Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 Gemeente Rijssen - Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning 2018 Gemeente Rijssen - Holten
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR603123/CVDR603123_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-201801-01-2018Vervanging Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten 2015

25-09-2017

gmb-2018-79034

D2017041328

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 Gemeente Rijssen - Holten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen - Holten;

gelet op de artikelen 12, derde en vijfde lid, 13, vijfde lid en 18 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rijssen – Holten besluit;

 • Per 1 januari 2018 in te trekken: het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2015

 • vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen - Holten 2018

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   persoonsgebonden budget: een geldbedrag om zelf ondersteuning in te kopen of een voorziening mee aan te schaffen;

  • b.

   persoonsgebonden budget-alfa: een geldbedrag bestaande uit een vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 inclusief een bedrag voor bemiddeling en service;

  • c.

   service en bemiddeling PGB Alfa: kosten die in een maatwerkvoorziening worden vergoed voor service en bemiddeling door een bemiddelingsbureau. Deze maatwerkvoorziening wordt naast de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning PGB Alfa verstrekt.

  • d.

   woningaanpassing: ingreep van bouw- of woon-technische aard die gericht is op het opheffen of verminderen van beperkingen die een persoon ondervindt bij het normale gebruik van de woonruimte.

  • e.

   verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2015.

  • f.

   zorgaanbieder: organisatie die huishoudelijke ondersteuning, kortdurend verblijf, ondersteuning bij zelfredzaamheid en/of ondersteuning bij maatschappelijke deelname biedt;

  • g.

   professional: in dienst van een zorgaanbieder of in het bezit van een diploma waardoor hij of zij op hetzelfde niveau werkt als zijnde in dienst van een zorgaanbieder. Indien niet in dienst van een zorgaanbieder is een professional ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • h.

   niet-professional: een ouder of familielid (bloed- of aanverwante in de eerste of tweede graad) die ondersteuning levert, ongeacht of deze hiervoor gediplomeerd is;

   een zorgverlener die niet beschikt over een BIG-registratie;

   een zorgverlener of instelling die niet staat ingeschreven in het handelsregister als zijnde verlener van zorg.

 • 2.

  De begripsbepalingen in artikel 1 van de verordening zijn van toepassing op de begrippen die in dit besluit worden gebruikt.

ARTIKEL 2. TOEGANGSCRITERIA VOOR DE ALGEMENE VOORZIENING HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

 • 1.

  Een inwoner komt in aanmerking voor de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 2.

  Is woonachtig in de gemeente Rijssen-Holten;

 • 3.

  Heeft geen Wlz-indicatie;

 • 4.

  Heeft lichamelijke – en/of psychische- en/of psychosociale problemen waardoor hij langdurig, in ieder geval langer dan 6 weken, (een deel van) de huishoudelijke klussen niet meer kan doen;

 • 5.

  Heeft geen huisgenoten om het huishouden te doen/ de inwoner heeft huisgenoten, maar zij zijn niet in staat om het (volledige) huishouden te doen;

 • 6.

  Door of namens de inwoner kan aan anderen worden uitgelegd welke huishoudelijke taken moeten worden uitgevoerd (de inwoner of iemand in zijn directe omgeving kan de regie houden).

ARTIKEL 3. RESULTATEN VAN DE ALGEMENE VOORZIENING HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Onder de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning vallen de volgende resultaten:

 • 1.

  Schoon en leefbaar huis;

 • 2.

  Wasvoorziening (beddengoed wassen en beschikken over schone kleding).

ARTIKEL 4. HOOGTE PGB

 • 1.

  De hoogte van een PGB:

  • a.

   wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het PGB gaat besteden;

  • b.

   is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en

  • c.

   bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura.

 • 2.

  De hoogte van een PGB voor:

  • a.

   een zaak wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering;

  • b.

   huishoudelijke hulp door een niet daartoe opgeleid persoon wordt bepaald per resultaat van een schoon huis op basis van het laagste tarief per resultaat van een schoon huis voor huishoudelijke hulp in natura door een niet daartoe opgeleid persoon werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling.

  • c.

   huishoudelijke hulp:

   1°. door een daartoe opgeleid persoon; of

   2°. waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist; wordt per resultaat van een schoon huis bepaald op basis van het laagste tarief per resultaat van een schoon huis voor huishoudelijke hulp in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling;

  • d.

   ondersteuning bij zelfredzaamheid:

   1°. door een daartoe opgeleid persoon; of

   2°. waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist; wordt per uur voor ondersteuning bij zelfredzaamheid bepaald op basis van het laagste tarief per uur voor ondersteuning bij zelfredzaamheid in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling;

  • e.

   gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve ondersteuning uitgevoerd door daartoe opgeleide personen wordt per dagdeel of per groep bepaald op basis van het laagste tarief per dagdeel of per groep voor dergelijke begeleiding in natura door daartoe opgeleide beroepskrachten werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling;

  • f.

   kortdurend verblijf- en respijtzorg: wordt per etmaal bepaald op basis van het laagste tarief per etmaal voor kortdurend verblijf- en respijtzorg in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht(en) werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling;

  • g.

   vervoer van en naar de dagbesteding wordt bepaald op basis van het tarief voor vervoer per dag van en naar de dagbesteding dat is bepaald op grond van het “opplustarief” dat aanbieders in natura ontvangen voor vervoer als cliënt dit niet zelf kan organiseren en/of uitvoeren;

  • h.

   taxikosten en rolstoeltaxikosten wordt bepaald op basis van een onderzoek naar marktconforme tarieven en uitgaande van een maximaal aantal kilometers per jaar;

  • i.

   een autoaanpassing wordt bepaald op basis van het programma van eisen voor de aanpassing en de laagste kostprijs voor een vergelijkbare aanpassing in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van autoaanpassingen;

  • j.

   verhuiskosten wordt bepaald op basis van:

   1°. de omvang van de verhuizing;

   2°. de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende verhuizer, en

   3°. de laagste kostprijs van een verhuizing in natura.

  • k.

   aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportrolstoel in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van hulpmiddelen;

  • l.

   het bezoekbaar maken van een woning wordt bepaald op basis van:

   1°. de omvang van de aanpassing;

   2°. het programma van eisen voor de aanpassing;

   3°. de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende aannemer, en

   4°. de laagste kostprijs voor het bezoekbaar maken van een woning opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een erkende aannemer

 • 3.

  Een cliënt aan wie een PGB wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen onder de volgende voorwaarden betreffende het tarief, betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk:

  • a.

   dat deze persoon een lager tarief krijgt betaald voor zijn diensten dan het ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde tarief en;

  • b.

   dat tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het PGB worden betaald.

 • 4.

  De hoogte van de PGB bedragen zijn als volgt of worden als volgt berekend:

  Wmo huishoudelijke ondersteuning € 21,25 per uur voor maatwerk Pgb

  Wmo huishoudelijke ondersteuning Pgb alfa € 14,48 per uur

  Wmo zelfstandig leven, maatschappelijke deelname ZIN – 15% € 20,00 per uur/dagdeel (niet professioneel)

  Wmo kortdurend verblijf ZIN – 0% € 65,00 per etmaal per persoon (niet professioneel)

Artikel 5. Woningaanpassing

 • 1.

  Een woonvoorziening als bedoeld in artikel 5.3 lid 4 van de verordening wordt, met uitzondering van een (trap)lift, uitsluitend verstrekt in de vorm van een financiële tegemoetkoming. De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening wordt als volgt vastgesteld:

  • a.

   de aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening;

  • b.

   de risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991;

  • c.

   het architectenhonorarium tot ten hoogste 10% van de aanneemsom met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in de DNR 2005 (De Nieuw Regeling 2005), voor zover het college het inschakelen van een architect noodzakelijk acht;

  • d.

   de kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van 2% van de aanneemsom;

  • e.

   de leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening;

  • f.

   renteverlies, i.v.m. het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden voordat de bijdrage is uitbetaald, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen;

  • g.

   de prijs van bouwrijpe grond indien noodzakelijk als niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden;

  • h.

   de door het college schriftelijk goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn;

  • i.

   de kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing;

  • j.

   de kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening;

  • k.

   de administratiekosten die verhuurder maakt ten behoeve van het treffen van een voorziening voor de belanghebbende bedragen, voor zover de kosten genoemd onder a. tot en met j. meer dan € 900,00 zijn, 10% van die kosten met een maximum van € 340,00.

 • 2.

  Bij de vaststelling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming als bedoeld in lid 1 wordt gebruik gemaakt van vastgestelde markt-overeenkomstige prijzen (bijlage IV).

Artikel 6. Buiten toepassing laten van verplichting tot verhuizing

Een verhuizing zoals neergelegd in artikel 5.3 lid 2 van de verordening hoeft niet toegepast te worden als de aanpassingskosten, om de belemmeringen die het normale gebruik van de woning in de weg staan weg te nemen, minder bedragen dan € 5.000,-.

Artikel 7. Begrenzing roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  Woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of niet woon - technische aard met een aanschafwaarde:

  • a.

   tot € 250,- (inclusief btw) worden in eigendom verstrekt, behalve als belanghebbende heeft aangegeven een persoonsgebonden budget te willen ontvangen;

  • b.

   vanaf € 250,- (inclusief btw) worden in bruikleen verstrekt, behalve als belanghebbende heeft aangegeven een persoonsgebonden budget te willen ontvangen.

 • 2.

  Drempelhulpen worden altijd in eigendom verstrekt.

Artikel 8. Verhuis- en inrichtingskosten

 • 1.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten wordt volgens maatwerk vastgesteld.

 • 2.

  De tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten wordt uitbetaald aan de hoofdbewoner van de woonruimte.

Artikel 9. Bezoekbaar maken van een woning

Bij het bezoekbaar maken van een woning wordt het te verstrekken bedrag vastgesteld uitgaande van de goedkoopste, meest adequate en noodzakelijke voorzieningen.

 

Artikel 10. Woningsanering

De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van woningsanering als bedoeld in artikel 5.3 lid 4 van de verordening is afhankelijk van de leeftijd van de huidige stoffering (zie bijlage II) en bedraagt maximaal voor:

 • a.

  gladde afneembare vloerbedekking voor de woonkamer € 424,00;

 • b.

  gladde afneembare vloerbedekking voor de slaapkamer € 185,50;

 • c.

  overgordijnen € 112,50;

 • d.

  rolgordijnen € 30,00.

Artikel 11. Tijdelijke huisvesting

 • 1.

  Het college kan een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten van tijdelijke huisvesting, die door de persoon met beperkingen moeten worden gemaakt in verband met het aanpassen van:

  • a.

   de huidige woonruimte van de persoon met beperkingen;

  • b.

   de door de persoon met beperkingen nog te betrekken woonruimte;

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming als bedoeld onder a en b wordt verleend uitsluitend voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet bewoond kan worden en de persoon met beperkingen als gevolg daarvan voor dubbele woonlasten komt te staan.

 • 3.

  Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als de aanvrager redelijkerwijs niet kan voorkomen dat hij deze dubbele woonlasten heeft.

 • 4.

  Het college verleent maximaal zes maanden een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in het eerste lid.

 • 5.

  Het college verleent uitsluitend een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in het eerste lid indien deze kosten gemaakt worden in verband met het:

  • a.

   tijdelijk betrekken van een zelfstandige woonruimte;

  • b.

   tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte, of;

  • c.

   langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte.

 • 6.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming is afhankelijk van de kale huur van de woonruimte, met een maximum gelijk aan de maximale huurgrens als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag. Bij niet zelfstandige woonruimte bedraagt de hoogte van de financiële tegemoetkoming de helft van de maximale huurgrens als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 12. Huurderving

 • 1.

  In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte kan het college een financiële tegemoetkoming verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal vijf maanden, waarbij de eerste twee maanden huurderving niet voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen.

 • 2.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de derde, vierde en vijfde maand is afhankelijk van de kale huur van de woonruimte met een maximum gelijk aan de maximale huurgrens als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag.

 • 3.

  De hoogte van de financiële vergoeding in de zesde en zevende maand bedraagt respectievelijk maximaal 55% en 30% van de kosten van de kale huur van de woonruimte met een maximum gelijk aan de maximale huurgrens als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 13. Gereedmelding, vaststelling en uitbetaling financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte.

 • 2.

  Na de voltooiing van de werkzaamheden in het kader van een voorziening als bedoeld in artikel 5.3 lid 4 van de verordening, maar uiterlijk binnen 15 maanden na het verlenen van de financiële tegemoetkoming, verklaart de woningeigenaar, onder overlegging van de originele facturen, aan het college dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid.

 • 3.

  De verklaring (gereedmelding) als bedoeld in het tweede lid is een verzoek om vaststelling en uitbetaling van de financiële tegemoetkoming.

Artikel 14. Kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie

 • 1.

  Het college verleent een financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie van woonvoorzieningen indien:

  • a.

   de woonvoorziening in het kader van de Wmo verordening is verleend;

  • b.

   de aanvrager ten tijde van het onderhoud, keuring of reparatie de woonruimte als hoofdverblijf heeft en bewoont.

 • 2.

  De tegemoetkoming in het eerste lid wordt niet verstrekt in geval van nalatigheid van de aanvrager.

Artikel 15. TERUGBETALING VAN DE FINANCIËLE TEGEMOETKOMING KOSTEN WOONVOORZIENING (ANTI-SPECULATIEBEDING)

 • 1.

  De maatwerkvoorziening voor de kosten van het treffen van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 8 en 9 van de verordening moet, met inachtneming van een eventueel zelf betaalde bijdrage, worden terugbetaald indien de woning binnen 10 jaar na gereedmelding van de woonvoorziening wordt verkocht, verhuurd, verpacht, geërfd, er sprake is van alle vormen van schenking of het in onderpand geven en de hoogte van de financiële tegemoetkoming meer bedraagt dan € 5.000,00. Hierbij kan de eventuele meerwaarde van de woning, die ontstaan is door de woningaanpassing, worden meegerekend.

 • 2.

  De hoogte van het terug te betalen bedrag wordt vastgesteld volgens onderstaand afschrijvingsschema:

  voor het eerste jaar 100%;

  voor het tweede jaar 90%;

  voor het derde jaar 80%;

  voor het vierde jaar 70%;

  voor het vijfde jaar 60%;

  voor het zesde jaar 50%;

  voor het zevende jaar 40%;

  voor het achtste jaar 30%;

  voor het negende jaar 20%;

  voor het tiende jaar 10%.

Artikel 16. Uitraaskamer

Bepaalde stoornissen van verstandelijk gehandicapten, bijvoorbeeld hyperactiviteit en moeilijkheden

in het doseren van omgevingsprikkels, kunnen (op bepaalde tijden) aanleiding geven tot problemen bij

het verblijf van de verstandelijk gehandicapte in de woonruimte. Deze problemen kunnen worden

opgevangen door in de woning over een uitraaskamer te beschikken. Onder een uitraaskamer wordt

verstaan een kamer (verblijfsruimte), waarin een psychisch gehandicapte die gedragsproblemen heeft,

zich kan afzonderen of tot rust kan komen.

 • Criteria:

 • betrokkene beschadigt zichzelf (zelfverwonding);

 • betrokkene beschadigt de omgeving (vernielzucht);

 • er is sprake van ongecontroleerde driftbuien of overmatige apathie.

Artikel 17. Vergoeding van aankoop grond bij aanbouw

Als de woningaanpassing een uitbreiding van een bestaande woning of het groter bouwen van een

nieuwe woning tot gevolg heeft kan de gemeente een financiële tegemoetkoming verlenen in de kosten van het verwerven van extra grond die noodzakelijk is om de woningaanpassing te realiseren.

Uiteraard wordt geen financiële tegemoetkoming verstrekt indien de extra te verwerven grond als tuin

of iets dergelijks wordt benut. Alleen de grond die noodzakelijk is voor de woningaanpassing zelf kan

in aanmerking komen voor financiële tegemoetkoming, waarbij een maximum aantal vierkante meters

wordt gehanteerd voor de verschillende vertrekken (conform Handboek voor Toegankelijkheid – Bijlage V).

ARTIKEL 18. SOORTEN VERVOERSVOORZIENINGEN

De door het college te verstrekken vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 5.8 van de verordening, kan bestaan uit:

 • a.

  een Wmo-vervoerpas, waarmee tegen gereduceerd tarief gebruik kan worden gemaakt van deRegiotaxi Twente,

 • b.

  deelname aan een scootmobielpool;

 • c.

  een voorziening in natura in de vorm van:

  • 1.

   een scootmobiel,

  • 2.

   een ander verplaatsingsmiddel

 • d.

  een financiële tegemoetkoming in de kosten van het aanpassen van een eigen auto.

 • e.

  een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening als bedoeld onder c.

ARTIKEL 19. BIJDRAGE VOOR VOORZIENINGEN

 • 1.

  1.Bekostiging voor de algemene voorziening HO bedraagt € 22,50 per 4 weken.

 • 2.

  2.De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

ARTIKEL 20. WAARDERING MANTELZORGERS

De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit VVV bonnen. Zie hiervoor de “regeling mantelzorgcompliment”.

ARTIKEL 21. BEGELEIDING

 • 1.

  De tarieven voor begeleiding in natura worden bepaald volgens de door de gemeente bedongen (uur) tarieven middels een aanbesteding.

 • 2.

  De vaststelling van een pgb ten aanzien van begeleiding vindt plaats in de vorm van een bedrag per eenheid (zie bijlage IV).

ARTIKEL 22. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen - Holten 2018.

3. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen – Holten 2015 komt hiermee te vervallen.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 25 september 2017.

A.C. van Eck, A.C. Hofland

Secretaris, Burgemeester

Toelichting op het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze begrippen zijn voldoende omschreven. Zij behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 2. Toegangscriteria voor de algemene voorziening Huishoudelijke Ondersteuning

De inwoner is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een schoon en leefbaar huis. Activiteiten die door de inwoner zelf kunnen worden uitgevoerd behoren dan ook tot de eigen verantwoordelijkheid. Voor gebruikelijke hulp (de normale, dagelijkse zorg op basis van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de huisgenoten waarmee een gezamenlijke huishouden worden gevoerd), wordt vanuit de gemeente geen of minder ondersteuning bij het schoonhouden of organiseren van het huishouden geboden. Vrijwillige ondersteuning door bijvoorbeeld een mantelzorger, gaat ook voor op de ondersteuning van de gemeente.

Indien eigen mogelijkheden, gebruikelijke hulp en mantelzorg of vrijwilligershulp geen of onvoldoende oplossing bieden, kan de gemeente ondersteuning bieden in de vorm van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp.

De inwoner kan de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp afnemen bij een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten voor het leveren van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp.

De aanbieder onderzoekt of de inwoner voldoet aan de toegangscriteria voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp door middel van een intakegesprek. Het intakegesprek leidt tot een werkplan. In dit werkplan worden de resultaatafspraken opgenomen. Het werkplan wordt zowel door de inwoner als de aanbieder ondertekend. Het werkplan dient aan de gemeente te worden verstrekt.

Scheiding algemene voorziening en maatwerkvoorziening

Wanneer als gevolg van objectiveerbare (medische) beperkingen de inwoner onvoldoende wordt ondersteund door de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp kan een maatwerkvoorziening worden ingezet. In het verlengde van de algemene voorziening Huishoudelijke Ondersteuning is hiervan alleen sprake als het gaat om regie bij het voeren van een huishouden en het verzorgen van de maaltijdvoorziening en/of de verzorging van jonge kinderen.

Uit een zorgvuldig onderzoek, uitgevoerd door de gemeente, moet blijken dat een aanvullende maatwerkvoorziening noodzakelijk is. Mogelijk dat algemene voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn, die een passende oplossing kunnen bieden. Te denken valt aan een boodschappenservice, een ramenwasser, maaltijdbezorging aan huis of ondersteuning via de zorgverzekering. Indien dit niet het geval is, kan ondersteuning vanuit de gemeente worden bezien.

Regie bij het voeren van een huishouden

Deze ondersteuning wordt ingezet wanneer de inwoner niet tot zelfregie en planning van de werkzaamheden in staat is. Het overnemen van de regie over het huishouden kan noodzakelijk zijn als in redelijkheid niet meer van de inwoner of iemand in zijn omgeving verwacht kan worden dat hij zelfstandig beslissing neemt of als disfunctioneren dreigt. De resultaten die zijn opgenomen onder dit resultaatgebied zijn als volgt:

De inwoner:

• Beschikt over een geschikt en leefbaar huis;

• Voert zelfstandig de regie over het huishouden en de uitvoering van huishoudelijke taken;

• Beschikt over goederen voor primaire levensbehoeften (boodschappen);

• Kan thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren, inclusief het bieden van primaire zorg en opvang;

• Veroorzaakt geen overlast in de buurt.

Maaltijdvoorziening

Als blijkt dat de inwoner niet (meer) in staat is om zelf of met hulp van de omgeving zijn of haar maaltijd te verzorgen en voorliggende voorzieningen niet of onvoldoende tot de noodzakelijke oplossing leiden, kan voor de maaltijdvoorziening een maatwerkvoorziening worden ingezet. Het uitgangspunt voor het te behalen resultaat is dat indien nodig 1 keer per dag de broodmaaltijd wordt bereid en klaargezet en 1 keer per dag een warme maaltijd wordt opgewarmd en/of klaargezet.

 

Artikel 3. Resultaten van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Ad 1. Schoon en leefbaar huis

Het resultaat van de ondersteuning is dat de betrokkene beschikt over een schoon en leefbaar huis. Dit betekent dat men gebruik moet kunnen maken van een schone woonkamer, als dagelijks in gebruik zijnde slaapkamer, de keuken, sanitaire ruimtes en gang/trap. De genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Een schoon huis wil niet zeggen dat alle vertrekken wekelijks schoongemaakt moeten worden. Het betekent dat het huis niet vervuilt en periodiek schoon wordt gemaakt om zo een algemeen aanvaard basisniveau van schoon te realiseren. De taken binnen de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp richten zich op het uitvoeren van het lichte en zware schoonmaakwerk. Het gaat om een mix van de volgende activiteiten binnen de bovengenoemde vertrekken: stof afnemen, stofzuigen, dweilen, opruimen, reinigen van ramen binnen, keuken opruimen en schoonmaken, afwassen, bed verschonen en schoonmaken van het sanitair.

Wanneer een inwoner vanwege medische belemmeringen (bijvoorbeeld door ernstige fysieke beperkingen, medische beperkingen waardoor een meer dan gebruikelijke hygiëne noodzakelijk is, of medische beperking die leiden tot een snellere vervuiling van het huis) extra noodzakelijke schoonmaak nodig heeft, dan wordt dit vanuit de algemene voorziening uitgevoerd.

Ad 2.Wasvoorziening

Ondersteuning vanuit dit resultaat wordt geboden voor het wassen van beddengoed en linnengoed en het beschikken over schone kleding wanneer de inwoner een belemmering heeft bij het op orde en schoon houden van zijn kleding. De verzorging van de was zoals bedoeld binnen dit resultaatgebied omvat het wassen, het drogen, strijken van de bovenkleding, vouwen van de was en terugleggen van de was in de garderobekast. Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van een algemene of voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld een was- en strijkservice.

Artikel 4. Hoogte persoonsgebonden budget

Lid 1, lid 2, lid 3, deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.

Lid 4. Binnen de maatwerkvoorziening bieden wij de mogelijkheid om de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning middels een persoonsgebonden budget (pgb) in te kopen. Het tarief voor de reguliere pgb is berekend op basis van een afslagpercentage van 15% op het (maximum)tarief voor de maatwerkvoorziening zorg in natura. Hiermee komt het tarief voor de reguliere pgb op € 21,25 per uur.

Cliënten die per 1 januari 2018 gekozen hebben voor een pgb-alfa geldt een sterfhuisconstructie. Dit houdt in dat de pgb-alfa constructie niet beschikbaar is voor nieuwe instroom per 1 januari 2018 voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.

Artikel 5. Woningaanpassing

1. Een woonruimteaanpassing wordt alleen toegekend als deze de woonruimte bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maakt voor de persoon met beperkingen door het wegnemen of aanzienlijk verminderen van belemmeringen bij het normale gebruik van de woning. De financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte. Daarin kan een aantal kosten teruggevonden worden. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van bouw, maar ook aan eventuele kosten van de architect (zoals een sterkte berekening), kosten van vergunningen en kosten van toezicht. Door uit te gaan van de kosten van de goedgekeurde offerte is het mogelijk per offerte andere kosten mee te nemen. Zo zullen toezichtkosten bij een kleine verbouwing geen rol spelen. Onder uitvoeringskosten zijn ook de kosten begrepen van werkzaamheden die de sociale verhuurders door de eigen technische dienst uitvoeren.

Bij berekening van de kosten van een woonruimteaanpassing is het minimale uitrustingsniveau van een sociale woning bepalend.

2.Voor een aantal aanpassingen worden vaste prijzen gebruikt. Dit om de aanvraagprocedure te bespoedigen maar ook om te voorkomen dat met verschillende maten wordt gemeten. Met name de kleine/eenvoudige kunnen op een verantwoorde en middels een snelle procedure worden afgehandeld. Deze standaardprijzen zijn markt-gerelateerd en zullen aangepast worden als de markt daarom vraagt. In bijlage III zijn de richtlijn prijzen opgenomen.

3. Ingeval van verwijdering van een woonunit zijn de kosten van het herstel van tuin en straatwerk voor rekening van de cliënt.

Artikel 6. Buiten toepassing laten van verplichting tot verhuizing

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7. Begrenzing roerende woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen van niet-bouwkundige aard of niet-woon-technische aard met een aanschafwaarde tot € 250,- (inclusief btw) worden uitsluitend in eigendom verstrekt. Vanaf € 250,- (inclusief btw) worden deze voorzieningen in bruikleen verstrekt. Deze regeling komt overeen met de werkafspraken die zijn gemaakt met de gecontracteerde leverancier in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 8. Verhuis- en inrichtingskosten

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 9. Bezoekbaar maken van een woning

Voor het bezoekbaar maken van een woning zal het te verstrekken bedrag afgestemd worden op de situatie en op de goedkoopste, adequate en noodzakelijke voorzieningen. Er wordt hierbij uitgegaan van het toegankelijk zijn van één woonruimte voor de persoon met beperkingen. Daarnaast moet de persoon met beperkingen ook het toilet kunnen gebruiken. Alleen woningaanpassingen zoals in de woonkamer, drempels, in het toilet komen hiervoor in aanmerking.

Artikel 10. Woningsanering

Een woningsanering wordt aangemerkt als een niet aard- en nagelvaste woonvoorziening. Men spreekt in dit verband ook wel van een roerende woonvoorziening of een woonvoorziening van niet-

bouwkundige of woon-technische aard.

Allergie, astma of chronische bronchitis (COPD, voorheen CARA genoemd) kunnen aanleiding zijn voor woningsanering. Daarnaast kan het voor de gebruiker van een rolstoel noodzakelijk zijn dat de gewone vloerbedekking wordt vervangen door rolstoelvast tapijt.

In bijlage II van dit besluit wordt de woningsanering nader omschreven.

Artikel 11. Tijdelijke huisvesting

Dit artikel regelt de financiële tegemoetkoming in de kosten van noodzakelijk tijdelijke huisvesting. Deze bedragen zijn gebaseerd op de huurbedragen die in aanmerking worden genomen bij het berekenen van de huurtoeslag.

Artikel 12. Huurderving

In die gevallen waarin de persoon met beperkingen tijdens het aanbrengen van de voorzieningen niet in de woonruimte kan blijven wonen en om deze reden naar een andere woonruimte uitwijkt, kan voor de periode dat dit noodzakelijk is een tegemoetkoming in de dubbele woonlasten worden verstrekt. Het vinden van een geschikte huurder voor een aangepaste woning zal in veel gevallen langer duren dan de termijnen die voor personen zonder beperkingen gelden. Om deze reden is een grens getrokken bij een investeringsbedrag van € 10.000,-. Woningen die voor een lager bedrag zijn aangepast, zullen in veel gevallen niet zo specifiek zijn aangepast, dat het vinden van een geschikte kandidaat door de woningaanpassingen belemmerd wordt. Door de eigenaar van de woning een financiële tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten te verlenen kan bevorderd worden dat de aangepaste woonruimte beschikbaar blijft voor gehandicapten. De duur van de tegemoetkoming kan afhankelijk gesteld worden van de situatie ter plaatse. Een algemene termijn die redelijk kan worden geacht, is 6 maanden.

Door het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van huurderving, deelt de gemeente het in de risico's van de verhuurder. Het zou niet redelijk zijn als een van beide partijen het risico voor de volle 100% zou moeten lopen. Beide partijen hebben er belang bij dat de woning op zo kort mogelijke termijn weer kan worden verhuurd. De in dit lid opgenomen mogelijkheid tot subsidiëring is mede bedoeld als stimulans om de bereidheid van de woningeigenaar te vergroten zijn medewerking aan het aanpassen van de woonruimte te verlenen.

Artikel 13. Gereedmelding, vaststelling en uitbetaling financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 14. Kosten in verband met onderhoud, keuring en reparatie.

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 15. Terugbetalen van de financiële tegemoetkoming kosten woonvoorziening (anti-speculatiebeding)

Ingeval dat een eigen woonruimte wordt verbouwd/vergroot en door deze verbouwing/vergroting de waarde van het huis stijgt, bijvoorbeeld door het realiseren van een aanbouw, wordt door middel van een anti-speculatiebeding voorkomen dat de meerwaarde, die het huis door de verbouwing/vergroting heeft verkregen, bij verkoop, verhuur, pachtrecht, erfrecht, alle vormen van schenking of het in onderpand geven, ten goede komt aan belanghebbende, diens erven of derden binnen 10 jaar nadat de woonruimte is verbouwd/vergroot. Het bepalen van de meerwaarde van de woonruimte, die als gevolg van het realiseren van een woningaanpassing op kan treden, is niet eenvoudig. Om te voorkomen dat eindeloze discussies ontstaan over de hoogte van de toename van de waarde van de woning zal op het moment dat de voorziening wordt getroffen bepaald moeten worden wat de stijging in waarde is als gevolg van die verbouwing/vergroting. Ook moet op dat moment vastgesteld worden welk bedrag moet worden teruggestort op het moment van verkoop.

Artikel 16. Uitraaskamer

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 17. Vergoeding van aankoop grond bij aanbouw.

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 18. Soorten vervoersvoorzieningen

Er zijn drie soorten vervoersvoorzieningen te onderscheiden, namelijk:

1. Een collectief systeem van aanvullend, al dan niet openbaar vervoer

2. Een tegemoetkoming in of een vergoeding van de kosten voor vervoer

3. Vervoersvoorzieningen in natura

Een systeem van collectief vervoer is een minimaal adequate voorziening.

Met een dergelijk systeem kan gereisd worden binnen het zorgplichtgebied tegen een tarief dat niet

hoger is dan het tarief van de blauwe strippenkaart. In principe worden gehandicapten geïndiceerd

voor verplaatsingen via (al dan niet collectief) taxivervoer waarbij zij pas in aanmerking komen voor

een individuele (aanvullende) vervoersvoorziening als de cliënt door de aard van zijn handicap geen

gebruik kan maken van het collectief vervoer.

Een financiële tegemoetkoming in de kosten van autoaanpassing is alleen van toepassing wanneer het reizen met het collectieve systeem niet mogelijk is en wanneer er sprake is van sociale omstandigheden waardoor deelname aan het collectief vervoer niet voldoet aan de vervoersbehoefte/verplaatsingspatroon. Hiervan kan sprake zijn ingeval van een thuiswonend minderjarig gehandicapte kind. Het gehandicapte kind dient zoveel mogelijk deel te kunnen nemen aan het leven van alledag. Dit betekent het in gezinsverband kunnen ondernemen van activiteiten, die bij een gezien met jonge kinderen hoort. In de meeste gevallen zal deelname aan het collectief vervoer hiervoor niet toereikend zijn. Hetzelfde kan gelden wanneer er sprake is van een gehandicapte ouder in een gezin met jonge kinderen.

De hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van auto-aanpassing is afhankelijk van de leeftijd van de auto. De noodzakelijke aanpassingskosten aan een auto tot 4 jaar worden volledig vergoed tot maximaal de dagwaarde van de referentieauto. Bij auto’s van 4 tot 10 jaar wordt 50% van de aanpassingskosten vergoed tot maximaal de minimale dagwaarde van de auto. De aanpassingen in de auto gelden voor een periode van 7 jaar. De gemeente Rijssen-Holten verstrekt geen vergoeding voor de kosten van autoverzekering, belasting en onderhoud en ook niet voor de rijlessen die de cliënt moet volgen voor het rijden in de aangepaste auto.

Bij de financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een taxi of rolstoeltaxi wordt uitgegaan van een aantal normbedragen op jaarbasis en er wordt rekening gehouden met het inkomen van de gehandicapte, met de individuele vervoersbehoefte van de gehandicapte en met de mate waarin een systeem van collectief aanvullend vervoer in de vervoersbehoefte kan voorzien. Een taxikostenvergoeding wordt op declaratiebasis uitbetaald.

Wanneer er sprake is van een eigen auto is er geen vervoersprobleem en hoeft er niet gecompenseerd te worden. Alleen als belanghebbende niet de beschikking heeft over een eigen auto en ook niet met een ander kan meereizen en/of gebruik kan maken van een systeem van collectief vervoer kan een (rolstoel)taxikostenvergoeding worden toegekend op declaratiebasis.

 

Voor het aanpassen van de auto gelden de volgende regels:

1. Indien de auto 0 tot en met 3 jaar oud is:

Vergoeding van de kosten van alle noodzakelijke aan passingen tot een maximum van de waarde van de referentieauto (€21.500 incl. BTW (bron: UWV; geldig vanaf 1-7-2017).

2. Indien de auto 4 tot en met 10 jaar oud is:

Vergoeding van 50% van de aanpassingskosten tot maximaal de dagwaarde(bron: ANWB koerslijst-aan/verkoop particulieren) van de aan te passen auto.

3. In uitzondering op bovenstaande worden aanpassingen aan de stoel van de chauffeur /bijrijder volledig vergoed bij een auto tot en met 10 jaar oud. Reden hiervoor is dat een aangepaste autostoel ‘meegenomen’ kan worden naar een volgende auto. De cliënt dient er dan wel voor te zorgen dat de aangepaste autostoel in de nieuwe auto geplaatst kan worden. Indien dit niet het geval is, heeft de cliënt geen recht op een nieuwe autostoel (tenzij de termijn van 7 jaar is verstreken).

4. De aanpassingen aan de auto gelden voor een periode van 7 jaar.

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt geen vergoeding voor:

• de kosten van autoverzekering, belasting en onderhoud

• rijlessen die de cliënt moet volgen voor het rijden in de aangepaste auto

Referentieauto: €21.500 incl. BTW (bron: UWV; geldig vanaf 1-7-2017)

Artikel 19. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 20. Waardering mantelzorgers

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 21. Begeleiding

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 22. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Bijlagen:

 

• Bijlage I Voorwaarden bruikleenvoorzieningen

• Bijlage II woningsanering

• Bijlage III Standaardprijzen kleine woningaanpassingen

• Bijlage IV Zorg voor minderjarige kinderen

• Bijlage V Het Handboek voor Toegankelijkheid is fysiek in te zien op afdeling Mens en Werk, team Wmo

Bijlage I

 

clientnr. @clientnrszclient@, @~naamvol0szclient@

Voorwaarden bruikleenvoorziening

gemeente Rijssen-Holten

De @voorziening@ wordt met een beschikking aan u in bruikleen verstrekt. De hieronder genoemde bepalingen/voorwaarden zijn daarbij van toepassing:

1. Algemeen

1. U mag de @voorziening@ niet gratis of tegen een vergoeding laten gebruiken door of verhuren aan iemand anders.

2. U krijgt bij levering van de @voorziening@ een gebruiksaanwijzing.

3. U moet zorgvuldig omgaan met de @voorziening@.

4. U mag de @voorziening@ alleen gebruiken waarvoor hij is bestemd.

5. Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente mag u niets veranderen en/of aanpassen aan de @voorziening@.

6. Als de fabrikant voorschriften heeft bijgeleverd over het gebruik, de bediening en het onderhoud van de @voorziening@, dan moet u die stipt nakomen.

7. Een door de gemeente aangewezen persoon moet de @voorziening@ kunnen controleren; eventuele vragen over de @voorziening@ moet u direct beantwoorden.

8. U moet de gemeente direct informeren over:

a. ziekte of verslechtering in uw toestand, die maakt dat de @voorziening@ langer dan 3 maanden niet door u kan worden gebruikt;

b. een adreswijziging;

c. een beslaglegging op de @voorziening@;

d. alles dat van invloed is op de noodzaak voor het gebruik van de @voorziening@.

9. Als uw bruikleenvoorziening een elektrische rolstoel/scootmobiel is, moet u (als u jonger bent dan 16 jaar) een ontheffingsbewijs voor het gebruik van een elektrische rolstoel/scootmobiel hebben.

10. Zodra u de @voorziening@ niet meer gebruikt, moet u dit de gemeente onmiddellijk laten weten.

 

2. Onderhoud, keuring en reparaties

1. De onderhoudsbeurten en reparaties (dus niet klein onderhoud en kleine reparaties) moet u laten uitvoeren door de leverancier van de @voorziening@; u moet hieraan uw medewerking verlenen.

2. Klein onderhoud en kleine reparaties (zoals het oppompen van banden, het bijvullen van accu’s e.d.) mag u zelf uitvoeren; u heeft hiervoor geen toestemming van de gemeente nodig.

3. De noodzakelijke onderhoudsbeurten en reparaties (dit wordt door de gemeente dan wel de leverancier bepaald) moet u op tijd laten verrichten. De leverancier neemt contact met u op over periodiek onderhoud. Reparaties die noodzakelijk zijn moet u aan de leverancier melden.

4. De gemeente betaalt de kosten van reparatie, keuring en onderhoud, behalve wanneer deze gedekt worden door een verzekering of wanneer ze binnen de garantietermijn vallen. 23

 

3. Verzekering

1. De gemeente zorgt voor de WA-verzekering van vervoersvoorzieningen die door een motor worden aangedreven.

2. Van de leverancier ontvangt u dan een verzekeringscontract. Dat contract moet u ondertekenen en terugsturen aan de leverancier.

3. Als uw bruikleenvoorziening een woonunit is dan zorgt de gemeente voor de opstalverzekering van de unit; u ontvangt daar verder geen gegevens van. Wel moet u in geval van schade zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente.

4. Als uw bruikleenvoorziening een traplift is, dan moet u de traplift tegen brand en diefstal verzekeren tot het einde van de bruikleentermijn. Neemt u contact op met uw verzekeringsmaatschappij om te controleren of de traplift onder uw huidige opstalverzekering valt of dat u een aanvullende verzekering moet afsluiten.

5. Zodra de verzekeringsmaatschappij de verzekering beëindigt door uw toedoen, dan zal de gemeente meestal de beschikking waarin de @voorziening@ is toegekend intrekken. Door deze intrekking vervalt uw recht op de @voorziening@ en deze wordt dan ingenomen.

 

4. Schade, vermissing en diefstal

1. Als er sprake is van schade, vermissing of diefstal, dan moet u dat de gemeente en de leverancier direct laten weten.

2. De instructies die de gemeente in zo’n geval geeft, moet u opvolgen.

3. Zijn er bij een geval van schade anderen betrokken, dan zorgt u ervoor dat de gemeente binnen 48 uur nadat de schade is veroorzaakt, een volledige schademelding heeft ontvangen.

4. In zo’n geval moet er door de politie een proces-verbaal zijn opgemaakt. Bovendien moet de verzekeringsmaatschappij gevraagd zijn om een schadevergoeding te betalen.

5. Als u schade, vermissing of diefstal niet meldt dan wel wanneer u de instructies van de gemeente niet juist opvolgt, kan dat betekenen dat de kosten die voortkomen uit het betreffende voorval, voor uw rekening komen.

6. Als er sprake is van schade, mag u in geen enkel geval schuld erkennen en/of een schadevergoeding toezeggen.

7. De gemeente is niet aansprakelijk voor schades die niet verhaald kunnen worden op de verzekeringsmaatschappij.

 

5. Beëindiging en teruggave

1. Zodra de beschikking waarin de @voorziening@ is toegekend is ingetrokken, heeft u geen recht meer op de @voorziening@.

2. Als u geen recht meer heeft op de @voorziening@, dan moet u deze, binnen een door de gemeente aan te geven termijn, aan de gemeente teruggeven.

3. Voor iedere dag die u de @voorziening@ te laat inlevert, krijgt u een boete van € 100,00.

4. Als u weigert om de @voorziening@ terug te geven, dan start de gemeente een gerechtelijke procedure. De kosten van die procedure komen voor uw rekening.

5. Zodra na teruggave naar de staat van de @voorziening@ wordt gekeken, zal er rekening worden gehouden met normale slijtage en veroudering.

6. Als uw bruikleenvoorziening een traplift is, dan komen de kosten van eventuele herstelwerkzaamheden van de woning na het verwijderen van de traplift voor rekening van de gemeente.

Bijlage II:

Woningsanering

Inleiding

Een woningsanering wordt aangemerkt als een niet aard- en nagelvaste woonvoorziening. Men spreekt in dit verband ook wel van een roerende woonvoorziening of een woonvoorziening van niet-

bouwkundige of woontechnische aard.

Allergie, astma of chronische bronchitis (COPD) kunnen aanleiding zijn voor woningsanering. Daarnaast kan het voor de gebruiker van een rolstoel noodzakelijk zijn dat de gewone vloerbedekking wordt vervangen door rolstoelvast tapijt.

Onder voorwaarden kan men voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van woningsanering in aanmerking komen:

Voorwaarden:

- ingeval van COPD is een verklaring van een medisch specialist noodzakelijk;

- de aanvrager heeft voorafgaande aan de aanschaf niet kunnen weten dat COPD zou ontstaan/verergeren;

- de aanvrager heeft voorafgaande aan de aanschaf niet kunnen weten dat men afhankelijk zou worden van het gebruik van een rolstoel in huis;

- vervanging van de voorziening is medisch gezien op korte termijn noodzakelijk;

- de aanvrager wordt geacht ook zelf maatregelen te treffen ter voorkoming van COPD-klachten;

- de woningsanering betreft in de regel het vervangen van tapijt in het slaapvertrek. Indien de aanvrager jonger is dan vier jaar, kan ook de woonkamer worden gesaneerd;

- de te vervangen stoffering is niet ouder dan acht jaar.

Afschrijvingstermijn

Een financiële tegemoetkoming wordt alleen verstrekt in die gevallen dat de betreffende te vervangen stoffering nog niet is afgeschreven. De financiële tegemoetkoming bedraagt een percentage van de kosten, afhankelijk van de volgende afschrijvingsperiode:

100% indien het artikel nieuwer is dan twee jaar;

75% indien het artikel tussen de twee en vier jaar oud is;

50% indien het artikel tussen de vier en zes jaar oud is;

25% indien het artikel tussen de zes en acht jaar oud is.

 

Normbedragen

Als normbedragen worden gehanteerd:

a. voor zeil of linoleum € 53,00 per strekkende meter (uitgaande van een gemiddelde breedte van de rol van 4 meter), inclusief egalisatiekosten;

b. (rol)gordijnen: € 15,00 per meter.

Afmetingen

Uitgaande van het uitrustingsniveau sociale woningbouw worden de volgende afmetingen gehanteerd voor zeil en linoleum en gordijnen:

Zeil of linoleum

Woonkamer 32 m2

Slaapkamer 1 persoon 10 m2

Slaapkamer 2 personen 14 m2

Gordijnen

Overgordijnen: 210 cm railbreedte

220 cm raamhoogte

Benodigde stof: 7,5 m

Vinyl rolgordijn

200 cm breed x 170 cm hoog

Geen financiële tegemoetkoming

Geen financiële tegemoetkoming wordt verstrekt, indien:

a. het treffen van een voorziening niet tot verbetering van de situatie van de aanvrager leidt;

b. de aanvrager bij aanschaf van het artikel/voorziening redelijkerwijs had kunnen weten dat hij overgevoelig op bepaalde stoffen reageert;

c. de aanvrager gaat verhuizen;

d. het artikel/voorziening ouder is dan acht jaar.

Overig

De noodzaak voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming in de kosten van woningsanering, wordt mede bepaald in relatie tot: het levenspatroon en de leefregels, de gehele woninginrichting en ventilatiemogelijkheden en gedrag van de aanvrager.

Bijlage III

 

Richtlijnprijzen kleine woningaanpassingen (bedragen zijn exclusief BTW)

Stomawastafel/onderrijdbare wastafel/doucheföhninstallatie

 

Leveren en plaatsen van stomawastafel opbouwmodel compleet met kraan en aansluitmateriaal.

De afvoerleiding dient minimaal 40mm te zijn:

-Sanmedi Stomawastafel sa-175 € 1.723,00

-waterleiding en afvoermateriaal € 32,00

-arbeid € 123,00

totale kosten plaatsen stomawastafel € 1.878,00

 

Leveren en plaatsen van onderrijdbare wastafel compleet met kraan en aansluitmateriaal.

wastafel met speciale afvoer Sphinx S83029 € 222,00

eenhendelmengkraan Sphinx SK-55 € 62,00

-aansluitmateriaal € 83,00

-arbeid € 102,00

totale kosten plaatsen stomawastafel € 470,00

 

Leveren en plaatsen van een douche / föhninstallatie:

Sanmedi circumani met onderdouche € 1.581,00

-aansluitmateriaal € 37,00

-elektrakosten € 85,00

-arbeidsloon € 143,50

totale kosten plaatsen douche fohninstallatie. € 1.846,00

 

Douchevoorzieningen

Leveren en monteren douchezit met rugleuning, plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent, haaks t.o.v. de kranen.

opklapbaar, muurbevestiging (merk Linido o.g., kleur wit): 0

Leveren en monteren van een hulppoot:

-dubbele hulpset € 81,00

-manuren (0,5 uur) € 10,00

Leveren en monteren van een contraplaat: € 50,00

-manuren (0,25 uur) € 9,00

 

Verplaatsen douchezit, inclusief reparatie wand:

-reparatiemateriaal wand, gaatjes dichten € 9,00

-manuren (1,5 uur) € 61,00

 

Leveren en monteren extra ophangpunt t.b.v. douchekop

(Grohe, o.g.): € 6,00

-manuren (0,25 uur) € 10,00

Bestaande glijstang verplaatsen (0,5 manuren). € 20,00

Spiegelhouder draaibaar (Haceka o.g.) leveren en plaatsen: € 32,00

-manuren (0,5 manuur) € 20,00

Grote spiegel 80 x 60 cm (incl. klemmen): € 79,00

-manuren (0,5 manuur) € 20,00

Beugels

Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:

-bevestigingsmateriaal € 7,00

-manuren (0,5 uur) € 20,00

-400 mm € 34,00

-500 mm € 36,00

-600 mm € 38,00

-700 mm € 42,00

-800 mm € 44,00

-900 mm € 48,00

-1000 mm € 50,00

-1200 mm € 67,00

-1400 mm € 78,00

 

Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:

-bevestigingsmateriaal € 9,00

-manuren (0,75 uur) € 30,00

-beugel:

-1600 mm € 124,00

-1800 mm € 135,00

-2000 mm € 145,00

 

Vaste wandbeugel verplaatsen. Prijs hanteren indien er meerdere aanpassingen uitgevoerd moeten worden! Anders voorrijdkosten á 0,5 uur extra berekenen!

-bevestigingsmateriaal € 9,00

-manuren (0,5 uur) € 20,00

 

Leveren en monteren van een hoekwandbeugel t.b.v. trapspil (Linido, o.g. kleur wit), afm. 510x510mm plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:

-links € 93,00

-rechts € 93,00

-bevestigingsmateriaal € 9,00

-manuren (0,5 uur) € 20,00

 

Leveren en monteren van een kozijnbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:

-bevestigingsmateriaal € 3,00

-manuren (0,5 uur) € 20,00

-300 mm € 43,00

-400 mm € 48,00

-500 mm € 53,00

 

Leveren en monteren van een wastafelbeugel,

breedte 700 mm, lengte/diepte 500 mm

(Linido, o.g., kleur wit) € 185,00

-bevestigingsmateriaal € 9,00

-manuren (1 uur) € 41,00

Leveren van één pakpaal incl. verzendkosten: € 327,00

-horizontale beugel 30 cm € 105,00

-horizontale beugel 60 cm € 130,00

-horizontale beugel 80 cm € 143,00

-manuren (1,0 uur) € 41,00

Vaste opklapbare toiletbeugels

Leveren en monteren van een vaste toiletbeugel (Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo consulent:

-bevestigingsmateriaal € 9,00

-manuren (0,5 uur) € 10,00

-beugel:

-500 mm € 75,00

-600 mm € 77,00

-700 mm € 79,00

-800 mm € 81,00

-900 mm € 83,00

 

Leveren en monteren van een opklapbare toiletbeugel (Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:

-bevestigings materiaal € 9,00

-manuren (0,5 uur) € 20,00

-beugel:

-500 mm € 88,00

-600 mm € 90,00

-700 mm € 92,00

-800 mm € 94,00

-900 mm € 96,00

 

Vloerstatief voor vaste beugel:

-statief € 100,00

-bevestigingsmateriaal € 9,00

-manuren (0,5 uur) € 20,00

 

Hulppoot aan opklapbare beugel leveren en plaatsen:

-hulppoot € 45,00

-manuren ( 0,25 uur) € 10,00

Bevestiging m.b.v. contraplaat:

-contraplaat € 40,00

 

Antislipvoer

Anti-slipvloer met etsing aanbrengen (Slidex o.g.):

- etsing vloer minimum afname 4 m2 € 254,00

- extra etsing (>4 m2) € 49,00

- voorrijdkosten inbegrepen!

 

Vervangen huidige vloer door anti-slipvloertegel:

-verwijderen bestaande tegelvloer (1,25 uur p/m2) € 46,00

-afvoeren oude vloer € 66,00

-vloer uitvlakken en op afschot brengen € 30,00

-aarding aanbrengen € 128,00

-doucheplug aanbrengen en aansluiten € 77,00

-Bette douchebak 3,5 cm hoog incl. montage € 605,00

-tegelwerk vloer (all in) € 90,00

-kitwerk € 6,00

 

Bad verwijderen en douchegelenheid creëren

Totaal bedrag van € 1.250,00, inclusief btw. Rekening houden met de afschrijvingstermijn.

 

Straatwerk, vlonders

- vlonders per m2 (incl. arbeid).

* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998! € 176,00

Balustrade verhoging in combinatie met vlonder (incl. arbeid)

* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998! € 96,00

Straatwerk ophogen per m2 € 57,00

 

Aftimmering/trapleuning/herstelwerkzaamheden

- 2e trapleuning aanbrengen op wand/muur (prijs p/m¹)

(incl. schilderwerk) € 80,00

Herstelwerkzaamheden na verwijderen traplift

 

Elektra

- Oplaadpunt scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen

een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is

(excl. graaf-, breek-en hakwerk) € 194,00

- Aanbrengen keiloog (buiten)wand (samen met bovenstaande) € 33,00

- Extra wcd aanbrengen (opbouw incl. arbeid) € 128,00

 

Deurverbreding

Binnendeur:

- afdekken vloer (post)

- zaagwerk (ongeveer 2,5 m)

- aankoop kozijn

- stelwerk, 1,5 manuur

- aankoop hongraad boarddeur incl. 2 manuren afhangen

- post hang en sluitwerk montage 0,75 uur hergebruik

- aanhelen randen muur

- aftimmeren

- plaatsen latei

- totaal € 836,00

 

Buitendeur:

- afdekken vloer (post)

- zaagwerk (ongeveer 5 m)

- afvoeren puin

- aankoop kozijn met onderdorpel

- stelwerk 1,5 manuur

- opdikken buitendeur incl. 2 manuren afhangen

- hang/sluitwerk incl. montage 1,5 uur hergebruik

- aanhelen randen binnenmuur

- aanhelen randen buitenmuur

- aftimmeren

- plaatsen lateien

- schilderwerk van buitendeur met kozijn

- totaal € 1.359,00

 

Uitbreiding woning

- per m³ nieuwbouw € 300,00 inclusief btw

- per m³ aanbouw € 400,00 inclusief btw

- per m³ aanbouw natte ruimte € 600,00 inclusief btw

Uitzonderingen motiveren en rekening houden met de afschrijvingstermijn.

Bijlage IV

Zorg voor minderjarige kinderen

Omschrijving Normtijd

Naar bed brengen / uit bed halen 10 minuten per keer per kind

Wassen en kleden 30 minuten per keer per kind

Eten en/of drinken geven 20 minuten per

broodmaaltijd

25 minuten per warme

maaltijd

Babyvoeding (flesje/ borstvoeding) 20 minuten per keer per kind

Luier verschonen 10 minuten per keer per kind

Naar school/crèche brengen/halen 15 minuten per keer per gezin

Meer hulp: Indien opvang noodzakelijk is Tot 40 uur per week

Hoofdgroep Code soort voorziening Product-code categorie Regionale product-code Omschrijving Aantal Eenheid Frequentie

HH eigen code 1 01202 HO kind minderjarig 1 minuten per week

PGB tarieven WMO 2017/2018

 

maatschappelijke deelname volwassenen niveau 1 € 25,50 per dagdeel

maatschappelijke deelname volwassenen niveau 2 € 34,00 per dagdeel

zelfstandig leven 1 (volwassenen) € 38,25 per uur

zelfstandig leven 2 (volwassenen) € 51,00 per uur

vervoer volwassenen rolstoel € 16,15 per retour

vervoer volwassenen overig € 6,80 per retour

kortdurend verblijf volwassenen € 65,00 per etmaal

niet-professional ozl € 20,00 per uur

niet-professional omd € 20,00 per dagdeel

niet-professional kortdurend verblijf € 30,00 per etmaal

ZIN tarieven WMO 2017/2018

maatschappelijke deelname volwassenen niveau 1 € 30,00 per dagdeel

maatschappelijke deelname volwassenen niveau 2 € 40,00 per dagdeel

zelfstandig leven 1 (volwassenen) € 45,00 per uur

zelfstandig leven 2 (volwassenen) € 60,00 per uur

vervoer volwassenen rolstoel € 19,00 per retour

vervoer volwassenen overig € 8,00 per retour

kortdurend verblijf volwassenen € 65,00 per etmaal

 

----

PGB tarieven Jeugd 2017/2018

 

maatschappelijke deelname jeugd niveau 1 € 47,50 per dagdeel

maatschappelijke deelname jeugd niveau 2 € 57,00 per dagdeel

zelfstandig leven 1 (jeugd) € 47,50 per uur

zelfstandig leven 2 (jeugd) € 57,00 per uur

vervoer jeugd € 17,00 per retour

kortdurend verblijf jeugd € 70,00 per etmaal

niet-professional ozl € 20,00 per uur

niet-professional omd € 20,00 per dagdeel

niet-professional kortdurend verblijf € 30,00 per etmaal

 

ZIN Tarieven Jeugd 2017/2018

maatschappelijke deelname jeugd niveau 1 € 50,00 per dagdeel

maatschappelijke deelname jeugd niveau 2 € 60,00 per dagdeel

zelfstandig leven 1 (jeugd) € 50,00 per uur

zelfstandig leven 2 (jeugd) € 60,00 per uur

vervoer jeugd € 20,00 per retour

kortdurend verblijf jeugd € 70,00 per etmaal

 

Bijlage V

Het Handboek voor Toegankelijkheid is fysiek in te zien op afdeling Mens en Werk, team Wmo.

Dit handboek is niet als bijlage opgenomen vanwege de omvang.