Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet Rijssen-Holten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet Rijssen-Holten 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluit innovatieregeling Participatiewet Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR602245/CVDR602245_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201701-01-2017nieuwe regeling

09-05-2017

gmb-2017-100665

D2017 016 966

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet Rijssen-Holten 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

gelet op artikel 17 van de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2017;

besluit:

 • 1.

  Het uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015 met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 intrekken,

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2017 vaststellen en met terugwerkende kracht in werking laten treden op 1 januari 2017.

Artikel 1 Indienstnemingsubsidie

 • 1.

  Het college kan een indienstnemingsubsidie aan een werkgever verstrekken om daarmee het opdoen van werkervaring of de overgang naar een arbeidsovereenkomst bij de betreffende werkgever of een andere werkgever voor de werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet in de leeftijdscategorie 27 tot 56 jaar mogelijk te maken.

 • 2.

  De indienstnemingsubsidie is volgens de volgende systematiek opgebouwd:

  • a.

   de subsidie voor een werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet, die gedurende 6 tot en met 12 maanden uitkering ontvangt, bedraagt:

   50% van het bruto loon tot een maximum bedrag van € 250,00 per maand.

  • b.

   de subsidie voor een werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet, die gedurende 13 maanden of langer uitkering ontvangt, bedraagt:

   50% van het bruto loon tot een maximum bedrag van € 400,00 per maand.

 • 3.

  De indienstnemingsubsidie wordt naar evenredigheid van deeltijdfactor en het aantal maanden dienstverband in de betreffende subsidieperiode vastgesteld.

 • 4.

  De duur van de indienstnemingsubsidie bedraagt maximaal 6 maanden.

 • 5.

  De indienstnemingsubsidie moet worden aangevraagd uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van de eerste arbeidsovereenkomst. Voor het aanvragen van de indienstnemingsubsidie dient de werkgever gebruik te maken van een formulier dat door het college is vastgesteld.

 • 6.

  Het college stelt de indienstnemingsubsidie telkens na afloop van het kalenderjaar of na afloop van de overeengekomen periode vast op basis van de door het college te bepalen en door de werkgever aan te leveren documenten.

 • 7.

  Betaling vindt plaats na overlegging van kopieën van de loonstroken. Het college verstrekt geen voorschotten.

 • 8.

  Combinatie van de indienstnemingsubsidie met een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6 van het uitvoeringsbesluit re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2017 is niet mogelijk.

Artikel 2 Bemiddelingssubsidie

 • 1.

  Het college kan een tussenpersoon die een werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet na aanmelding naar betaald werk bemiddelt een bemiddelingssubsidie verstrekken.

 • 2.

  De bemiddelingssubsidie kan alleen worden aangevraagd door een tussenpersoon die zich op basis van no cure no pay afspraken voor bemiddeling van werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet meldt bij het college.

 • 3.

  De hoogte van de bemiddelingssubsidie wordt gebaseerd op het aantal contract uren en duur van het arbeidscontract dat de werkzoekende uit de doelgroep Participatiewet wordt aangeboden.

 • 4.

  De bemiddelingssubsidie is volgens de volgende systematiek opgebouwd:

€ 300, - bij het opleveren van een arbeidscontract van ten minste 18 uur per week, voor de duur van minimaal 3 maanden.

€ 600, - bij het opleveren van een arbeidscontract van ten minste 36 uur per week, voor de duur van minimaal 3 maanden.

€ 700, - bij het opleveren van een arbeidscontract van ten minste 18 uur per week, voor de duur van minimaal 6 maanden.

€ 1.400, - bij het opleveren van een arbeidscontract van ten minste 36 uur per week, voor de duur van minimaal 6 maanden.

 • 5.

  Voor het aanvragen van de bemiddelingssubsidie dient de tussenpersoon gebruik te maken van een formulier dat door het college is vastgesteld.

 • 6.

  Betaling van de bemiddelingssubsidie vindt plaats nadat de prestatie uit lid 3 van dit artikel is geleverd. De tussenpersoon dient een kopie van de opgeleverde arbeidsovereenkomst aan te leveren. Er wordt geen voorschot verstrekt.

 • 7.

  Combinatie van de bemiddelingssubsidie met andere re-integratievoorzieningen is mogelijk.

Artikel 3 Subsidie bedrijfsadviezen

 • 1.

  Het college kan een werkgever subsidie toekennen ter stimulering van onderzoeken bij en het uitbrengen van adviezen aan particuliere bedrijven in de gemeente Rijssen-Holten voor het creëren van (extra) werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking en/of uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

 • 2.

  De gemeentelijke subsidie bestaat uit een éénmalige bijdrage van 50% van de onderzoeks- en advieskosten, tot een maximum van € 1.000, - per bedrijf.

 • 3.

  De aanvragen van bedrijven komen voor subsidie in aanmerking voor zover hiervoor binnen de gemeentebegroting voldoende budget beschikbaar is.

 • 4.

  Bij de daadwerkelijke plaatsing van personen uit de doelgroep kan op basis van maatwerk, gebruik gemaakt worden van alle overige door het college beschikbaar gestelde re-integratievoorzieningen.

 • 5.

  De werkgever die van deze subsidie gebruik wil maken, dient hiervoor een aanvraag in bij het college van de gemeente Rijssen-Holten, onder bijvoeging van een kopie van de opdracht c.q. offerte.

 • 6.

  De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, en zodra het budget is uitgeput, wordt bekend gemaakt dat op deze regeling geen beroep meer gedaan kan worden.

 • 7.

  Betaling van de gemeentelijke bijdrage vindt plaats na afronding van het onderzoek.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Het uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015 wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 6 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit innovatieregeling Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2017.

het college van burgemeester en wethouders

A.C. van Eck, A.C. Hofland

secretaris , burgemeester

Toelichting

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 Indienstnemingsubsidie

Het college kan een indienstnemingsubsidie aan de werkgever verstrekken, waardoor het in dienst nemen van een werkzoekende met een uitkering op basis van de Participatiewet aantrekkelijker wordt. De werkgever wordt hiermee gestimuleerd om mensen aan te nemen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarin de werkgever waarschijnlijk meer dan gemiddeld zal moeten investeren om tot de gewenste productiviteit te komen. Nadere regels voor deze indienstnemingsubsidieregeling, alsmede de hoogte en de voorwaarden waaronder deze subsidie kan worden verstrekt zijn hiervoor benoemd.

Het betreft een werkzoekende uit de doelgroep Participatiewet in de leeftijdscategorie 27 jaar tot 56 jaar. De leeftijdscategorie jonger dan 27 en ouder dan 56 kan gebruik maken van de premiekorting die werkgevers kunnen krijgen via de belasting.

In lid 2 onder a en b wordt de hoogte van de indienstnemingsubsidie verstrekt per werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet vastgesteld. Het college hanteert hiervoor de volgende criteria:

werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet, die gedurende 6 maanden tot en met 12 maanden uitkering op basis van de Participatiewet ontvangen;

werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet, die gedurende 13 maanden of langer uitkering op basis van de Participatiewet ontvangen.

De indienstnemingsubsidie wordt naar evenredigheid van deeltijdfactor en het aantal maanden dienstverband in de betreffende subsidieperiode vastgesteld. Voor bepaling van de deeltijdfactor wordt uitgegaan van het aantal uren volledig dienstverband conform de betreffende CAO. Hiervoor dient een subsidieovereenkomst gesloten te worden met als contractpartijen enerzijds de gemeente en anderzijds de werkgever. Wijzigingen op de overeenkomst dienen daarom door beide partijen te worden ondertekend.

De duur van de indienstnemingsubsidie voor een werkzoekende uit de doelgroep Participatiewet bedraagt maximaal 6 maanden.

De in dit artikel genoemde indienstnemingsubsidie betreft een generieke regeling omdat ieder bedrijf of iedere onderneming, ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming of de plaats van tewerkstelling van de werknemer, een beroep kan doen op subsidie wanneer deze onderneming een werkzoekenden uit de doelgroep Participatiewet in dienst neemt.

 

Artikel 2 Bemiddelingssubsidie

Het college kan een tussenpersoon die een werkzoekende uit de doelgroep Participatiewet naar betaald werk bemiddelt een bemiddelingssubsidie verstrekken.

Aanspraak op de vergoeding is mogelijk, als de werkzoekende door het college is aangemeld voor bemiddeling bij de desbetreffende tussenpersoon.

De tussenpersoon die zich voor deze bemiddelingsinspanning meldt bij het college, wordt voor de inzet om uitstroom naar regulier werk voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken beloond op basis van no cure no pay afspraken.

Nadere regels voor deze bemiddelingssubsidie, alsmede de hoogte en de voorwaarden waaronder deze subsidie kan worden verstrekt zijn hiervoor benoemd.

Omdat de toekomstig werkgever waarschijnlijk meer dan gemiddeld zal moeten investeren om tot de gewenste productiviteit te komen is inzet de bemiddelingssubsidie in combinatie met andere re-integratievoorzieningen zoals indienstnemingsubsidie, loonkostensubsidie, persoonlijke ondersteuning, etc. ook mogelijk.

 

Artikel 3 Subsidie bedrijfsadviezen

In de begroting voor het uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid “Rijssen-Holten Werkt” wordt jaarlijks een budget opgenomen voor het stimuleren van bedrijfsadviezen t.a.v. Jobcreatie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en/of PSO-certificering, teneinde meer arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Voor 2017 is hiervoor een (voorlopig) budget van € 10.000, - opgenomen.

 

Voor de daadwerkelijke verstrekking hiervan is uitwerking in de vorm van een uitvoeringsbesluit nodig. In dit artikel wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld en wordt geregeld op welke wijze particuliere bedrijven van deze beleidsregel gebruik kunnen maken.

 

Voor de gemeente Rijssen-Holten staat de inhoudelijke doelstelling van dit artikel voorop, en niet de vraag welke uitvoerende partij hiervoor wordt geselecteerd. Die keuze is in principe aan de werkgever als opdrachtgever. Om die reden kunnen de aanvragen ook uitsluitend door de in de gemeente Rijssen-Holten gevestigde werkgevers worden ingediend.

 

De uiteindelijke doelstelling is dat daadwerkelijk extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking c.q. langdurig werklozen worden gerealiseerd.

 

Overwogen is om een extra bonus toe te kennen indien als gevolg van het uitgevoerde onderzoek één of meer extra arbeidsplaatsen voor deze doelgroep worden gerealiseerd. Echter, hiervoor zijn al voldoende re-integratievoorzieningen beschikbaar. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan de wettelijke loonkostensubsidie (LKS) voor mensen met een aantoonbare arbeidsbeperking, en de gemeentelijke indienstnemingssubsidie voor uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met een uitkering ingevolge de Participatiewet die een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

 

Gezien het beperkte beschikbare budget wordt in deze beleidsregel vastgesteld dat de aanvragen in volgorde van binnenkomst worden afgewikkeld. Wanneer het budget is uitgeput (en binnen de gemeentebegroting géén aanvullend budget beschikbaar kan worden gesteld), kan gedurende het lopende jaar geen beroep meer op deze beleidsregel worden gedaan. Wel kan de aanvraag naar het komende jaar worden doorgeschoven.

 

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.