Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Regeling Individueel Keuzebudget griffie Rijssen-Holten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Individueel Keuzebudget griffie Rijssen-Holten 2017
CiteertitelRegeling Individueel Keuzebudget griffie Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 107e Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201701-01-201701-01-2020Nieuwe regeling

27-03-2017

gmb-2017-52574

2016-0092

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Individueel Keuzebudget griffie Rijssen-Holten 2017

De werkgeverscommissie van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

- gelezen het voorstel van het team SPO (nu team FMF) van 12 december 2016;

- gelet op artikel 107e van de Gemeentewet;

- gelet op de Wet op de loonbelasting 1964 en het handboek loonheffingen;

- gelet op paragraaf 5 van hoofdstuk 3 Arbeidsvoorwaardenregeling Rijssen-Holten (ARH);

- gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 23 november 2016;

b e s l u i t:

de regeling ‘Individueel Keuzebudget griffie Rijssen-Holten 2017’ als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

1.

werkgever:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

2.

medewerker:

de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, onderdeel a ARH;

3.

bronnen:

arbeidsvoorwaarden waarmee de doelen gefinancierd worden;

4.

doelen:

arbeidsvoorwaarden die de medewerker onbelast terugontvangt;

5.

standplaats:

plaats van tewerkstelling;

6.

IKB:

het individueel keuzebudget zoals gedefinieerd in artikel 3:27, lid 3 ARH.

Artikel 2 Doelen

In aanvulling op artikel 3:29 ARH kan de medewerker bronnen, als bedoeld in artikel 3, uitruilen voor de volgende doelen:

 • Reiskosten woon-werkverkeer, zoals bedoeld in artikel 4;

 • Storting ten behoeve van extra pensioenopbouw bij het ABP, zoals bedoeld in artikel 5;

 • Individueel werkkostenbudget, zoals bedoeld in artikel 6.

Artikel 3 Bronnen

 • 1.

  Het salaris, zoals gedefinieerd in artikel 3:3 ARH, waarbij de uitruil niet mag leiden tot een salaris lager dan het minimumloon.

 • 2.

  Het IKB, zoals bedoeld in artikel 3:28 ARH;

Artikel 4 Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  Bronnen kunnen door de medewerker worden uitgeruild voor een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer (met eigen auto, motor, (brom)fiets of lopend) per kilometer á € 0,191.

 • 2.

  De reisafstand woon-werkverkeer wordt berekend tussen de postcode van de standplaats en de postcode van het woonadres volgens een routeplanner, met als maximum 75 kilometer voor een enkele reis.

 • 3.

  De uitruil wordt berekend over maximaal 214 reisdagen per jaar bij een werkweek van 5 dagen2;

 • 4.

  Bij afwezigheid langer dan 6 weken (bijvoorbeeld door ziekte), wordt de termijn beperkt waarover uitgeruild kan worden3.

 

1 Reiskostenwoon- werkverkeer openbaar vervoer 2de klasse worden door de medewerker teruggevorderd via de inkomstenbelasting.

2 Bijvoorbeeld: als je 3 dagen per week naar je standplaats reist, dan geldt 214 x 3/5 = 128,4 reisdagen.

3 Bij afwezigheid langer dan zes weken neemt de medewerker contact op met het Team Salaris en E-HRM van de gemeente Wierden (salaris@wierden.nl) om de uitruil stop te zetten.

Artikel 5 Extra pensioenopbouw

 • 1.

  Bronnen kunnen door de medewerker worden uitgeruild voor een aanvulling op het ABP Extra Pensioen, conform het ABP-reglement.

 • 2.

  Deze aanvulling voor ABP Extra Pensioen bedraagt maximaal de fiscale ruimte voor pensioenopbouw, blijkend uit een bij de aanvraag gevoegde berekening van het ABP.

Artikel 6 Individueel werkkostenbudget

 • 1.

  De bron salaris van de maand december kan door de medewerker worden uitgeruild tegen een fiscaal voordeel.

 • 2.

  De hoogte van het bedrag waarover de medewerker fiscaal voordeel geniet (als bedoeld in het eerste lid) bedraagt, voor de medewerker in dienst op peildatum 1 november en naar rato van het deeltijdpercentage, gegarandeerd € 245,--4 bij een formele arbeidsduur van 36 uur per week.

   

  4 Bij inwerkingtreding van deze regeling is uitgegaan van de gemiddelde bedragen die omgingen in het voormalige keuzemodel arbeidsvoorwaarden m.b.t. fiets, vakbondscontributie en bedrijfsfitness en de formatie in de afgelopen 3 jaar ( € 60.000 / 244,9 fte). Dit bedrag word jaarlijks geïndexeerd conform uitgangspunten begroting. De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van de budgettaire ruimte en  wordt na afloop van het jaar berekend. De eventuele  resterende forfaitaire ruimte wordt verdeeld onder de aanvragende medewerkers.

Artikel 7 Gevolgen van uitruilen

 • 1.

  Uitruil via het salaris heeft geen gevolgen voor de opbouw van het IKB.

 • 2.

  Uitruil via het salaris en IKB kan gevolgen voor de premies sociale verzekeringen, uitkeringsgrondslagen en eventuele uitkeringen als gevolg van werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) hebben.

 • 3.

  Uitruil heeft geen invloed op de pensioengrondslag als het uit te ruilen bedrag minder is dan 30% van het oorspronkelijke pensioengevend salaris.

Artikel 8 Uitvoering

 • 1.

  De medewerker die bronnen wil uitruilen moet vóór de 1e van de maand waarin uitruil plaatsvindt, een aanvraag indienen in het digitale systeem met vermelding van het doel.

 • 2.

  De salarisadministratie verwerkt keuzes uitsluitend in nog komende berekeningen. Er vindt geen correctie met terugwerkende kracht plaats.

 • 3.

  Verwerkte keuzes in de salarisadministratie, kunnen door de medewerker niet worden herzien.

Artikel 9 Eindheffingsbestanddeel

Als eindheffingsbestanddeel, als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964, wordt de vergoeding individueel werkkostenbudget op grond van artikel 6 aangewezen.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college in afwijking hiervan andere afspraken maken met een individuele medewerker.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Individueel Keuzebudget griffie Rijssen-Holten 2017 en treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden gemeente Rijssen-Holten, vastgesteld op 4 maart 2011.

 

Aldus besloten door de werkgeverscommissie van de gemeente Rijssen-Holten op 27 maart 2017

G.H. Veerman, G. Kreijkes,

griffier, voorzitter.