Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders
CiteertitelMandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201906-03-2019nieuwe regeling

27-02-2019

gmb-2019-74738

D2019018257

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit voor de directeur van de Omgevingsdienst Twente voor de aanwijzing van toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten:

Gelet op de artikelen 10.3, 10.4 en 10.6 en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 5 van de Wet algemenen bepalingen omgevingsrecht:

Besluit:

 

 • 1.

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders krachtens artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te mandateren aan de directeur van de Omgevingsdienst Twente.

 • 2.

  Bovenstaande bevoegdheid te mandateren onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het aanwijzen als toezichthouder heeft betrekking op alle personen die in opdracht van de Omgevingsdienst Twente, uit hoofde van hun taak toezichthouden (generieke aanwijzing).

  • b.

   De aanwijzing heeft betrekking op het toezicht op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, onderdeel milieu en voor zover het een inrichting is waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag zijn: bouw en sloop), de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen, dan wel de regelingen ter vervanging van deze wetten voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

  • c.

   De aanwijzing heeft tevens betrekking op ketentoezicht op de hierboven genoemde wetten.

  • d.

   De aanwijzing en daarmee de bijbehorende bevoegdheden van de toezichthouder vervallen bij uitdienst treden van de Omgevingsdienst Twente dan wel bij beëindiging van de tijdelijk opdracht (inhuur).

 • 3.

  Het besluit openbaar te maken door plaatsing in het Rijssens Nieuwsblad en te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in dit blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 februari 2019.

A.C. van Eck, A.C. Hofland

Secretaris, Burgemeester