Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement Erfgoedadviesraad gemeente Rijssen-Holten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Erfgoedadviesraad gemeente Rijssen-Holten 2017
CiteertitelReglement Erfgoedadviesraad gemeente Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://www.rijssen-holten.nl/actueel/decentraleregeling/erfgoedverordening-gemeente-rijssen-holten-2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2017nieuwe regeling

07-11-2017

gmb-2017-207342

D 2017 045 209

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Erfgoedadviesraad gemeente Rijssen-Holten 2017

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten:

Overwegende dat zij inwoners/instellingen uit de gemeente Rijssen-Holten willen betrekken bij het gemeentelijk erfgoedbeleid;

en dat de keuze is gemaakt voor burgerparticipatie in de vorm van een Erfgoedadviesraad;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen een reglement regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en taken van een Erfgoedadviesraad die wordt betrokken bij de voorbereiding van beleid op het gebied van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving.

 

Wettelijke grondslag reglement

Gemeentewet, artikel 84 en Erfgoedverordening Rijssen-Holten

 

Begrippen

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

 • Cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving: deel van het cultureel erfgoed dat zich richt op (historische) stedenbouwkunde, bouwkunst, tuin- en landschapsarchitectuur, (cultuur)landschap en archeologie.

 • Erfgoedadviesraad: raad van personen die betrokken zijn bij en kennis en ervaring hebben op het terrein van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving in de gemeente Rijssen-Holten.

Artikel 1 Taakomschrijving Erfgoedadviesraad

 • 1.

  De Erfgoedadviesraad adviseert het college op het gebied van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving.

 • 2.

  De Erfgoedadviesraad heeft tot taak het college op hun verzoek of uit eigen beweging inhoudelijk te adviseren over:

  • a.

   wenselijke aandacht voor bepaalde erfgoedthema’s en afzonderlijke cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren, categorieën of gebieden;

  • b.

   erfgoedinventarisaties en selectievoorstellen;

  • c.

   uitvoering en organisatie van het gemeentelijke erfgoedbeleid;

  • d.

   het creëren en onderhouden van draagvlak voor erfgoed(zorg) en het stimuleren van kennisvergaring, kennisdeling en publieksactiviteiten.

 • 3.

  Advisering betreft niet de advisering over aanvragen om een omgevingsvergunning of de definitieve aanwijzing van een beschermd erfgoed op grond van de erfgoedverordening.

Artikel 2 Aantal leden, expertise en onafhankelijkheid

 • 1.

  De Erfgoedadviesraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, waarbij de leden woonachtig zijn in de gemeente en zo veel mogelijk zijn verdeeld over de kernen.

 • 2.

  De Erfgoedadviesraad is geheel onafhankelijk ten opzichte van gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie en er bestaat geen (schijn van) binding of relatie op basis waarvan de adviezen kunnen worden beïnvloed.

 • 3.

  In de Erfgoedadviesraad zijn de volgende expertises vertegenwoordigd: lokale geschiedenis, (historische) stedenbouwkunde, bouwkunst, tuin- en landschapsarchitectuur, (cultuur)landschap en archeologie.

Artikel 3 Benoemingen

 • 1.

  Leden en plaatsvervangende leden worden door het college benoemd.

 • 2.

  De Erfgoedadviesraad kiest uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter.

 • 3.

  De Erfgoedadviesraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe kandidaten die aan het college worden voorgedragen.

 • 4.

  Het college draagt aan een ambtenaar van de gemeente het secretariaat van de Erfgoedadviesraad op.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is vier jaar. De leden maken zelf een rooster van aftreden.

 • 2.

  De leden zijn voor één zittingsperiode herbenoembaar.

 • 3.

  Het lidmaatschap van leden eindigt bij vertrek uit de gemeente Rijssen-Holten.

 • 4.

  De leden kunnen tussentijds aftreden.

 • 5.

  Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk vervuld; uiterlijk binnen 6 maanden.

Artikel 5 Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

 • 1.

  De Erfgoedadviesraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als de Erfgoedadviesraad nodig oordeelt.

 • 2.

  De bijeenroeping geschiedt door de secretaris via een schriftelijke uitnodiging of per mail aan de leden.

 • 3.

  Het college stelt op verzoek een vergaderruimte beschikbaar voor de vergaderingen van de Erfgoedadviesraad.

 • 4.

  De vergaderingen van de Erfgoedadviesraad zijn openbaar.

 • 5.

  Op voorstel van het college en/of op grond van de agenda kan de Erfgoedadviesraad besluiten de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten.

Artikel 6 Adviezen, stemming en verslag

 • 1.

  Bij het uitbrengen van zijn adviezen laat de Erfgoedadviesraad zich primair leiden door overwegingen van geschiedkundig, volkskundig of wetenschappelijk belang, dan wel door overwegingen die verband houden met de uitgangspunten van het beschermde erfgoed.

 • 2.

  Advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd door of namens het college, dat het wezenlijke invloed kan hebben op het te nemen besluit. Hierbij wordt een termijn gehanteerd van minimaal vier weken.

 • 3.

  De adviezen van de Erfgoedadviesraad aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van de Erfgoedadviesraad. Op verzoek kan het minderheidsstandpunt in het advies worden opgenomen.

 • 4.

  De Erfgoedadviesraad brengt van iedere vergadering schriftelijk verslag uit aan het college.

Artikel 7 Overleg tussen gemeente en Erfgoedadviesraad

 • 1.

  Het college voert tenminste éénmaal per jaar overleg met de Erfgoedadviesraad.

 • 2.

  De Erfgoedadviesraad en het college kunnen agendapunten aandragen voor dit overleg.

 • 3.

  Het secretariaat van dit overleg berust bij de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 3, lid 4.

 • 4.

  Het overleg wordt voorgezeten door de verantwoordelijk wethouder of een ander lid van het college dan wel door de ambtenaar, zoals bedoeld artikel 3, lid 4.

Artikel 8 Geldelijke vergoeding voorzitter en leden

Het college verstrekt de leden van de adviesraad een presentievergoeding per vergadering tot een maximum dat bepaald wordt door het college.

Artikel 9 Onvoorzien

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslist het college, de Erfgoedadviesraad gehoord.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: ´Reglement Erfgoedadviesraad gemeente Rijssen-Holten 2017´.

Aldus besloten het college van burgemeester en wethouders op 7 november 2017

De secretaris, de burgemeester,

A.C. van Eck, A.C. Hofland