Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011
CiteertitelMarktgeldverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201001-01-2012Onbekend

09-12-2010

Rijssens Nieuwsblad 28-12-2010

2010-104

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2011

 

 

 

besl uit gemeenteraad

raadsvergadering: 9 december 2010

agendanummer: 21c

besluitnummer: 104

onderwerp: verordening marktgelden 2011

overwegingen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders ‘belastingvoorstellen 2011’, paragraaf 4.1 van de programmabegroting 2011 (lokale heffingen) en de nota kostendekking 2011 van 9 november 2010;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

gezien de bespreking in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen van 22 november 2010;

besluit:

vast te stellen de volgende “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011”.

Artikel 1. Aard van de heffing en belastbaar feit

Tijdens de markten wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven terzake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 2. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die van de grond, als bedoeld in artikel 1, gebruikmaakt.

Artikel 3. Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag van het recht is het aantal strekkende meters dat in gebruik wordt genomen, waarbij een gedeelte van een strekkende meter voor een gehele strekkende meter wordt gerekend.

Artikel 4. Tarieven vaste standplaatshouders

Het marktgeld bedraagt bij betaling per kwartaalabonnement, per kwartaal of gedeelte daarvan:

 • a.

  op de maandagmarkt:

  • 1.

   voor iedere strekkende meter of een gedeelte daarvan € 1,70 per marktdag in het kwartaal, waarvoor het abonnement geldt;

  • 2.

   het totaal van het overeenkomstig in lid 1 berekende marktgeld wordt per kwartaal, waarvoor het abonne ment geldt, verhoogd met een bedrag van € 22,70;

 • b.

  op de zaterdagmarkt:

  • 1.

   voor iedere strekkende meter of een gedeelte daarvan € 1,70 per marktdag in het kwartaal, waarvoor het abonnement geldt;

  • 2.

   het totaal van het overeenkomstig in lid 1 berekende marktgeld wordt per kwartaal, waarvoor het abonne ment geldt, verhoogd met een bedrag van € 58,50;

 • c.

  op de vrijdagmarkt:

  • 1.

   voor iedere strekkende meter of een gedeelte daarvan € 1,70 per marktdag in het kwartaal, waarvoor het abonnement geldt;

  • 2.

   het totaal van het overeenkomstig in lid 1 berekende marktgeld wordt per kwartaal, waarvoor het abonne ment geldt, verhoogd met een bedrag van € 27,20.

Artikel 5. Tarieven dagplaatsen en standwerkersplaatsen

Het marktgeld voor het ten verkoop aanbieden, uitstallen of in voorraad hebben van koopwaren, met inbegrip van de daarvoor gebezigde pakmiddelen, hetzij dit geschiedt in kramen, tenten, loodsen, stallen, op hand- of andere wagens, banken, stoelen, tafels, zeilen, kleden, planken enzovoorts, hetzij de voorwerpen op de grond worden uitgespreid of op enige andere wijze worden uitgestald, bedraagt:

 • a.

  op de maandagmarkt:

  • 1.

   voor de 1e ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 4,45 per dag;

  • 2.

   voor de 2e en volgende ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 2,15 per dag;

 • b.

  op de zaterdagmarkt:

  • 1.

   voor de 1e ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 6,70 per dag;

  • 2.

   voor de 2e en volgende ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 2,15 per dag;

 • c.

  op de vrijdagmarkt:

  • 1.

   voor de 1e ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 4,45 per dag;

  • 2.

   voor de 2e en volgende ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 2,15 per dag;

 • d.

  op de lommerdmarkt voor standplaatshouders van 16 jaar en ouder € 5,70 per strekkende meter of gedeelte daarvan per dag.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld ten behoeve van vaste standplaatsen wordt geheven door middel van een gedagtekende  nota en dient via overschrijving te worden overgemaakt;

 • 2.

  Het marktgeld ten behoeve van de dagplaatsen en standwerkersplaatsen wordt geheven bij wege van een mondelinge kennisgeving en dient contant te worden voldaan.

Artikel 7. Tijdstip van betaling

In afwijking van artikel 9, lid 1, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 

 • 1.

  schriftelijk wordt gedaan: binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota;

 • 2.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving.

Artikel 8. Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 9. Kwijtschelding van belasting

Van de op voet van deze verordening verschuldigde belasting wordt géén kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 verleend.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3.

  De “Marktgeldverordening 2010” van 13 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in lid 3 blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt  na 1 januari 2011, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als“Marktgeldverordening 2011”.

   

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 9 december 2010

drs. H.A.J . van de Vliert A.C. Hofland

griffier voorzitter