Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Duurzaamheidslening Rijssen-Holten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDuurzaamheidslening Rijssen-Holten 2010
CiteertitelRegeling Duurzaamheidslening Rijssen-Holten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201001-08-2012Onbekend

09-12-2010

Rijssens Nieuwsblad, 28 december 2010

2010-93

Tekst van de regeling

Intitulé

Duurzaamheidslening Rijssen-Holten 2010

 

 

 

REGELING DUURZAAMHEIDSLENING RIJSSEN-HOLTEN 2010

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • b)

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • c)

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • d)

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • e)

  een EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • f)

  werkelijke kosten de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • g)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

Bestaande woonruimte in de gemeente Rijssen-Holten van minimaal 10 jaar oud, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • A.

   Isolatie

   • -

    Vloer-, en gevel en dakisolatie

   • -

    Raamisolatie

  • B.

   Warmteterugwinning

   • -

    Voorziening om warmte uit douchewater terug te winnen

  • C.

   Duurzame energieopwekking

   • -

    Zonnepanelen (PV-systemen) inclusief bijbehorende spanningsomvormer(s)

   • -

    Zonneboiler

  • D.

   Energie-efficiënt

   • -

    HR-ketel

   • -

    Micro-warmtekrachtsysteem

   • -

    Warmtepomp

   • -

    Drukgestuurd of CO2-gestuurd ventilatierooster

   • -

    Energiezuinige gelijkstroompompen en –ventilatoren

     

    2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a)

  een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

 • b)

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • c)

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • d)

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 

 • a)

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b)

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c)

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (incl. BTW);

 • d)

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e)

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschied onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Rijssen-Holten en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,- (incl. BTW).

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Duurzaamheidslening Rijssen-Holten 2010”, en treedt de dag na publicatie in werking.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 9 december 2010

drs. H.A.J. van de Vliert A.C. Hofland

griffier voorzitter