Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels mantelzorgwaardering Rijssen-Holten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels mantelzorgwaardering Rijssen-Holten 2020
CiteertitelBeleidsregels mantelzorgwaardering Rijssen-Holten 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Rijssen-Holten/634632/CVDR634632_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-202001-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-3285

D2019114621

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels mantelzorgwaardering Rijssen-Holten 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

Gelet op

- artikel 2.1.6. van de Wmo 2015;

- artikel 18 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Rijssen-Holten 2020.

Besluit:

Vast te stellen Beleidsregels mantelzorgwaardering Rijssen-Holten 2020.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

Mantelzorg: structurele zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door één of meerdere personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorgwaardering: een jaarlijkse uiting van waardering aan mantelzorgers die langer dan 3 maanden en daarbij 8 uur per week of meer zorgen voor een inwoner van Rijssen-Holten die zorgbehoevend is.

Zorgvrager: persoon die zorgbehoevend is en die langer dan 3 maanden aangewezen is op zorg en daarbij 8 uur per week of meer een beroep doet op een mantelzorger. De zorgvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Rijssen-Holten.

Artikel 2 Doel van de mantelzorgwaardering

Met behulp van de mantelzorgwaardering spreekt het college een blijk van waardering uit aan de mantelzorgers die aan zorgvragers in Rijssen-Holten structurele mantelzorg verlenen.

Artikel 3 Reikwijdte nadere regels

Deze nadere regels zijn van toepassing op mantelzorgwaardering in het kader van artikel 18 van de

Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020. De waardering is voor mantelzorgers, die aan inwoners van de gemeente Rijssen-Holten structurele mantelzorg geven.

Artikel 4 Doelgroep

De waardering kan worden toegekend aan mantelzorgers:

a. vanaf de leeftijd van 12 jaar

b. die mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Rijssen-Holten en;

c. die deze mantelzorg minstens drie maanden lang en minstens acht uur per week verlenen.

Artikel 5 Mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering bestaat uit een ‘schouderklopje” in de vorm van een VVV-kaart met een tegoed van € 25,-.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De mantelzorger kan alleen voor zichzelf aanvragen.

 • 2.

  De mantelzorger kan slechts één aanvraag voor zichzelf doen, ook wanneer hij of zij aan meerdere personen in de gemeente Rijssen-Holten mantelzorg verleent.

 • 3.

  De mantelzorger kan slechts één keer per kalenderjaar de mantelzorgwaardering ontvangen.

 • 4.

  De mantelzorgwaardering kan slechts in één gemeente per jaar worden aangevraagd.

Artikel 7 Aanvraagformulier

 • 1.

  Mantelzorgwaardering wordt aangevraagd op daartoe door het college aangewezen formulier.

 • 2.

  Het aanvraagformulier bevat de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, adres, en geboortedatum, mail en telefoonnummer van de mantelzorger.

  • b.

   Naam, adres en geboortedatum van de zorgvrager.

  • c.

   Kenmerken van de mantelzorg, intensiteit van de mantelzorg en welke relatie mantelzorger en zorgvrager tot elkaar hebben.

 • 3.

  Niet of niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen, conform het vermelde in artikel 4:5 lid 1 sub c Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1.

  De mantelzorger wordt als mantelzorger geregistreerd.

 • 2.

  Indien de gegevens op het aanvraagformulier onvolledig zijn, wordt de aanvrager een schriftelijke hersteltermijn gegeven om de aanvraag aan te vullen conform het bepaald in artikel 4:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Bij onjuiste gegevensvertrekking komt de aanvrager/mantelzorger in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een mantelzorgwaardering. Er kan gecontroleerd worden of bij een andere gemeente een aanvraag is ingediend.

Artikel 9 Uitvoering

De uitvoering van deze regeling wordt door het college opgedragen aan de Stichting Evenmens te Nijverdal.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels mantelzorgwaardering Rijssen-Holten 2020.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten

op 4 december 2019.

de secretaris, de burgemeester,

A.C. van Eck A.C. Hofland