Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2018
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandatenlijst gemeente Rijssen-Holten 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 139, derde lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201831-12-2019Nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-203873

D2018058074

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2018

Het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, ieder voor zover het hun/zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het uit oogpunt van efficiency gewenst is bepaalde bevoegdheden te mandateren aan de portefeuillehouders of ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten of aan derden;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de besturingsfilosofie ‘Samen werken aan goede resultaten voor klanten’;

 

besluiten:

A. In te trekken het door het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten op 4 juli 2017 vastgestelde:

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2017 versie juli 2017.

B. Vast te stellen:

Het gewijzigde mandaatbesluit en de gewijzigde mandatenlijst 2018.

Dit besluit bekendmaken op Overheid.nl en de gewijzigde mandatenlijst 2018 bekendmaken door terinzagelegging gedurende 4 weken zoals bedoeld in artikel 139 lid 3 Gemeentewet

C. Aan de portefeuillehouders en aan ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten en/of aan derden te mandateren de bevoegdheden zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende register, met inachtneming van de volgende voorschriften:

1. In geval van afwezigheid van de functionaris zoals genoemd in het register waarin bevoegdheden zijn toegekend, wordt de functionaris die het besluit neemt of ondertekent als volgt vervangen (voor zover niet anders aangegeven):

de behandelend ambtenaar door een andere behandelend ambtenaar van het desbetreffende team; de directe leidinggevende door het desbetreffende directielid, een directielid door een ander directielid, de portefeuillehouder door zijn/haar plaatsvervanger in het college.

2a. Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan beslissing en ondertekening aan dezelfde functionaris worden opgedragen, worden ondertekend met:

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders (of namens de burgemeester)

naam team

naam van de ondertekenaar

voor personele zaken waarvan de workflow is gedigitaliseerd via Self Service van Youforce geldt dat een besluit niet meer is voorzien van een handtekening, maar van de tekst:

Dit besluit is genomen namens het college van burgemeester en wethouders

door naam teammanager ,teammanager.

 

2b. Alle krachtens mandaat ondertekende besluiten, waarvan alleen de ondertekening is gemandateerd, worden ondertekend met:

Met vriendelijke groet,

overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders op (datum) genomen besluit (of overeenkomstig het door de burgemeester op (datum) genomen besluit)

naam team

naam van de ondertekenaar

2c. Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan de beslissing is gemandateerd en de ondertekening aan nog een andere functionaris is opgedragen, worden als volgt ondertekend:

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders

de portefeuillehouder …. (of andere in het register genoemde functionarissen)

overeenkomstig het door deze op (datum) genomen besluit

naam team

naam van de ondertekenaar

D. Te bepalen dat op aanvragen binnengekomen voor de inwerkingtreding van dit besluit de mandatenlijsten behorende bij de mandaatbesluiten zoals genoemd onder A., 1 van toepassing blijven.

E. Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2018 ” en op 1 oktober 2018 in werking treedt.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gemeente Rijssen- Holten op, 11 september 2018

A,C. van Eck, A.C. Hofland

secretaris, burgemeester.

De burgemeester van Rijssen-Holten

A.C. Hofland