Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de commissies 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de commissies 2018
CiteertitelVerordening op de commissies 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2019wijziging d.m.v. toevoeging sublid d aan artikel 16

28-03-2019

gmb-2019-85755

2018-0006
29-03-201810-04-2019Nieuwe regeling

15-02-2018

gmb-2018-63501

2018-0006

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de commissies 2018

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 5 februari 2018

Besluit:

Vast te stellen:

De verordening op de commissies 2018

 

Hoofdstuk 2. Instelling, taken en samenstelling

Artikel 1 . Begripsomschrijvingen
 • a.

  voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger

 • b.

  griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

 • c.

  vergadering: vergadering van een raadscommissie

Artikel 2. Instelling raadscommissies

 • 1.

  De raad stelt de volgende raadscommissies in:

  • commissie algemeen bestuurlijke zaken en middelen;

  • commissie grondgebied;

  • commissie maatschappelijke dienstverlening.

 • 2.

  De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • a.

   algemeen bestuurlijke en juridische zaken en communicatie

  • b.

   openbare orde en veiligheid en brandweer

  • c.

   (regionale) samenwerkingszaken van algemene aard

  • d.

   financiën & belastingen

  • e.

   personeel en organisatie (incl. informatisering en automatisering, huisvesting en facilitaire zaken)

 • 3.

  De raadscommissie Grondgebied adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen, met inbegrip van de daaraan verbonden middelenaspecten:

  • a.

   ruimtelijke ontwikkeling & volkshuisvesting

  • b.

   openbare werken (zoals groenonderhoud, riolering, aanleg en onderhoud van wegen) en verkeerszaken

  • c.

   duurzaamheid, milieu, afval en reiniging

  • d.

   economische zaken, toerisme en recreatie.

 • 4.

  De raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen, met inbegrip van de daaraan verbonden middelenaspecten:

  • a.

   sociaal domein (inclusief jeugd)

  • b.

   welzijn (sport, subsidies, zorg, ouderen- en minderhedenbeleid)

  • c.

   onderwijs

 • 5.

  Indien een onderwerp meerdere raadscommissies aangaat, wordt het onderwerp in de afzonderlijke raadscommissies besproken, tenzij de voorzitters van de betrokken raadscommissies in overleg beslissen dat een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies wordt belegd of de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, het onderwerp behandelt.

 • 6.

  Indien een gezamenlijke vergadering van raadscommissies wordt belegd, vervult de voorzitter van de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter.

Artikel 3. Taken

<