Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist Rijssen-Holten 2017.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist Rijssen-Holten 2017.
CiteertitelLijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagencentrumgebied Rijssen centrumgebied Holten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht
 3. artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2017-232324

2017-0084

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist Rijssen-Holten 2017.

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

 dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.27) bepaalt dat de raad een verklaring van geen bezwaar moet afgeven voor in het Besluit omgevingsrecht aangewezen gevallen;

 dat het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.5, lid 1 en lid 3) bepaalt dat de raad een lijst mag vaststellen met gevallen waarvoor een dusdanige verklaring niet vereist is;

 dat de huidige lijst uit 2011 niet meer actueel is; • dat het omwille van efficiency gewenst is een lijst te hanteren met gevallen waarbij er geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is;

 gezien de behandeling in de commissie Grondgebied van 30 november 2017;

besluit:

1. de lijst met gevallen waarvoor geen 'verklaring van geen bedenkingen' vereist is, vast te stellen;

2. de lijst vastgesteld op 27 januari 2011 in te trekken;

3. te bepalen dat aanvragen die zijn ingediend voor vaststelling van de nieuwe lijst worden getoetst aan de oude lijst.

Inleiding

 

De Wabo biedt de mogelijkheid om aangevraagde omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan te verlenen. Afhankelijk van hoe ingrijpend de afwijking is, zijn er verschillende procedures. Voor ruimtelijk meer ingrijpende plannen dient de raad een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven, voordat het college een omgevingsvergunning kan verlenen.

De Wabo biedt de raad de mogelijkheid om categorieën van gevallen aan te wijzen waarbij de vvgb niet is vereist. Het college kan dan zelfstandig de omgevingsvergunning verlenen. Bijgevoegde lijst geeft aan in welke gevallen er geen vvgb vereist is.

 

Gevallen waarbij geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is

A. Wonen

Generiek geldt dat plannen moeten passen binnen het geldende woningbouwprogramma.

 • (Bouw)projecten ten behoeve van woonfuncties (al dan niet met beroep/bedrijf aan huis, overeenkomstig de meest recente gemeentelijke regeling aan-huis-verbonden-beroep/bedrijf), mits gelegen binnen de bestemmingsplan Wonen Rijssen, veegplan Wonen Rijssen, centrum Rijssen, Wonen Holten, veegplan Wonen Holten (na onherroepelijk worden), centrum Holten.

B. Detailhandel

 • Niet-volumineuze detailhandel (waaronder wijziging van gebruik) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, dit met uitzondering van vestiging op bedrijfsterreinen.

 • Volumineuze detailhandel op bedrijfsterreinen.

C. Horeca

Passend binnen geldende gemeentelijke structuurvisie of ander gemeentelijk beleid.

D. Agrarisch gebied

Gevallen waarbij er geen sprake is van het toevoegen van dierplaatsen.

E. Recreatieve en bijzondere doeleinden

 • (Bouw)projecten voor extensieve recreatie: veel voorkomende recreatieve gebruiksvormen zoals wandelen, fietsen en sporten (moutainbiken en hardlopen) zowel individueel als georganiseerd.

Het structureel commercieel gebruiken van percelen voor activiteiten zijn niet aan te merken als extensief recreatief gebruik.

F. Werken/bedrijvigheid

(Bouw)projecten ten behoeve van;

 • Kleinschalige bedrijven behorende bij milieucategorie 1 en 2 (VNG bedrijven- en milieuzonering);

 • Bedrijfsfuncties op een bedrijventerrein;

  • Kantoorfuncties binnen het gebied centrum SCR2025 of nieuwe visie Holten conform bijgevoegde kaartmateriaal.

G. Infrastructuur

(Bouw)projecten voor aanleg van en aanpassing van weg-, water-, parkeer- en groenvoorzieningen niet zijnde een Rijksweg.

H. Nutsvoorzieningen

(Bouw)projecten voor openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegverkeer.

I. Bouwwerken, geen gebouw zijnde

(Bouw)projecten voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, met uitzondering van windmolens.

J. Onbebouwde gronden

Projecten voor het wijzigen van de functie van onbebouwde gronden, niet ten behoeve van bouwen.

K. Natuur

(Bouw)projecten voor het behoud en de ontwikkeling van natuur.

L. Weigeringen

Aanvragen voor (bouw)projecten, die geweigerd dienen te worden, bijvoorbeeld wegens strijd met wet- en regelgeving en/of gemeentelijk beleid.

M. Zonnepaneelvelden

Het plaatsen van zonnepanelen op de grond met een oppervlak van panelen kleiner dan 500m2.

N. Principeverzoeken met een positieve opinie van de raadscommissie

In aanvulling op bovenstaand is geen verklaring vereist als er voor de aanvraag al eerder een principeverzoek is ingediend en er een positieve opinie van de commissie grondgebied is verkregen en de aanvraag niet van het verzoek afwijkt.

besluit genomen in de vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 14 december 2017. G.H. Veerman, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter

Bijlage 1 centrumgebeid Rijssen

Bijlage 2 centrumgebied Holten