Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Collectebeleid Rijssen-Holten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCollectebeleid Rijssen-Holten 2017
CiteertitelCollectebeleid Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR409130/CVDR409130_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2017nieuwe regeling

06-03-2017

gmb-2017-48358

D2017 009 281

Tekst van de regeling

Intitulé

Collectebeleid Rijssen-Holten 2017

Vergunningen voor het inzamelen van geld (collectes) worden verleend op basis van artikel 5:13 van de ‘Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010 5e wijziging’, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen van die verordening.

Voor het afgeven van collectevergunningen stellen wij het volgende beleid vast.

Regel 1. Collectes met een landelijk karakter

Bij collectes met een landelijk karakter wordt gekeken of de collecterende instantie voorkomt op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Daarnaast worden in de vrije periode vergunningen afgegeven aan collecterende instanties die niet voorkomen op het collecterooster van het centraal Bureau Fondsenwerving, maar waarover een positief advies is uitgebracht door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Regel 2. Collectes met een regionaal of lokaal karakter

Bij aanvragen om vergunning voor dergelijke collectes wordt gekeken of met het doel enig regionaal of lokaal belang wordt gediend. Verder wordt nagegaan of de collecterende instantie beschikt over een positief advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Als deze gunstig zijn beoordeeld, wordt de collecterende instantie in een vrije periode op het collecterooster geplaatst.

Regel 3. Extra criterium voor plaatsing in een vrije periode

Wat het afgeven van collectevergunningen voor vrije periode betreft, worden alleen vergunningen verleend aan instellingen die beschikken over een positief advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor zover de opbrengst van de collecte is bestemd voor een niet-politiek georiënteerd doel. De plaatsing op het collecterooster in een vrije periode komt tot stand op basis van het principe ‘wie het eerst komt, maalt het eerst’. Er worden in principe geen twee vergunningen voor dezelfde periode afgegeven.

Citeertitel

Dit beleid wordt aangehaald als: Collectebeleid Rijssen-Holten

Dit besluit treedt in werking op de dag na waarop zij bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 6 maart 2017.

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester