Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Rijssen-Holten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEnergiepremieregeling bestaande particuliere woningen Rijssen-Holten 2010
CiteertitelEnergiepremieregeling bestaande particuliere woningen Rijssen-Holten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201001-08-2012Onbekend

09-12-2010

Rijssens Nieuwsblad 28-12-2010

2010-100

Tekst van de regeling

Intitulé

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Rijssen-Holten 2010

 

 

besl uit gemeenteraad

raadsvergadering: 9 december 2010

agendanummer: 20

besluitnummer: 100

onderwerp: Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Rijssen-Holten

overwegingen:

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 oktober 2010;

gezien de bespreking in de commissie Grondgebied op 25 november 2010;

besluit:

I.vast te stellen de: Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Rijssen-Holten 2010

Hoofdstuk I

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders;

 • b.

  subsidieplafond: het budget dat voor enige bepaalde periode beschikbaar is gesteld;

 • c.

  aanvraag: het verzoek om subsidie door middel van het formulier Aanvraag Subsidie:

 • d.

  aanvraag EPA-subsidie: het verzoek om subsidie voor een EPA t.b.v, de door de eigenaar bewoonde woning door middel van het formulier Aanvraag EPA- Subsidie:

 • e.

  aanvrager: de eigenaar/bewoner die een aanvraag heeft ingediend:

 • f.

  lijst met te subsidiëren maatregelen: voor enige periode vastgestelde lijst met te subsidiëren maatregelen en daarvoor beschikbaar gestelde subsidie:

 • g.

  subsidiabele kosten: de kosten van maatregelen waarvoor volgens de lijst met te subsidiëren maatregelen subsidie beschikbaar is;

 • h.

  formulier Uitkering Subsidie: het formulier door middel waarvan, na realisering van maatregelen, de aanvraag om uitkering van de verleende subsidie moet worden ingediend:

 • i.

  EPA (Energie Prestatie Advies); EPA-maatwerkadvies: een rn.b.t, een woning door een volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9600-02 gecertificeerde adviseur opgesteld advies over mogelijke maatregelen ter besparing van energie:

 • j.

  gebouwschil: de buitenzijde van de woning, dus van boven naar beneden dak, muren (incl. beglazing) en begane grond vloer;

 • k.

  thermische schil: de scheidingsconstructie tussen verwarmde en onverwarmde ruimte en tussen verwarmde ruimte en buiten(lucht);

 • I.

  Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 Woningwet;

 • m.

  energieloket bestaande woningen: het loket, ondergebracht bij de afdeling Wonen en ondernemen,dat er specifiek voor is ingericht vragen over de regeling en over de behandeling van aanvragen te beantwoorden;

 • n.

  recreatieve woning: een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die blijkens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt.

 

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Het doel van deze verordening is het verstrekken van subsidie aan de eigenaar/bewoner van een

bestaande woning voor het treffen van maatregelen aan de gebouwschil van die woning, opdat

de energieprestatie van die woning wordt verhoogd.

Hoofdstuk II

VOORWAARDEN VOOR DE SUBSIDIE

 

Artikel 3

 • 1.

  Subsidie voor het treffen van maatregelen wordt verleend wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   de woning is van vóór 1992 (de bouwvergunning is bepalend);

  • b.

   het gaat om een niet-recreatieve woning;

  • c.

   de aanvrager van subsidie is eigenaar/bewoner van de woning;

  • d.

   er wordt voor de woning slechts één aanvraag per jaar in behandeling genomen;

  • e.

   het betreft maatregelen ter isolatie van de thermische schil van de woning;

  • f.

   het betreft maatregelen die voorkomen op de lijst met te subsidiëren maatregelen;

  • g.

   de toe te passen bouwmaterialen hebben minimaal het CE-keur;

  • h.

   de toe te passen isolatiematerialen zijn geëigend en algemeen erkend;

  • i.

   de toe te passen bouw- en isolatiematerialen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn niet eerder toegepast c.q. gebruikt;

 • j.

  het betreft niet vervangende bouw of ver(nieuw)bouw;

 • k.

  het betreft maatregelen die niet ook door de rijksoverheid worden gesubsidieerd, tenzij deze 'stapeling van subsidie' expliciet is toegelaten; aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijv. rijkssubsidie);

 • I.

  het betreft niet maatregelen die op grond van het Bouwbesluit reeds verplicht zijn.

   

  • 2.

   Ter tegemoetkoming in de kosten van een EPA wordt subsidie verleend tot een maximum van € 200,- wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

 • a.

  aanvrager moet vooraf een Aanvraag EPA-subsidie hebben ingediend met behulp van het daarvoor bestemde formulier, te verkrijgen bij het energieloket bestaande woningen, en eveneens te downloaden via de website van de gemeente;

 • b.

  aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde EPA-subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijv. rijkssubsidie).

   

  • 3.

   Subsidie voor een EPA wordt pas vastgesteld en uitgekeerd indien:

 • a.

  op het EPA minimaal één maatregel is genoemd, welke voorkomt op de lijst met maatregelen, én

 • b.

  deze maatregel is gerealiseerd, én

 • c.

  een aanvraag voor deze maatregel leidt tot vaststelling en uitkering van subsidie.

   

Artikel 4 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Ook door een aanvrager zélf uitgevoerde maatregelen komen voor subsidie op basis van de regeling in aanmerking mits deze maatregelen voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen, met uitzondering van het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Indien maatregelen in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, komen uitsluitend de aangebrachte c.q, toegepaste bouw- en isolatiematerialen voor subsidiëring in aanmerking.

De aanvrager die zélf maatregelen wil uitvoeren, dient dat aan de hand van deskundig advies of begeleiding op degelijke wijze te doen. De aanvrager dient aannemelijk te kunnen maken dat deze de nodige deskundige informatie heeft ingewonnen en/of deskundige begeleiding heeft gekregen.

 

Artikel 5 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Gedurende de looptijd van de regeling is per woning máximaal € 2.500,- (inclusief BTW) beschikbaar. Een eventueel gereserveerd bedrag ten behoeve van een EPA wordt in mindering gebracht op het in de eerste volzin genoemde bedrag.

 • 3.

  Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst.

 • 4.

  Indien een aanvraag niet aan de vereisten van indiening voldoet, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop alsnog aan de indieningsvereisten is voldaan.

Hoofdstuk III

DE AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

 

Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag

De aanvrager vraagt subsidie voor het treffen van maatregelen aan met behulp van het formulier Aanvraag Subsidie, en voor een EPA met behulp van het formulier Aanvraag EPA- Subsidie. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij het Energieloket bestaande woningen en zijn eveneens te downloaden via de website van de gemeente Rijssen-Holten.

 

Artikel 7 Inhoud aanvraag subsidie voor maatregelen

De aanvraag dient bij inlevering vergezeld te gaan van alle daarin gevraagde gegevens en bescheiden, waaronder een begroting van de geraamde kosten.

Hoofdstuk IV

DE VERLENING VAN SUBSIDIE

 

Artikel 8 Beslissing op aanvraag (EPA-) subsidie

Het college beslist binnen 12 weken na de datum van ontvangst op de aanvraag. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Hoofdstuk V

Artikel 9 Weigeringgronden

 

Subsidie wordt geweigerd:

 • a.

  indien aanvrager niet heeft voldaan aan het gestelde bij of krachtens deze regeling;

 • b.

  indien niet alle maatregelen waarvoor subsidie is verleend binnen 12 maanden na de datum van de beslissing op de aanvraag om subsidieverlening uitgevoerd zijn;

 • c.

  indien aanvrager niet direct ná het realiseren van de maatregelen dan wel na het verstrijken van de periode, zoals genoemd onder b, het college heeft bericht dat de maatregelen zijn gerealiseerd;

 • d.

  voor zover door het verlenen daarvan voor de betreffende woning meer dan € 2500,-- aan subsidie op grond van deze regeling zou worden toegekend;

 • e.

  voor zover door het verlenen daarvan het subsidieplafond wordt overschreden;

 • f.

  voor zover het college van oordeel is dat een aanvraag, enlof hetgeen aan maatregelen is uitgevoerd, en/of de toepassing van materialen afwijkt van de regeling en van wat in de bouw redelijk en gebruikelijk is.

Hoofdstuk VI

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 10 Looptijd

De regeling geldt tot 1 juli 2015 en werkt terug tot 1 januari 2010. Alleen aanvragen die vóór 1 juli 2015 zijn ingediend en die voldoen aan alle daaraan te stellen eisen worden in behandeling genomen. Zij worden gehonoreerd voor zover het subsidieplafond dat toelaat.

 

Artikel 11

 • 1.

  Aanvrager verklaart zich met het gebruik maken van het gestelde in deze regeling bereid de medewerkers van het team Vergunningen en Handhaving toe te laten tot de woning met het doel te controleren op de correcte uitvoering van deze regeling.

 • 2.

  Aanvrager verklaart zich tevens bereid mee te werken aan publicitaire acties c.q, onder meer in te stemmen met het openbaar maken van de resultaten van wat aanvrager door gebruikmaking van deze regeling aan de woning heeft gedaan en qua energieprestatie heeft bereikt.

 

Artikel 12

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening en van het gestelde in de geldende lijst met gesubsidieerde maatregelen.

 

Artikel 13. Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Rijssen-Holten 2010',

 

II. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 9 december 2010

drs. H.A.J. van de Vliert A.C. Hofland

griffier voorzitter