Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Uitvoeringsregeling bijdrage maaltijdvoorziening ouderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling bijdrage maaltijdvoorziening ouderen
CiteertitelUitvoeringsregeling bijdrage maaltijdvoorziening ouderen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200527-02-2013nieuwe regeling

02-11-2004

onbekend

besluitenlijst B&W week 45

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling bijdrage maaltijdvoorziening ouderen

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Bij de toepassing van de verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen wordt verstaan onder:

 • a.

  netto inkomen per maand: het netto inkomen per maand op basis van door de oudere te overleggen inkomensgegevens, waarbij als toetsmoment geldt het netto inkomen over zo mogelijk de 1e maand van de periode waarvoor de aanvraag voor de maaltijdvoorziening is ingediend.

 • b.

  maaltijd: een voedzame maaltijd, bestaande uit meerdere gangen, die door of namens de onder c genoemde organisaties gedurende meerdere dagen per week aan huis worden bezorgd.

 • c.

  organisaties: organisaties die door burgemeester en wethouders zijn aangemerkt als organisaties die maaltijden als bedoeld onder b verstrekken aan ouderen. De volgende organisaties zijn door burgemeester en wethouders aangemerkt:

  • 1.

   Stichting Maaltijdvoorziening ‘Tafeltje Dekje’ Rijssen

  • 2.

   Stichting Maaltijdvoorziening ‘Tafeltje Dekje’ Holten

  • 3.

   Maaltijdvoorziening De Garde te Almelo

  • 4.

   SVRO Maranatha

Artikel 2 Bijdrage per maaltijd

De hoogte van de bijdrage per maaltijd is door burgemeester en wethouders vastgesteld op € 0,75. Een aanpassing van deze bijdrage kan plaatsvinden aan het begin van een kalenderjaar.

Artikel 3 Aanvragen van de bijdrage

 • 1.

  Aanvragen voor een bijdrage in de maaltijdvoorziening worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld en van de benodigde inkomensgegevens is voorzien.

 • 2.

  Uitsluitend voor een aaneengesloten gebruik gedurende minimaal 6 weken van de maaltijdvoorziening kan een aanvraag voor een bijdrage in de maaltijdvoorziening ingediend worden. Er wordt geen bijdrage verstrekt in het gebruik van een maaltijdvoorziening korter dan 6 weken. Wanneer een oudere uiteindelijk toch langer dan 6 weken aaneensluitend gebruik maakt van een maaltijdvoorziening, kan alsnog achteraf een aanvraag voor een bijdrage ingediend worden.

Artikel 4 Toekennen en uitbetalen van de bijdrage

 • 1.

  de toekenning van de bijdrage kan jaarlijks verlengd worden op basis van door de oudere jaarlijks in te dienen aanvraag onder overlegging van de meest recente inkomensgegevens.

 • 2.

  de bijdrage in de maaltijdvoorziening wordt maandelijks achteraf betaalbaar gesteld. Op die manier kunnen wijzigingen waar financiële gevolgen uit voortvloeien, direct verwerkt worden in de eerstvolgende betaling.

 • 3.

  als toetsmoment voor een nieuwe aanvraag geldt de eerste maand van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 4.

  indien een eerste aanvraag vóór of op de 15e van de maand wordt ingediend, wordt de bijdrage over die maand berekend op basis van de hele maand. Wanneer een eerste aanvraag ná de 15e van de maand wordt ingediend, wordt de bijdrage berekend ingaande de eerstvolgende maand.

 • 5.

  een wijziging of beëindiging van de bijdrage treed in werking op de eerste van de maand volgend op het moment van de wijziging of beëindiging

 

Deze uitvoeringsregeling is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld via besluitenlijst week 45 onder behoud van het vaststellen van de verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen door de raad in zijn vergadering van 20 december 2004.