Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Rijssen-Holten 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Rijssen-Holten 2001
CiteertitelNadere regels voor grafbedekkingen Rijssen-Holten 2001
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaats aan de Oude Deventerweg in de gemeente Holten en de nadere regels grafbedekkingen 1985 van de gemeente Rijssen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2001, art. 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2001nieuwe regeling

23-07-2001

Rijssens Nieuwsblad, 2-8-2001

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Rijssen-Holten 2001

De burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

Gelet op artikel 18 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2001

Besluit vast te stellen:

Artikel 1. Inleiding

Deze regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenktekenen en/of grafbeplanting op een graf;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf, eventueel bestemd voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • c.

  grafbeplanting: beplanting die door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met het dagelijks beheer van de begraafplaats en/of degene die hem vervangt.

Artikel 2. Vergunning gedenkteken

 • 1.

  Het is niet toegestaan een gedenkteken te plaatsen zonder vergunning;

 • 2.

  Bij de aanvraag om vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te  worden  ingediend;

 • 3.

  Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte-, en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters en dergelijke ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 • 4.

  Bij het plaats hebben van een begraving geschiedt het lichten en weer aanbrengen van een gedenkteken van  gemeentewege.

 • 5.

  Ter vervanging of wijziging kan een gedenkteken slechts worden opgehaald indien daartoe aan de beheerder een schriftelijke opdracht van de rechthebbende wordt getoond.

Artikel 3. Gedenkteken.

 • 1.

  Voor de gedenktekenen mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  Indien het gedenkteken bestaat uit meerdere onderdelen, moeten deze deugdelijk aan elkaar zijn verbonden.

Artikel 4. Plaatsen gedenktekenen en kelders.

Het plaatsen of ophalen van gedenktekenen en kelders geschiedt uitsluitend op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur.

Slechts met toestemming van de beheerder kan van deze tijd worden afgeweken.

Artikel 5. Reclame

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op gedenktekenen of onderdelen daarvan is niet toegestaan.

Artikel 6. Verwijdering gedenkteken.

Zonder vergunning geplaatste gedenktekenen, alsmede geplaatste gedenktekenen die niet overeenstemmen met de bij de vergunning behorende, goedgekeurde werktekening, kunnen op kosten van de opdrachtgever van gemeentewege worden verwijderd, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadeloosstelling kan doen gelden.

Artikel 7. Grafbeplanting.

 • 1.

  Op een graf mag beplanting worden aangebracht.

 • 2.

  De beplanting mag de hoogte van 60 cm niet te boven gaan en de grenzen van de grafruimte niet overschrijden.

 • 3.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst.

 • 4.

  Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

Artikel 8. Afval

Alle sporen van afval, ontstaan door of tengevolge van werkzaamheden door derden, moeten ten genoegen van de beheerder onzichtbaar worden gemaakt of worden opgeruimd. De kosten van het herstel worden in geval van een kennelijke nalatigheid aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Overgangsbepalingen

Vergunningen die zijn verleend krachtens de beheersverordening algemene begraafplaatsen van de gemeente Holten 1977 en de nadere regels voor grafbedekkingen 1995 van de gemeente Rijssen, worden geacht ingevolge deze nadere regels voor grafbedekkingen te zijn verleend.

Artikel 10. Inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen datum.

 • 2.

  Met ingang van die datum vervallen de verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaats gelegen aan de Oude Deventerweg in de gemeente Holten en de nadere regels grafbedekking 1995 van de gemeente Rijssen.

Artikel 11. Slotbepaling.

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “regels voor grafbedekkingen 2001”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 23 juli 2001