Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement, regelende de bevoegdheden en samenstelling van de marktcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement, regelende de bevoegdheden en samenstelling van de marktcommissie
CiteertitelReglement marktcommissie gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie, commissies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-200601-04-2018nieuwe regeling

17-02-2006

onbekend

B&W

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement, regelende de bevoegdheden en samenstelling van de marktcommissie

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

overwegende, dat door de gemeenteraad van Rijssen-Holten bij besluit van 23 april 2001 de Verordening samenstelling gemeentelijke marktcommissie is vastgesteld en nadien bij besluit van 22 april 2002 is gewijzigd;

dat de marktcommissie een adviescommissie is aan burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 84 van de gemeentewet;

dat de bevoegdheid en samenstelling van deze commissie op grond van artikel 84 van de gemeentewet wordt geregeld door burgemeester en wethouders;

dat op grond van artikel LXXIII, derde lid, van de Wet dualisering gemeentelijke medebevoegdheden besluiten tot instelling van een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet die op 7 maart 2004 (bedoeld zal zijn 7 maart 2006) niet aan de in dat artikel gestelde eisen voldoen, met ingang van die datum vervallen;

dat het noodzakelijk is dat een reglement wordt vastgesteld voor de bevoegdheden en de samenstelling van de marktcommissie;

gelet op artikel 84 van de gemeentewet;

b e s l u i t e n:

vast te stellen het navolgende Reglement, regelende de bevoegdheden en samenstelling van de marktcommissie:

Artikel 1 Instellen marktcommissie

Burgemeester en wethouders worden in de behandeling van aangelegenheden betreffende de markt bijgestaan door een vaste commissie van advies, genaamd de marktcommissie.

Artikel 2 Samenstelling marktcommissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 9 leden.

 • 2.

  In de commissie hebben zitting:

  • a.

   vier vertegenwoordigers van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), welke vaste standplaats innemen op een van de in de gemeente aanwezige markten; deze eis geldt niet voor degene die deel uitmaakt van het hoofdbestuur van de CVAH;

  • b.

   één vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging HABI;

  • c.

   één vertegenwoordiger van de Holtense Handelsvereniging (HHV);

  • d.

   één vertegenwoordiger van de Regio VVV Sallandse Heuvelrug, woonachtig in onze gemeente;

  • e.

   één vertegenwoordiger van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen van Nu, afdeling Rijssen;

  • f.

   één vertegenwoordiger van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen van Nu, afdeling Holten;

 • 3.

  De leden treden af op de dag van aftreding van de leden van de raad.

 • 4.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen.

 • 5.

  De door ontslagneming, door overlijden, bij aftreding of anderszins opengevallen plaatsen worden binnen drie maanden aangevuld.

 • 6.

  De commissie blijft na het in het vierde lid, bedoelde tijdstip functioneren totdat nieuwe benoemingen hebben plaatsgevonden.

 • 7.

  Aan de commissie worden de volgende ambtelijke adviseurs of door hen aan te wijzen plaatsvervangers toegevoegd:

  • a.

   de chef van de regiopolitie, afdeling Rijssen-Holten;

  • b.

   de marktmeester;

  • c.

   de seniormedewerker beheer openbare ruimte;

Artikel 3 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter van de commissie wordt benoemd uit en door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Hij die ophoudt lid van het college van burgemeester en wethouders te zijn, houdt tegelijkertijd op voorzitter van de commissie te zijn.

Artikel 4 Ambtelijke secretaris

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, die wordt aangewezen door burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Aanbeveling leden door vereniging

De in artikel 2, lid 2, onder a. tot en met f. genoemde leden worden door burgemeester en wethouders benoemd op aanbeveling van het bestuur van de vereniging die zij vertegenwoordigen.

Artikel 6 Wijze van vergaderen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als het door de voorzitter wordt nodig geoordeeld of door ten minste twee leden schriftelijk en met opgaaf van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter wordt gevraagd. In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen acht dagen, nadat een desbetreffende aanvraag door de voorzitter is ontvangen.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot bijwoning van de vergadering op. De oproepingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste achtenveertig uur vóór de aanvang van de vergadering bij de leden bezorgd. Zij vermelden zoveel mogelijk de aangelegenheden waarvoor de vergadering is belegd.

 • 3.

  De stukken die op een uitgeschreven vergadering betrekking hebben liggen ten minste achtenveertig uur voor het tijdstip van vergadering voor de leden ter lezing. Zij worden de leden zoveel mogelijk in afschrift toegezonden.

 • 4.

  Met uitzondering van spoedeisende of van bijzonder eenvoudige aard zijnde aangelegenheden, worden in een vergadering geen onderwerpen behandeld, waarvan de leden van de commissie niet vooraf hebben kunnen kennisnemen.

Artikel 7 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer 1/5 van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 3.

  De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4.

  Het verslag van een vergadering met gesloten deuren wordt niet openbaar gemaakt, tenzij de commissie anders beslist.

 • 5.

  De secretaris houdt de notulen van de vergadering. Deze worden ter kennisneming toegezonden aan burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad.

Artikel 8 Quorum

 • 1.

  De commissie mag niet beraadslagen of besluiten, zo niet ten minste meer dan de helft van de leden tegenwoordig is.

 • 2.

  Indien ingevolge het eerste lid de vergadering geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. De aanwezige leden beraadslagen en besluiten alsdan alleen over de op de oproepingsbriefjes voor beide vergaderingen vermelde onderwerpen.

 • 3.

  De adviezen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen wordt, als uitstel van de beslissing niet mogelijk is, geen advies uitgebracht, doch worden de verschillende meningen meegedeeld.

Artikel 9 Spreekrecht burgers

 • 1.

  De voorzitter stelt toehoorders van de openbare vergadering van de commissie op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren over geagendeerd onderwerpen.

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 3.

  Degene die gebruik wil maken van het spreekrecht, meldt dit voor de aanvang van de vergadering aan de secretaris van de commissie. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 4.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter dit hem heeft verleend. De voorzitter kan in het belang van een goede vergaderorde de spreektijd beperken.

Artikel 10 Advies aan burgemeester en wethouders

 • 1.

  De commissie geeft aan burgemeester en wethouders op hun verzoek advies over zaken welke aan de commissie worden voorgelegd.

 • 2.

  De commissie doet aan burgemeester en wethouders ook ongevraagd alle voorstellen die zij nuttig acht of nodig oordeelt in verband met het belang waarvoor zij is ingesteld.

Artikel 11 Adviseurs

 • 1.

  De voorzitter kan eigener beweging of op verlangen van de leden, ambtenaren, in dienst v bij de gemeente, uitnodigen haar vergadering bij te wonen, om inlichtingen of adviezen, betreffende aangelegenheden van de markt, te geven.

 • 2.

  Gelijke bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van andere deskundigen. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is hiervoor voorafgaande machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 12 Verslagen

De verslagen, die van de vergaderingen moeten worden gemaakt, worden ter kennisneming toegezonden aan de leden en ambtelijke adviseurs van de commissie en aan de centrale vereniging voor de ambulante handel.

Artikel 13 Uitleg reglement

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, en zo de zaak tijdens een vergadering geen uitstel gedoogt, beslist de voorzitter.

Artikel 14 Inwerkingtreding en naam reglement

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op de dag van vaststelling.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als. Reglement marktcommissie gemeente Rijssen-Holten

 

Rijssen, 17 februari 2006

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten,

De secretaris, de burgemeester,