemeester en wethouders kunnen aan de eigenaar van een pand, waarvan het behoud wenselijk moet worden geoordeeld wegens de esthetische en cultuurhistorische waarde van het pand zelf of vanwege zijn harmonische ligging in een waardevol landschap, een subsidie toekennen voor het vernieuwen van het rieten dak van het pand.

2 Zij kennen – met inachtneming van het bij de begroting geraamde of beschikbaar gestelde krediet (het subsidieplafond) – een subsidie toe in die gevallen waarin zij het behoud van het rieten dak, gelet op de doelstelling, het meest gewenst oordelen en alleen als de werkzaamheden als niet voor één jaar uitstelbaar moeten worden beschouwd.

3 Als een aanvraag door het bereiken van het subsidieplafond niet kan worden gehonoreerd, dan wordt deze aanvraag in het daaropvolgende jaar opnieuw behandeld.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Subsidie wordt niet toegekend indien:

a de deugdelijkheid van de dakconstructie onvoldoende is;

b met het vernieuwen van het rieten dak een aanvang is gemaakt voordat burgemeester en wethouders een subsidie hebben toegekend of, wanneer er sprake is van een spoedeisend belang, voordat zij toestemming hebben verleend met de werkzaamheden te beginnen;

c het vernieuwen van een rieten dak noodzakelijk is ten gevolge van storm-, brand- en/of molestschade en/of andere calamiteiten die te verzekeren zijn.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

1 De subsidie bedraagt een vast bedrag per m² vernieuwd rieten dak.

Dit bedrag, dat afgeleid wordt van het verschil in kosten tussen een dak gedekt met riet en een dak gedekt met golfplaten, wordt ieder jaar door burgemeester en wethouders vastgesteld.

2 In het geval het betreft een pand dat in het register van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988 is opgenomen, wordt de rijks- en/of provinciale subsidie aangevuld tot 70% van de door het ministerie subsidiabel geachte kosten, met een maximum van € 2.500,--.

Artikel 5 Indieningstermijn en indieningsvereisten

1 Aanvragen om toekenning van een subsidie moeten vóór 1 maart van het betreffende jaar van uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders op een door hen vast te stellen formulier. Na 1 maart ingediende aanvragen om subsidie komen in dat jaar niet voor inwilliging in aanmerking.

2 Bij een aanvraag om subsidie moeten worden overgelegd een opgave van de te verrichten werkzaamheden, een specificatie van de kosten daarvan en een opgave van de soort en kwaliteit dakbedekking die wordt gebruikt, opgemaakt door een terzake deskundige.

3 Burgemeester en wethouders verklaren een aanvrager die een aanvraag indient die niet voldoet aan de in de leden 1 en 2 gestelde voorwaarden in zijn aanvraag niet-ontvankelijk.

Artikel 6 Beslistermijnen

1 Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag om subsidie binnen drie maanden na de in artikel 5, lid 1, genoemde datum. Bij deze beslissing stellen zij de hoogte van de subsidie voorlopig vast.

2 Burgemeester en wethouders kunnen hun beslissing eenmaal voor ten hoogste drie maanden verdagen. Een afschrift van hun besluit tot verdaging zenden zij aan de aanvrager.

Artikel 7 Subsidievoorwaarden

Aan de toekenning van subsidie kunnen door burgemeester en wethouders voorwaarden worden verbonden.

Artikel 8 Termijn van uitvoering

De toekenning van de voorlopige subsidie vervalt als binnen een jaar na de verzenddatum van de beschikking de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, tenzij burgemeester en wethouders voor de uitvoering van de werkzaamheden uitstel hebben verleend.

Artikel 9 Gereedmelding en uitbetaling

1 Direct na de voltooiing van de werkzaamheden, maar uiterlijk binnen twee jaar na het verlenen van de subsidie, meldt de aanvrager aan burgemeester en wethouders dat de werkzaamheden gereed zijn.

2 De gereedmelding gebeurt op een door burgemeester en wethouders vast te stellen formulier en is tevens een aanvraag om vaststelling van de definitieve subsidiabele kosten en de hoogte van de definitieve subsidie en een verzoek om uitbetaling daarvan.

3 De subsidie wordt niet uitbetaald dan nadat:

a fotokopieën van rekeningen, facturen of kwitanties, waarin een duidelijke omschrijving van het geleverde moet voorkomen, en betalingsbewijzen (fotokopieën van bank- en/of giroafschriften) aan burgemeester en wethouders zijn overgelegd en door hen deugdelijk zijn bevonden;

b burgemeester en wethouders is gebleken dat de onderhoudswerkzaamheden aan een landschapselement en/of de vernieuwing van het rieten dak overeenkomstig de aanvraag en de door hen gestelde voorwaarden is uitgevoerd.

Artikel 10 Overgangs- en slotbepalingen

1 Deze verordening kan worden aangehaald als ´Subsidieverordening rieten daken Rijssen-Holten 2004´.

2 Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag waarop zij is bekendgemaakt.

3 In het jaar van vaststelling van de verordening kan afgeweken worden van de in artikel 5 genoemde datum.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 31 januari 2005

 

A.C. van Eck drs. mr. B. Koelewijn

griffier voorzitter