Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Instructie voor de griffier van de gemeente Rijssen-Holten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Rijssen-Holten 2020
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Rijssen-Holten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-202001-01-2020deze instructie vervangt de instructie griffier 2011

19-12-2019

gmb-2020-1519

2019-0126

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Rijssen-Holten 2020

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

- gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 25 november 2019;

- gelet op artikel 107a tweede lid, van de Gemeentewet;

- gezien het advies van het presidium van 9 december 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Instructie voor de griffier van de gemeente Rijssen-Holten 2020’:

Artikel 1 Algemene uitgangspunten

 • 1.

  De griffier vervult een initiërende en signalerende functie in de groei van het dualisme. De griffier heeft een coachende rol naar de raad, bewaakt de politiek-bestuurlijke besluitvorming en bereidt de lange termijn agenda voor.

 • 2.

  De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad, de raadscommissies, het presidium en de raadsvoorzitter.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad, zijn commissies en het presidium bij het opstellen van de agenda van de raadsvergaderingen, commissievergaderingen en de vergaderingen van het presidium.

Artikel 3 Bijstand voorzitters raad, raadscommissies en presidium

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad terzijde bij de zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier staat de voorzitters van de raadscommissies terzijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

 • 3.

  De griffier staat de voorzitter van het presidium terzijde bij de zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van het presidium.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad, de raadscommissies en het presidium

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de raadscommissies en het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, besluitenlijst en overige stukken aan raadsleden, de commissieleden en de leden van het presidium.

Artikel 5 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

 

Artikel 6 Ambtelijke bijstand

 • 1.

  De griffier draagt er, in samenwerking met de gemeentesecretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand.

 • 2.

  De griffier is bevoegd in het kader van de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden ten opzichte van de raad en de raadscommissies bij de aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester ondergeschikte ambtenaren inlichtingen in te winnen.

Artikel 7 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de andere bij de griffie werkzame werknemers.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De andere bij de griffie werkzame werknemers handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 8 Budgetbeheer

 • 1.

  De raad stelt voor de uitvoering van haar volksvertegenwoordigende taken eigen budgetten vast. De griffier treedt hierbij op als budgethouder.

 • 2.

  De jaarlijkse rapportage aan de raad over de besteding van deze budgetten vindt plaats als on-derdeel van de vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening.

Artikel 9 Verhindering

 • 1.

  Indien de griffier meer dan twee dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de voorzitter van de werkgeverscommissie en de burgemeester.

 • 2.

  Vakantie- en buitengewoon verlof wordt de griffier, overeenkomstig de daarvoor gestelde regels, verleend door de werkgeverscommissie vanuit de raad.

Artikel 10 Vervanging

 • 1.

  Indien de griffier verhinderd is zijn of haar ambt te vervullen wordt hij vervangen door een plaats-vervangend griffier.

 • 2.

  De plaatsvervangers van de griffier worden, op voorstel van de werkgeverscommissie van de raad, benoemd door de raad.

 • 3.

  De plaatsvervangend griffier heeft bij de uitoefening van de griffierstaken dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden als de griffier.

 • 4.

  Naast de in de leden 1 tot en met 3 geregelde vervanging kan de griffier tijdens raadscommissie-vergaderingen eveneens worden vervangen door de andere bij de griffie werkzame werknemers.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Indien de voorzitter van de raad verhinderd is wordt zijn plaats ingenomen door de door de raad aangewezen plaatsvervangend raadsvoorzitter.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze instructie treedt in werking op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de “Instructie grif-fier 2011, zoals vastgesteld op 27 oktober 2003 en laatstelijk gewijzigd is op 7 juli 2011”.

Artikel 13 Citeertitel

Deze instructie wordt aangehaald als: ‘Instructie voor de griffier van de gemeente Rijssen-Holten 2020.

 

 

Besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op 19 december 2019

drs. G.H. Veerman, A.C. Hofland

griffier, voorzitter

Toelichting op de instructie voor de griffier

 

Artikel 1 Algemene uitgangspunten

De hoofdverantwoordelijkheid van de griffier is de ondersteuning van de raad. Deze taak behoort niet meer tot de taken van de gemeentesecretaris. De griffier is het aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot (ambtelijke) ondersteuning van de raad en de individuele raadsleden.

De griffier biedt ondersteuning bij de uitoefening van de rechten van de raad(sleden).

Lid 1 is opgenomen om aan te geven dat de raad met het instellen van de griffie niet alleen een pro-cedurele / administratieve bedoeling heeft gehad maar meer ambitie.

 

Artikel 2 Agendering

De raadsagenda’s worden vastgesteld door de raad en worden voorbereid door het raadspresidium. De commissievergaderingen worden door de voorzitters in samenwerking met de griffie voorbereid. De griffier en de andere bij de griffie werkzame werknemers nemen de ambtelijke voorbereiding ter hand. De administratieve ondersteuning wordt door de griffie verleend.

In het kader van de uitoefening van de in artikel 1 lid 1 genoemde taken kan de griffier een lange termijn agenda opstellen. In deze agenda worden de speerpunten van de raad in de resterende raadsperiode weergegeven.

 

Artikelen 3 en 4 Bijstand voorzitters en vergaderingen van de raad, de raadscommissies en het presidium

De burgemeester wordt in zijn functie van voorzitter van de raad bijgestaan door de griffier. De grif-fier zit naast de burgemeester tijdens raadsvergaderingen, draagt zorg voor het verslag en verricht alle mogelijk denkbare (administratieve) ondersteuning. Ook bijvoorbeeld het bodepersoneel ge-draagt zich tijdens raads- en commissievergaderingen naar de aanwijzingen van de griffier. De grif-fier zal aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raadscommissies en de voorzitters van de raads-commissies ondersteunen.

 

Artikel 5 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een enquêtecommissie instelt zal deze natuurlijk behoefte hebben aan ambtelijke ondersteuning. Het is logisch dat deze vanuit de griffie verschaft zal worden. De enquêtecommissie is immers een raadscommissie. Wellicht zal voor een dergelijke commissie tijdelijk extra personeel aangenomen moeten worden vanwege het intensieve en tijdelijke karakter van de werkzaamheden. Op grond van artikel 155a, achtste lid, van de Gemeentewet kunnen in een verordening nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot bedoelde enquêtes. Daarin worden ook regels ge-steld over de ambtelijke bijstand.

 

Artikel 6 Ambtelijke bijstand

De griffier heeft een spilfunctie in het goed laten verlopen van ambtelijke ondersteuning voor de raadsleden. De regeling hiervoor wordt uitgewerkt in de verordening op de ambtelijke bijstand. In het tweede lid is geregeld dat de griffier rechtstreeks informatie kan inwinnen bij de onder de verant-woordelijkheid van het college vallende ambtelijke organisatie.

Uitgangspunt is dat verzoeken om ondersteuning, die meer tijd vergen dan de kortstondige beant-woording van een technische vraag, in eerste instantie bij de griffier worden ingediend. Een belang-rijke taak voor de griffier kan zijn de bewaking van de termijn waarbinnen de bijstand verleend wordt. Gezien de verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden is er geen uniforme termijn te stellen. Het actief bewaken van de voortgang van het proces door de griffier kan echter wel voor-komen dat een verzoek onnodig lang blijft liggen.

Nader overleg met de gemeentesecretaris vindt plaats met het oog op de beschikbare ambtelijke capaciteit en de eventuele verstoring van de werkplanning. In de verordening op de ambtelijke bij-stand worden de spelregels rond de ambtelijke ondersteuning verder uitgewerkt.

 

Artikel 7 Organisatie griffie

De andere bij de griffie werkzame werknemers vallen onder het gezag van de griffier. Er is voor ge-kozen dat deze functionarissen niet binnen het reguliere ambtelijke apparaat werken.

 

Artikel 8 Budgetbeheer

De raad stelt via het vaststellen van de begroting in feite alle budgetten vast. Echter voor de uitvoe-ring van haar eigen activiteiten en de activiteiten van de griffie stelt de raad uitvoeringsbudgetten vast. Dit betreft budgetten voor o.a. representatie, abonnementen, reis- en verblijfkosten en oplei-dingen. Ook kan de raad zichzelf budgetten toewijzen voor fractieondersteuning. Daarnaast is er een budget voor de personele bezetting van de griffie. Voor deze budgetten moet in het kader van de betreffende regelgeving een budgethouder worden aangewezen. Overeenkomstig de werkwijze binnen de rest van de ambtelijke organisatie van de gemeente en om praktische redenen wordt de griffier als budgethouder aangewezen.

 

Artikel 9 Verhindering

Ten aanzien van het verlenen van verlof is de werkgeverscommissie verantwoordelijk voor de grif-fier. De wettelijke grondslag daarvoor ligt vanaf 1 januari 2020 in de Cao Gemeenten en het Perso-neelshandboek Rijssen-Holten. De griffier is door de werkgeverscommissie gemandateerd tot het verlenen van verlof aan de bij de griffie werkzame werknemers.

 

Artikelen 10 Vervanging

Bij vervanging van de griffier geldt voor de plaatsvervanger deze instructie voor de griffier. Naast de twee reguliere vervangers die door de raad zijn aangewezen voor het griffierswerk in brede zin, is voor het commissiewerk in enge zin de mogelijkheid opgenomen om andere bij de griffie werkzame werkzame werknemers in commissievergaderingen incidenteel op te kunnen laten treden als plaats-vervangend griffier. Dit komt de persoonlijke ontwikkeling ten goede en draagt bij aan de expertise en professionaliteit binnen de griffie.

 

Artikel 11, 12 en 13 Onvoorziene omstandigheden, inwerkingtreding en citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.