Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels subsidie Voor- en Vroegschoolse Educatie Rijssen-Holten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie Voor- en Vroegschoolse Educatie Rijssen-Holten 2018
CiteertitelNadere regels subsidie Voor-en Vroegschoolse Educatie Rijssen-Holten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR395085/CVDR395085_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201801-01-201831-12-2019Nieuwe regeling

25-01-2018

gmb-2018-24711

D2018001271

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie Voor- en Vroegschoolse Educatie Rijssen-Holten 2018

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten 2016 stelt het college van burgemeester en wethouders deze nadere regels Voor- en Vroegschoolse Educatie vast.

Regel 1  

Het doel van deze regeling is het toegankelijk maken van in de beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Rijssen-Holten omschreven voorschoolse educatie voor peuters met een indicatie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Regel 2  

 • 1.

  De subsidie betreft een bijdrage per VVE-peuter van €12,40 per uur voor het derde en vierde dagdeel (of de tweede 5 uur), voor maximaal 2 dagdelen in de week, maximaal 40 weken per jaar;

 • 2.

  De subsidie geldt uitsluitend voor peuters:

  • a.

   die ingeschreven staan in de gemeente Rijssen-Holten;

  • b.

   die in bezit zijn van een geldige VVE-indicatie;

  • c.

   die tussen de 2,5 en 4 jaar oud zijn;

  • d.

   die minimaal 10 uur per week gebruik maken van VVE.

 • 3.

  Het college stelt jaarlijks het maximumtarief voor het VVE-uurtarief vast.

 • 4.

  Aanbieders voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals gesteld in het:

  • a.

   Beleidsnota Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Rijssen-Holten 2018;

  • b.

   Visiedocument toekomst Peuterspeelzaalwerk Rijssen – Holten;

  • c.

   Nog vast te stellen kwaliteitskader VVE;

  • d.

   Nog vast te stellen uitvoeringsplan VVE.

 • 5.

  Het tarief van €12,40 is vastgesteld voor het jaar 2018 en is onder andere bedoeld ter tegemoetkoming in de kosten voor:

  • a.

   Extra taakuren voor de pedagogisch medewerkers om de VVE-peuters te begeleiden en gesprekken met ouders en andere betrokkenen te voeren;

  • b.

   Deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers;

  • c.

   Extra inzet op ouderbetrokkenheid voor de VVE-peuters;

  • d.

   Het uitvoeren van een warme overdracht voor alle VVE-peuters die naar de basisschool gaan.

Regel 3  

Uitsluitend de aanbieders Columbus Junior en Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzaal ’t Kruimeltje komen in aanmerking voor subsidie op grond van deze nadere regels.

ViaVie Welzijn heeft aangegeven tot 1 maart 2018 VVE te kunnen bieden in de gemeente Rijssen-Holten. ViaVie Welzijn komt alleen in aanmerking voor subsidie voor geboden VVE in de periode 1 januari 2018 tot 1 maart 2018.

Regel 4  

 • 1.

  Ouders ontvangen een indicatie voor VVE via de GGD-JGZ;

 • 2.

  Ouders melden zich met de indicatie aan bij een van de aanbieders VVE;

 • 3.

  Aanbieders dienen maandelijks een overzicht in bij de gemeente Rijssen-Holten met daadwerkelijk geleverde VVE. Aanbieders dienen uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de maand het overzicht in bij de gemeente;

 • 4.

  In het overzicht levert de aanbieder in ieder geval onderstaande informatie aan:

  • Geboortedatum peuters;

  • Postcode en woonplaats peuter;

  • Datum van aanmelding peuter;

  • Aantal nieuwe aanmeldingen in de maand;

  • Aantal uren dat VVE werd aangeboden;

  • Datum waarop VVE werd aangeboden;

  • Aantal peuters op de wachtlijst (indien van toepassing).

 • 5.

  Indien de aanbieder voldoet aan alle eisen zoals beschreven in deze nadere regels, ontvangt deze aan het begin van het nieuwe jaar een beschikking. Hiermee verkrijgt de aanbieder de mogelijkheid om de daadwerkelijk geleverde uren VVE te declareren bij de gemeente;

 • 6.

  Zodra de laatste declaratie is ingediend in januari volgend op het subsidiejaar, wordt een vaststellingsbeschikking opgesteld.

Regel 5  

De overige regels in de algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten 2016 zijn niet van toepassing. Wanneer sprake is van Voor- en Vroegschoolse Educatie dan zijn deze nadere regels leidend.

Regel 6  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Regel 7  

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na die waarop zij worden bekendgemaakt en werken terug tot 1 januari 2018. De nadere regels zijn geldig tot en met 31 december 2019.

Regel 8  

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels subsidie Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Rijssen-Holten`.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 25 januari 2018.

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester