Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de raadscommissie Grondbeleid (GROB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissie Grondbeleid (GROB)
CiteertitelVerordening commissie Grondbeleid (GROB)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84, 160 en 169, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2010Onbekend

23-09-2010

Onbekend

2010-78

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissie Grondbeleid (GROB)

 

 

Hoofdstuk  

V erordening op de commissie Grondbeleid (GROB):

Artikel 1 begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de commissie De commissie Grondbeleid

 • b.

  leden van de raad De beëdigde leden van de raad van Rijssen-Holten

 • c.

  actief grondbeleid Het beleid zoals beschreven in de geldende nota Grondbeleid

Artikel 2 taak en bevoegdheden van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak namens de raad overleg te voeren met het college zoals bedoeld in artikel 169 lid 4 Gemeentewet over privaatrechtelijke voornemens die het actieve grondbeleid betreffen.

 • 2.

  Het college consulteert de commissie bij voornemens voor uitgaven of verplichtingen ten behoeve van strategische grondaankopen.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal 1 raadslid per fractie.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De raad benoemt uit zijn midden de leden en plaatsvervangende leden op voordracht van de fracties.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie. Hij geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door zijn plaatsvervanger.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  Het college kan de commissievoorzitter verzoeken een vergadering te beleggen, de commissie vergadert voorts zovaak als de voorzitter of ten minste drie leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering zomogelijk tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie bepaalt in elke vergadering of en voor welke duur, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding wordt gelegd op de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  Het advies van de commissie wordt weergegeven in een samenvattend verslag.

 • 2.

  Het gevoelen van de minderheid wordt indien één of meer leden dat wensen in het verslag vermeld.

 • 3.

  Bij het bepalen of een advies door een politieke meerderheid wordt gesteund, wordt uitgegaan van de krachtsverhoudingen zoals deze gelden bij een voltallige raad.

 • 4.

  Het verslag wordt onder geheimhouding ter kennis gebracht van het college en de leden van de raad.

Artikel 8 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 9 Inwerkingtreding en vervaldatum

1.Deze verordening treedt in werking de dag na haar vaststelling

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘verordening commissie Grondbeleid’ (GROB)

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraadvan Rijssen-Holten op: 23 september 2010

drs. H.A.J van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter