Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de gemeenteraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de gemeenteraad
CiteertitelReglement presidium (1e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbes)tuurlijke organisatie, inrichting en werkwijze gemeentebestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement van orde van de raad, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2011aanpassing art 6 en 7c na vaststellen Verordening werkgeverscommissie vanuit de raad

27-01-2011

Rijssens Nieuwsblad, 8 februari 2011

2011-116
01-02-200509-02-2011nieuwe regeling

31-01-2005

onbekend

2005-I-22

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de gemeenteraad

De gemeenteraad;

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

gezien artikel 5 van het reglement van orde van de raad;

op grond van het advies van het presidium van 9 november 2004;

gezien het positieve advies van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen van 9 december 2004;

besluit:

Vast te stellen het volgende reglement:

Reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad

I Samenstelling

Artikel 1
 • a.

  Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en een lid per fractie. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

 • b.

  De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het presidium.

 • c.

  De voorzitter kan voorstellen een voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger uit te nodigen voor het presidium.

 • d.

  Elke fractie wijst behalve een lid ook een plaatsvervangend lid van de raad aan, dat het lid bij zijn afwezigheid in het presidium vervangt.

 • e.

  Elk fractielid heeft één stem in het presidium.

II Vergaderingen

Artikel 2  

 • a.

  Het presidium vergadert tenminste éénmaal per maand tenzij er in de betreffende maand geen vergadering van de raad is.

 • b.

  De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en de vergaderdata van het presidium worden vooraf bekendgemaakt.

 • c.

  De besluitenlijsten van het presidium zijn openbaar.

 • d.

  De onder b en c genoemde bepalingen zijn niet van toepassingen op privacygevoelige zaken en zaken waarbij openbaarheid de belangen van de gemeente kunnen schaden.

 • e.

  Over de toepassing van bovenstaand artikel 2 lid d beslist de voorzitter met inachtneming van de bepalingen van artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur.

III Taken

Artikel 3  

 • a.

  Het presidium stelt de conceptagenda voor de raadsvergaderingen vast.

 • b.

  Het presidium stelt het jaarschema voor de vergaderingen en de andere algemene activiteiten van raad en commissie vast.

 • c.

  Het presidium evalueert de vergaderingen en de overige algemene activiteiten van raad en commissies in technische zin en geeft aanbevelingen aan eenieder die het aangaat.

Artikel 4  

 • a.

  Het presidium begeleidt de werkprocessen van de raad en de commissies en neemt zonodig initiatieven voor verbetering.

 • b.

  Het presidium organiseert voor de raad de hoorzittingen, werkbezoeken, excursies, cursussen en dergelijke.

Artikel 5  

 • a.

  Het presidium raamt jaarlijks de directe uitgaven van de raad.

 • b.

  Het presidium ziet toe op de nakoming van toezeggingen aan de raad en de commissies

Artikel 6 (vervallen)

 

IV Bevoegdheden

Artikel 7  

 • a.

  Het presidium kan voorstellen doen aan de raad en de raadscommissies.

 • b.

  Het presidium is bevoegd beslissingen te nemen ten aanzien van huishoudelijke zaken van de raad waarbij geen sprake is van politieke gevoeligheid.

 • c.

  (vervallen)

V Algemeen

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het is vastgesteld

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op: 31 januari 2005

A.C. van Eck, drs. mr. B. Koelewijn,

griffier, voorzitter

Toelichting

Artikel 1

Bij afwezigheid van de voorzitter, vervult de door de raad benoemde 1e, respectievelijk 2e, plaatsvervangend voorzitter de voorzittersrol. In verband met de continuïteit is het daarom van belang dat beide plaatsvervangers deel uit maken van het presidium. Treedt een plaatsvervanger op als voorzitter dan wordt hij niet vervangen als presidiumlid door een ander lid van de fractie. Hij of zij behoudt ook het stemrecht als presidiumlid.

Artikel 6

lid a.

De organisatie en aansturing van de griffie is bij besluit van de raad van 27 oktober 2003 verder geregeld (Instructie voor de griffier).

Artikel 7

lid c.

De verdere uitwerking van de bevoegdheden van presidium en college ten aanzien van de uitvoering van deze bepalingen is geregeld in een raadsbesluit van 26 mei 2003 (Delegatiebesluit uitvoering Collectieve ArbeidsvoorwaardenRegeling UitWerkingsOvereenkomst Gemeente Rijssen-Holten)