Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandaatbesluit Rijssen-Holten versie juli 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Rijssen-Holten versie juli 2017
CiteertitelMandaatbesluit Rijssen-Holten versie juni 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaatlijst versie juni 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 168 van de Gemeentewet
 3. artikel 139, derde lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201701-07-201701-10-2018nieuwe versie

04-07-2017

gmb-2017-116866

D2017 028 469
01-04-201708-07-2017Nieuwe regeling

07-03-2017

gmb-2017-41228

D2017 010 243

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Rijssen-Holten versie juli 2017

Het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, ieder voor zover het hun/zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het uit oogpunt van efficiency gewenst is bepaalde bevoegdheden te mandateren aan de portefeuillehouders of ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten of aan derden;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de besturingsfilosofie ‘Samen werken aan goede resultaten voor klanten’;

besluiten:

 • 1.

  De aanstelling van medewerkers in algemene dienst (bepaalde of onbepaalde tijd), met uitzondering van de functie van algemeen directeur/gemeentesecretaris, adjunct-directeur en concerncontroller, te mandateren aan de direct leidinggevenden.

 • 2.

  Besluiten over aanvragen om planschade en nadeelcompensatie mandateren aan de behandelend medewerker.

 • 3.

  Het gewijzigde mandaatbesluit en de gewijzigde mandaatlijst vaststellen.

 • 4.

  Dit besluit bekendmaken via het gemeenteblad op Overheid.nl en de gewijzigde mandaatlijst 2017 bekendmaken door terinzagelegging gedurende 4 weken zoals bedoeld in artikel 139 lid 3 Gemeentewet.

 • A.

  In te trekken c.q vervallen te verklaren het door het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten op 7 maart 2017 vastgestelde:

  • 1.

   Mandaatbesluit Rijssen-Holten 2017

 • B.

  Aan de portefeuillehouders en aan ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten en/of aan derden te mandateren de bevoegdheden zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende register, met inachtneming van de volgende voorschriften:

  • 1.

   In geval van afwezigheid van de functionaris zoals genoemd in het register waarin bevoegdheden zijn toegekend, wordt de functionaris die het besluit neemt of ondertekent als volgt vervangen (voor zover niet anders aangegeven):

   de behandelend ambtenaar door een andere behandelend ambtenaar van het desbetreffende team; de directe leidinggevende door het desbetreffende directielid, een directielid door een ander directielid, de portefeuillehouder door zijn/haar plaatsvervanger in het college.

  • 2.

   • a.

    Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan beslissing en ondertekening aan dezelfde functionaris worden opgedragen, worden ondertekend met:

     

    Met vriendelijke groet,

    namens het college van burgemeester en wethouders (of namens de burgemeester)

    naam team

     

    naam van de ondertekenaar

     

    voor personele zaken waarvan de workflow is gedigitaliseerd via Self Service van Youforce geldt dat een besluit niet meer is voorzien van een handtekening, maar van de tekst:

     

    Dit besluit is genomen namens het college van burgemeester en wethouders

    door naam teammanager, teammanager.

   • b.

    Alle krachtens mandaat ondertekende besluiten, waarvan alleen de ondertekening is gemandateerd, worden ondertekend met:

     

    Met vriendelijke groet,

    overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders op (datum) genomen besluit (of overeenkomstig het door de burgemeester op (datum) genomen besluit)

    naam team

     

    naam van de ondertekenaar

   • c.

    Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan de beslissing is gemandateerd en de ondertekening aan nog een andere functionaris is opgedragen, worden als volgt ondertekend:

     

    Met vriendelijke groet,

    namens het college van burgemeester en wethouders

    de portefeuillehouder …. (of andere in het register genoemde functionarissen)

    overeenkomstig het door deze op (datum) genomen besluit

    naam team

     

    naam van de ondertekenaar

 • C.

  Te bepalen dat op aanvragen binnengekomen voor de inwerkingtreding van dit besluit de mandatenlijsten behorende bij de mandaatbesluiten zoals genoemd onder A., 1 van toepassing blijven.

 • D.

  Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit Rijssen-Holten versie juli 2017” en op 1 juli 2017 in werking treedt.

Rijssen, 04 juli 2017

het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten,

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester.

de burgemeester van Rijssen-Holten

A.C. Hofland