Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, Boek I, art. 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2001nieuwe regeling

09-02-2001

Rijssens Nieuwsblad, 22-02-2001

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

 

Burgemeester en wethouders van Rijssen;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994;

b e s l u i t vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

a.

de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1993, 555);

b.

het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (Staatsblad 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Staatsblad 900);

c.

ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

d.

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van een gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

e.

gemeentehuis: alle lokaliteiten, die bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

1.

Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

a.ambtenaren in dienst van de gemeente, werkzaam op het taakveld burgerzaken van de sector dienstverlening;

b.ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

2.

Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is 2.

3.

Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

4.

Het college kan (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand vrijstelling verlenen van taken,

die in strijd zijn met hun godsdienstige- en/of levensbeschouwelijke opvatting.

Artikel 3. Benoeming

1.

De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

2.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4. Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

Zij kunnen, voorzover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5. Coördinatie van de werkzaamheden van het bureau van de burgerlijke stand

De seniormedewerker van het taakveld burgerzaken van de sector dienstverlening of diens vervanger is belast met de coördinatie van de werkzaamheden van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

1.

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

a. voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 16.00 uur; op zaterdag van 09.00 uur tot en met 14.00 uur;

b. voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.15 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.

2.

Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

3.

Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

4.

Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een be-lang-heb-bende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

5.

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in lid 1 aangegeven uren.

Artikel 7. Slotbepalingen

1.

Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

2.

Het treedt in werking op de dag na die waarop zij is afgekondigd.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2001.

D. van der Borg, J.A.H. Lonink,

secretaris, burgemeester