Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016
CiteertitelBeleidsregels leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR400802/CVDR400802_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201701-08-201609-05-2018nieuwe versie

25-04-2017

gmb-2017-75851

D2017 016 227
22-08-201612-05-2017Nieuwe regeling

19-04-2016

gmb-2016-115905

D2016 013 023

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

Besluit:

De "Beleidsregels leerlingenvervoer 2016" te wijzigen en de daarin onder het kopje "Berekening bekostiging vervoersvoorziening" opgenomen gedifferentieerde tarieven met 1 cent te verhogen.

 

Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak op grond van de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Op grond van deze wetten is elke gemeente verplicht een regeling vast te stellen waardoor zij een vervoerskostenvergoeding aanbiedt voor passend vervoer. De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft hiervoor de Verordening Leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016 vastgesteld.

Naast het kader van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten 2016 heeft het college beleidsregels vastgesteld gericht op de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016.

Passend vervoer

De beoordeling van aanvragen om een vergoeding leerlingenvervoer vindt plaats op grond van de Verordening Leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016. Als een leerling in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening is de gemeente gehouden tot gehele of gedeeltelijke bekostiging voor passend vervoer dat aansluit bij het vermogen van de leerling.

Uitgangspunt in de gemeente Rijssen-Holten is dat voor leerlingen tot en met 12 jaar (peildatum

1 augustus van het desbetreffende schooljaar) in principe aangepast vervoer bekostigd wordt. Leerlingen vanaf 13 jaar (peildatum 1 augustus van het desbetreffende schooljaar) worden jaarlijks gekeurd om te bepalen wat passend vervoer is. Uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die op

peildatum 13 jaar zijn en die nog een jaar op de basisschool zitten. Zij houden dat jaar recht op bekostiging van aangepast vervoer.

Voor leerlingen van 12 jaar en ouder (peildatum 1 augustus van het desbetreffende schooljaar) is sprake van een getrapte vervoerskostenvergoeding, Dit houdt in dat de volgende volgorde wordt gehanteerd:

  • Als de leerling in staat is, al dan niet onder begeleiding, om naar school te fietsen of met de brommer te reizen, dan wordt een fiets/brommer-vergoeding toegekend.

  • Als de leerling in staat is zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen en de school kan binnen 1,5 uur vanaf het woonadres bereikt worden, dan wordt de vervoersvoorziening openbaar vervoer toegekend. Voor de bepaling van de reisduur wordt de ANWB-routeplanner gehanteerd.

  • Als de leerling in staat is gebruik te maken van het openbaar vervoer met begeleiding en de school kan binnen 1,5 uur vanaf het woonadres bereikt worden, dan wordt de vervoersvoorziening openbaar vervoer met begeleiding toegekend. Voor de bepaling van de reisduur wordt ANWB-routeplanner gehanteerd.

  • De verzorging van de begeleiding is primair de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. De gemeente verstrekt, afhankelijk van de vervoersvoorziening, wel een fiets/brommer-vergoeding of de kosten van het openbaar vervoer van de begeleider.

  • Pas als al deze mogelijkheden geen optie zijn verstrekt de gemeente een km.-vergoeding voor aangepast vervoer in de taxi/taxibusje/touringcar.

  • Op verzoek van ouders kan een kilometervergoeding voor vervoer met eigen auto toegekend worden. Deze vergoeding is afgeleid van de Rijksregeling binnenland. Voor de berekening van het aantal te reizen kilometers wordt de ANWB-routeplanner gehanteerd. Daarbij wordt uitgegaan van de kortste route.

  • Op verzoek van ouders kan een andere passende voorziening verstrekt worden, die goedkoper is dan de bekostiging van de vervoerskosten.

Fruytier-bus

Ten behoeve van het vervoer van Rijssen naar de reformatorische Scholengemeenschap Jacobus Fruytier, school voor regulier voortgezet onderwijs in Apeldoorn, organiseren ouders van leerlingen van deze school voor eigen rekening vervoer per door henzelf ingekocht busvervoer.

De gemeente beoordeelt dit busvervoer als een voorliggende voorziening voor leerlingen van de VSO Obadjaschool, gevestigd bij de Scholengemeenschap Jacobus Fruytier en voor leerlingen die het regulier voortgezet onderwijs van Scholengemeenschap Jacobus Fruytier bezoeken en door een structurele lichamelijke, verstandelijke zintuiglijke of psychische handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kunnen maken.

Begeleiding

Voor de begeleiding van leerlingen is uitgangspunt dat de begeleider tenminste 14 jaar of ouder is.

Medische keuring

Voor de bepaling van het vermogen van de leerling met betrekking tot reizen kan de gemeente medische keuring van de leerling door een onafhankelijk arts laten uitvoeren.

Als de leerling opgeroepen wordt voor een keuring en zonder afmelding met opgaaf van reden, tenminste 24 uur vóór de keuring, niet verschijnt op het spreekuur, dan wordt de aanvraag om een vervoersvoorziening afgewezen. In het geval het niet verschijnen voor de keuring het gevolg is van overmacht wordt dit door de ouders gemotiveerd aan de gemeente gemeld.

 

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap kan sprake zijn van twee hoofdverblijven. Indien leerlingenvervoer is gewenst, moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind doordeweeks bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Hierbij gaat het niet om waar de leerling is ingeschreven. Het gaat om de feitelijke verblijfplaats van de leerling.

De aanvraag wordt getoetst aan de Verordening leerlingenvervoer. Hierbij wordt bekeken of er sprake is van een woning in de zin van de verordening, of de school wel de dichtstbijzijnde toegankelijke is en of voldaan is aan de afstandsgrens. Hierbij geldt de extra voorwaarde dat er regelmaat en structuur moet zijn in het verblijf op de woonadressen.

Training zelfstandig reizen

De gemeente Rijssen-Holten stimuleert activiteiten, die zijn gericht op het leren zelfstandig te reizen met openbaar vervoer of vervoer per fiets voor leerlingen die gebruik maken van aangepast vervoer. Een voorbeeld daarvan is het project MEE op Weg.

Bij verstrekking van een gehele of gedeeltelijke bekostiging van aangepast vervoer, kan het college als voorwaarde stellen dat de ouders hun kind laten deelnemen aan dergelijke activiteiten.

Meerjarige beschikking vervoersvoorziening

Voor leerlingen die het speciaal (basis) onderwijs bezoeken kan de gemeente een meerjarige beschikking afgeven tot maximaal 12 jarige leeftijd..

Voor leerlingen die de leeftijdsgrens van 12 jaar hebben bereikt wordt jaarlijks een beschikking afgegeven, tenzij het medisch advies aangeeft dat een vervoersvoorziening voor langere periode afgegeven kan worden.

Stage in voortgezet onderwijs en leerlingenvervoer

Voor zover stage een onderdeel vormt van het onderwijsprogramma van het voortgezet speciaal onderwijs, is de gemeente gehouden passend vervoer te bieden.

De gemeente Rijssen-Holten wil vanuit maatschappelijk oogpunt stimuleren dat stage voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving kan plaatsvinden, oftewel in Rijssen-Holten of in de direct omgeving. Bijkomend voordeel is dat de kans toeneemt dat de leerling het stageadres zelfstandig kan bereiken, wat de zelfstandigheid van de leerling bevordert.

Ook worden hierdoor kosten leerlingenvervoer voorkomen.

De gemeente gaat er van uit dat scholen deze aspecten mee laten wegen en dat zij stageplaatsen zoveel mogelijk zoeken in de buurt van het woonadres van de leerling.

Een vervoersvoorziening naar een stageplaats moet voorafgaand aan de stage door ouders of verzorgers aangevraagd worden via het digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer. Een verzoek om een vervoersvoorziening naar een stageplaats moet vergezeld gaan van een door de school en het stage-bedrijf ondertekende stage-overeenkomst. Hierin zijn tenminste opgenomen het stageadres, de duur van de stage, de dagen en uren waarop stage wordt gelopen.

Een vervoersvoorziening wordt alleen verstrekt voor stage gedurende de schooltijden; voor stage in het weekend of tijdens schoolvakanties wordt geen vervoersvoorziening verstrekt. Om het plannen van stage-vervoer beter mogelijk te maken, worden bij toekenning van aangepast vervoer de schooltijden zoals die in de schoolgids zijn opgenomen als uitgangspunt genomen.

Hoogbegaafdheid

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt geen vervoersvoorziening naar een school specifiek gericht op onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (als bijvoorbeeld de Leonardoschool) vanuit het standpunt dat het regulier onderwijs dit verzorgt. Als ouders voor een dergelijke school kiezen is het vervoer volledig hun eigen verantwoordelijkheid.

Vervoersvoorziening tijdelijke handicap

Bij een tijdelijke handicap van een leerling is het vervoer naar school de eerste drie maanden een verantwoordelijkheid van de ouders. De bekostiging komt voor hun eigen rekening.

Als een tijdelijke handicap van een leerling langer duurt dan 3 maanden, kan vanaf dat moment een tijdelijke vervoersvoorziening aangevraagd worden bij de gemeente Rijssen-Holten als de betreffende leerling niet in staat is zelfstandig of met het openbaar vervoer te reizen. De aanvraag moet voorzien zijn van een medische verklaring van de behandeld arts.

Vervoersvoorziening naar NT2 basisonderwijs en internationale Schakelklas

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt maximaal één jaar een vervoersvoorziening aangepast vervoer voor het volgen van onderwijs voor het intensief leren van de Nederlandse taal voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Als blijkt dat er sprake is van cognitieve achterstand als gevolg van taalachterstand, kan door de ouders en/of de school gemotiveerd een aanvraag gedaan worden om via toepassing van de hardheidsclausule de termijn voor een vervoersvoorziening te verlengen.

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt geen vervoersvoorziening voor het volgen van onderwijs voor het intensief leren van de Nederlandse taal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs omdat deze leerlingen geacht worden zelfstandig te kunnen reizen.

Gastleerlingen in het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

De gemeente Rijssen-Holten bekostigt geen vervoersvoorziening voor leerlingen die bij wijze van proef tijdelijk een school voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.

Berekening bekostiging vervoersvoorziening

Openbaar vervoer: bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer

voor de leerling en zo nodig diens begeleider.

Eigen vervoer met fiets, brommer of eigen auto: vergoeding is afgeleid van de Rijksregeling binnenland. Voor de berekening van het aantal te reizen kilometers wordt de ANWB-routeplanner gehanteerd. Daarbij wordt uitgegaan van de kortste route.

Aangepast vervoer: Vastgesteld beleid is dat de gemeente de mogelijkheid tot vervoer biedt vanaf een centrale opstapplaats. Dit betekent dat berekening van de bekostiging van de gemeente uitgaat van de km.-afstand tussen de aangewezen opstapplaats en de school vice versa. Voor de bekostiging van het aangepast vervoer hanteert de gemeente een gedifferentieerd tarief als opgenomen in onderstaande tabel.

alinea­

 

Type vervoer

Afstand reis leerling

Bekostiging per km.

(indicatie door gemeente)

(directe enkele rit)

(inclusief BTW)

Gecombineerd taxivervoer in taxibusje met tenminste 5 leerlingen;

≤ 40 km

€ 0,58

basisvergoeding

alinea­

alinea­

Gecombineerd taxivervoer in taxibusje met tenminste 5 leerlingen;

> 40 km.

€ 0,53

basisvergoeding

alinea­

alinea­

Gecombineerd taxivervoer, incl. rolstoelvervoer

≤ 40 km.

€ 0,87

basisvergoeding + 50% opslag

alinea­

alinea­

Gecombineerd taxivervoer, incl. rolstoelvervoer

> 40 km.

€ 0,79

basisvergoeding + 50% opslag

alinea­

alinea­

Taxivervoer in taxi met maximaal 3 medereizigers;

≤ 40 km.

€ 0,87

basisvergoeding + 50% opslag

alinea­

alinea­

Taxivervoer in taxi met maximaal 3 medereizigers;

> 40 km.

€ 0,79

basisvergoeding + 50% opslag

alinea­

alinea­

Individueel taxivervoer

≤ 40 km.

€ 1,15

basisvergoeding + 100% opslag

alinea­

alinea­

Individueel taxivervoer

> 40 km.

€ 1,05

basisvergoeding + 100% opslag

alinea­

alinea­

Individueel rolstoelvervoer

≤ 40 km.

€ 1.44

basisvergoeding + 150% opslag

alinea­

alinea­

Individueel rolstoelvervoer

> 40 km.

€ 1,31

basisvergoeding + 150% opslag

Drempelbedrag en inkomensgrens

Conform artikel 14 van de Verordening leerlingenvervoer kan aan ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs onder voorwaarden een drempelbedrag opgelegd worden.

Conform 20 van de Verordening leerlingenvervoer kan aan ouders van een leerling die een school voor voortgezet onderwijs bezoekt als bedoeld in de Wet op de expertisecentra en zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik maakt onder voorwaarden een drempelbedrag opgelegd worden.

Het college heeft besloten de jaarlijkse ledenbrief van de VNG inzake ‘bedragen leerlingenvervoer’ als uitgangspunt te nemen voor de bepaling van de te hanteren inkomensgrens als bedoeld in artikel 14 en 20 van de Verordening leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2016. In het geval het inkomen bij de aanvraag leerlingenvervoer voor enig schooljaar door gewijzigde financiële omstandigheden onder de inkomensgrens is gedaald, kan in afwijking van de VNG-ledenbrief uitgegaan worden van het inkomen op de datum van de aanvraag.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 25 april 2017

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester