Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR600220/CVDR600220_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2016Nieuwe regeling

06-10-2016

gmb-2016-140441

D2016 039 088

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Rijssen-Holten 2016

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldiensten en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Rijssen-Holten.

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Rijssen-Holten.

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2005.

 • 2.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Rijssen-Holten.

 

 

Artikel 1. Begrippen

(gereserveerd)

 

Artikel 2. Doelstelling

Dit uitvoeringsbesluit geeft nadere invulling aan de afvalstoffenverordening.

 

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

 • a.

  Als inzamelaar aan te wijzen:

  • a.

   de afdeling Ruimtelijk Domein van de gemeente Rijssen-Holten voor huishoudelijke afvalstoffen.

  • b.

   stichting kringloop ’n Roondgaank voor grof huishoudelijk afval.

 

 • b.

  De aanwijzing van stichting kringloop ‘n Roondgaank heeft uitsluitend betrekking op de inzameling op de Afvalbrengpunten en de inzameling op afroep van grof huishoudelijk afval en bruikbaar kringloopgoederen.

 

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

 • 1.

  Aangewezen als inzamelaars van afvalstoffen zijn afvalinzamelaars die krachtens een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente Rijssen-Holten een opdracht hebben tot inzameling van afvalstoffen.

 • 2.

  Aangewezen als inzamelaar van afvalstoffen zijn de inzamelaars die middels een aanvraag hiervoor vrijstelling van het college van Burgemeester en Wethouders hebben ontvangen. Voor het beoordelen van aanvragen kunnen beleidsregels van toepassing zijn. De verlening van een vrijstelling wordt gemandateerd aan de behandeld ambtenaar.

 • 3.

  Aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.2 gelden voor een periode van maximaal 5 jaar.

 

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

Huishoudelijke afvalstoffen, inclusief grof huishoudelijk afval kunnen worden aangeboden op de gemeentelijke Afvalbrengpunten. (Montageweg 14 in Holten en Nijverheidsstraat 17 A in Rijssen).

 

Artikel 6. Algemene verboden

(gereserveerd)

 

Artikel 7. Afvalscheiding

Op grond van Artikel 7 lid 5 van de verordening worden de volgende bestanddelen van het huishoudelijk afval afzonderlijk ingezameld:

 • a.

  Groente-, fruit- en tuinafval

 • b.

  Klein chemisch afval

 • c.

  Verpakkingsglas

 • d.

  Papier en karton

 • e.

  PMD-verpakkingen (Plastic, Metalen en Drankkartons)

 • f.

  Textiel

 • g.

  Luiers en Incontinentiemateriaal

 • h.

  Elektrische en elektronische apparatuur

 • i.

  Hout

 • j.

  Grof tuinafval

 • k.

  Grof huishoudelijk afval

 • l.

  Huishoudelijk restafval

 • m.

  Metalen

 • n.

  Puin.

 

Artikel 8. Gescheiden aanbieding

Percelen die gebruik maken van een gezamenlijke afvalcontainer en geen GFT container ter beschikking hebben zijn vrijgesteld van het verbod om GFT afval anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • 1.

  Inzamelmiddelen mogen uitsluitend worden aangeboden op de door de inzameldienst aangewezen inzameldag.

 • 2.

  Inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 18.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden.

 • 3.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 • 4.

  Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken met de daartoe aangewezen inzamelaar.

 • 5.

  In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

 • 6.

  Op de Afvalbrengpunten mag alleen tijdens de openingstijden afval worden aangeboden. De openingstijden worden vermeld op de informatiepagina van de gemeente in een huis-aan-huis-krant en op de website van de gemeente.

 

Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1.

  Op grond van artikel 10 lid 1 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen, voor:

  • a.

   Groente, fruit en tuinafval:

   • De van gemeentewege verstrekt groene mini-container die bij het betreffende perceel is afgeleverd en/of geregistreerd.

   • De van gemeentewege verstrekte (verzamel)container voor restafval, uitsluitend bij die percelen waar van gemeentewege geen mini-container is afgeleverd en geregistreerd.

  • b.

   Klein Chemisch Afval:

   • De van gemeentewege verstrekt KCA-box.

   • Het afvalbrengpunt Rijssen.

   • De standplaats van de Chemokar nabij het Afvalbrengpunt in Holten.

  • c.

   Verpakkingsglas:

   • Diverse wijkcontainers met opschrift GLAS.

  • d.

   Oud papier en karton:

   • Eén van de Afvalbrengpunten.

   • Eén van de andere aangewezen inzamelaars.

  • e.

   PMD:

   • De van gemeentewege verstrekte grijze mini-container met oranje deksel voor PMD.

   • Diverse wijkcontainers met opschrift PMD en/of Plastic verpakkingen.

   • De door de inzameldienst aangewezen verzamelcontainers met opschrift PMD

   • De door de inzameldienst verstrekte Recyclezakken

  • f.

   Textiel:

   • Diverse wijkcontainers met opschrift Kleding of Textiel.

   • Eén van de andere aangewezen inzamelaars.

  • g.

   Electrische en electronische apparatuur:

   • Eén van de Afvalbrengpunten.

   • De overige inzamelpunten voor wit en bruin goed. Zoals de winkel waar u een nieuw apparaat koopt.

  • h.

   Hout, Verduurzaamd hout, Asbest, Metalen, Puin, Grof tuinafval:

   • Eén van de Afvalbrengpunten.

  • i.

   Grof huishoudelijk restafval:

   • Eén van de Afvalbrengpunten.

   • De haalservice van stichting kringloop ’n Roondgaank.

  • j.

   Huishoudelijk restafval:

   • De van gemeentewege verstrekt grijze mini-container die bij het betreffende perceel is afgeleverd en geregistreerd.

   • De van gemeentewege verstrekte verzamelcontainer, uitsluitend bij die percelen waar van gemeentewege geen mini-container is afgeleverd en geregistreerd.

  • k.

   Luiers en Incontinentiemateriaal:

   • De van gemeentewege verstrekt grijze mini-container die bij het betreffende perceel is afgeleverd en geregistreerd.

   • De door de inzameldienst aangewezen verzamelcontainer voor restafval.

   • Diverse wijkcontainers voorzien van opschrift Luiers.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, lid 1, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van inzamelmiddelen:

  • a.

   De inzameldienst bepaalt welke inzamelmiddelen bij een perceel gebruikt dienen te worden en verstrekt deze in bruikleen, het beheer van de inzamelmiddelen berust bij de inzameldienst.

  • b.

   De inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van slot, sticker, chip of ander identificatiemiddel. Dit slot en/of identificatiemiddel mag door de gebruiker niet worden verwijderd.

  • c.

   De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning en mogen bij verhuizing niet worden meegenomen.

  • d.

   De gebruiker van een perceel dient zich tot de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel waar geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel.

  • e.

   De inzamelmiddelen blijven eigendom van de inzameldienst en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.

  • f.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom. De kosten van schade of vermissing worden op de gebruiker verhaald als het inzamelmiddel niet conform de voorschriften is gebruikt.

  • g.

   De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

  • h.

   De gebruiker dient te voorkomen dat de inhoud van de container door bevriezing en/of aandrukken vast komt te zitten.

  • i.

   Verzamelcontainers en/of inpandige opslagruimtes moeten na gebruik goed worden afgesloten en, indien aanwezig, met het van gemeentewege verstrekte slot vergrendeld worden.

  • j.

   De toegang tot wijkcontainers voor luiers of verzamelcontainers voor restafval wordt door de inzameldienst met behulp van de afvalpas aan een perceel toegewezen. De toegang wordt verleend aan percelen met kinderen tot en met 4 jaar of als (op basis van medische indicatie) aangetoond wordt dat er bij een perceel luier of incontinentie afval ontstaat.

 • 3.

  Krachtens artikel 10, lid 1, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden. De aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. Containers mogen uitsluitend worden aangeboden op de door de inzameldienst aangewezen plaats. Daarbij moeten aanwijzingen over de wijze van plaatsen worden opgevolgd.

  • b.

   Inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden.

  • c.

   Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken. Ook mag er geen afval naast of bij de containers geplaatst worden.

  • d.

   Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd.

  • e.

   Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram. Voor verzamelcontainers geldt dat per perceel maximaal 60 liter restafval per week aangeboden mag worden.

  • f.

   Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.

  • g.

   Klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het Afvalbrengpunt Rijssen.

  • h.

   Bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de Voorwaarden Afvalbrengpunten van de gemeente Rijssen-Holten en de Acceptatie Criteria Afvalbrengpunten van toepassing (Bijlage 1).

  • i.

   De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren en wordt alleen toegelaten met een geldige Afvalpas.

  • j.

   De inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt ook op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de aangewezen inzamelaar.

  • k.

   Met grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

  • l.

   Grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m³.

  • m.

   Kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

Bedrijfsafvalstoffen worden door de inzameldienst dienst niet ingezameld.

 

Artikel 12 t/m 25 Gereserveerd.

 

 

 

Rijssen, 6 oktober 2016

A.C van Eck, A.C. Hofland

secretaris, burgemeester

Bijlage 1. Voorwaarden Afvalbrengpunten en Acceptatiecriteria

 

 

Algemene regels Afvalbrengpunten

 • 1.

  Afvalstoffen kunnen alleen worden aangeboden op vertoon van een door de gemeente verstrekte geldige afvalpas.

 • 2.

  De afvalstoffen worden gescheiden aangeboden in de bij verordening vastgestelde categorieën.

 • 3.

  De afzonderlijke aangeboden categorieën afvalstoffen worden in de daarvoor bestemde containers of daarvoor bestemde plaatsen op het afvalbrengpunt achtergelaten.

 • 4.

  Het vervoeren en storten van afvalstoffen vindt op zodanige wijze plaats dat geen verontreiniging van de toegangswegen, het afvalbrengpunt of de omgeving daarvan ontstaat.

 • 5.

  Nadat de afvalstoffen zijn gestort verlaat de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk het afvalbrengpunt.

 • 6.

  Het is verboden op het afvalbrengpunt afvalstoffen mee te nemen, te sorteren voor eigen gebruik of verkoop aan derden.

 • 7.

  Andere personen dan aanbieders/vervoerders mogen zich zonder toestemming van de beheerder niet op het afvalbrengpunt ophouden.

 • 8.

  De op het afvalbrengpunt door de beheerder aan te geven aanwijzingen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

 • 9.

  Indien het gedrag van de aanbieder van afvalstoffen op het afvalbrengpunt in strijd is met het bepaalde in dit besluit, kan hem voor de rest van de dag en maximaal voor de tijd van een week de toegang worden ontzegd door de beheerder.

 • 10.

  Ter controle van het aangeboden afval kan de beheerder in geval van ernstige verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te storten op een door hem aangewezen plaats. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven.

 • 11.

  Niet toegelaten afvalstoffen moeten door de beheerder, al dan niet reeds gestort, worden geweigerd.

 • 12.

  Het is verboden zich buiten de vastgestelde openingstijden op het afvalbrengpunt te bevinden.

 • 13.

  De afvalpas wordt in bruikleen verstrekt aan particuliere huishoudens van de gemeente Rijssen-Holten, die aangeslagen worden voor de afvalstoffenheffing.

 • 14.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen afvalpas.

 • 15.

  De afvalpas behoort bij het perceel ten behoeve waarvan deze is verstrekt, en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in originele staat op het perceel worden achtergelaten.

 • 16.

  Voor het beschadigen of het verdwijnen van de afvalpas is de gebruiker aansprakelijk.

 • 17.

  Tegen betaling kan een nieuwe afvalpas worden verkregen.

 

Aanbieden Bruikbare goederen

De beheerder bepaalt of het aangeboden afval voor hergebruik in aanmerking komt en mag dit apart houden voor verkoop of doorverwijzen naar de stort.

 

Bouw en sloopafval

Voor bouw- en sloopafval geldt een maximum van 0,5 m³ per bezoek. Voor dakleer en bitumineuze dakbedekkingen is dit maximaal 1 m² per bezoek. Grotere hoeveelheden worden niet geaccepteerd, omdat dit niet tot het huishoudelijk afval behoort. Hiervoor kunt u bij particuliere recyclingbedrijven terecht.

 

Asbest

Voor het aanbieden van asbest gelden de volgende regels:

 • -

  alleen asbest van huishoudelijke oorsprong wordt geaccepteerd, dus geen golfplaten en bouw en sloopafval.

 • -

  hoeveelheden boven de tien kilo worden geacht niet van huishoudelijke oorsprong te zijn en worden daarom niet geaccepteerd.

 • -

  asbest moet in handzame pakketjes, verpakt in dubbel, doorzichtig plastic worden aangeboden.

 • -

  u moet het asbest zelf lossen, op een door de werfbeheerder aan te geven plaats.