Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels ontwikkelingssamenwerking Rijssen-Holten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ontwikkelingssamenwerking Rijssen-Holten 2015
CiteertitelNadere regels ontwikkelingssamenwerking Rijssen-Holten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR395085/CVDR395085_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2017nieuwe regeling

03-02-2015

gmb-2017-90513

D2015 000 387

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ontwikkelingssamenwerking Rijssen-Holten 2015

 

 

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden nadere regels ontwikkelingssamenwerking vastgesteld.

Regel 1  

Doel

Financiële randvoorwaarden bieden voor ontwikkelingssamenwerking in de vorm van Wereldwinkels zonder zelf inhoudelijk betrokken te zijn of te raken. Onder een Wereldwinkel wordt verstaan de winkel die is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Regel 2  

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • 1.

    De instelling dient een rechtspersoonlijkheid te hebben en dient gevestigd en werkzaam te zijn in de gemeente Rijssen-Holten.

  • 2.

    De instelling dient een budgetovereenkomst af te sluiten met de gemeente. Hierin worden onder meer budget en prestaties vastgelegd.

  • 3.

    Bij de eerste aanvraag dient een deugdelijke begroting overlegd te worden, waaruit blijkt dat er sprake is van structurele activiteiten.

Het college kent subsidie toe met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget.

Regel 3  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Regel 4  

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels ontwikkelingssamenwerking´. De nadere regels treden in werking op de dag na die waarop ze zijn bekend gemaakt.

Regel 5  

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.

Deze regeling is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 3 februari 2015.

A.C. van Eck, A.C. Hofland

secretaris, burgemeester