Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-200701-01-2009nieuwe regeling

09-11-2007

Rijssens Nieuwsblad, 18-12-2007

2007, 5g

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008

overwegingen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders ‘belastingvoorstellen 2008’;

gelet op artikel 229, 1e lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

“Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008”.

Artikel 1. Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het 1e lid worden geheven terzake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2. Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruikmaakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, 1e lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, 1e lid, onderdeel b.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4. Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, 2e lid, verschuldigd voor zoveel 12de gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 12de gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,- worden niet geheven.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van 1 gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7. Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10. Inwerktreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Brandweerrechten 2007” van 21 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het 4e lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het 4e lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de brandweerrechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening Brandweerrechten 2008”.

   

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op: 9 november 2007

drs. H.A.J. van de Vliert drs. mr. B. Koelewijn

griffier voorzitter

Tarieventabel  

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1. Wacht- en controlediensten

1.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.1.1 het verrichten van wacht- en waakdiensten, per personeelslid, per uur: € 39,90

1.1.2 het verrichten van controlediensten, per personeelslid, per uur: € 39,90

1.1.3 het verrichten van overige diensten, per personeelslid, per uur: € 39,90

1.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van wacht- en waakdiensten inclusief het benodigde materieel ten behoeve van een circus, per etmaal: € 218,00

Hoofdstuk 2. Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

2.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen, per etmaal, van een:

2.1.1 brandslang, per 20 meter (inclusief gebruik koppelingen) € 9,85

2.1.2 handbrandblusapparaat € 8,35

2.1.4 verdeelstuk € 6,85

2.1.5 straalpijp € 6,85

Hoofdstuk 3. Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

 • 3.

  1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het controleren en reinigen van een gelaatstuk € 10,80

 • 3.

  2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.2.1 het controleren/repareren van een persluchttoestel € 18,60

3.2.2 het vullen van een persluchttoestel per liter tot 300 bar € 1,05

Hoofdstuk 4. Verrichten van diensten

4.1 Voorzover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen, per kwartier, van:

4.1.1 een bestelwagen, exclusief personeel € 25,40

4.1.2 een schuimaanhanger € 45,10

4.1.3 een tankautospuit, inclusief 4 personen € 58,00

4.1.4 een tankautospuit, inclusief 6 personen € 78,50

4.1.5 een commandowagen, exclusief personeel € 28,90

4.1.6 een autoredvoertuig € 51,00

Hoofdstuk 5. Overige diensten

5.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

5.1.1 het ter beschikking stellen van een leslokaal, per uur: € 15,40

5.1.2 het verrichten van diensten met een motorzaag, inclusief personeel, per uur: € 49,40

5.1.3 het verrichten van diensten in geval van storing in een perceel, inclusief personeel en materieel, per kwartier: € 52,50

5.1.4 het verrichten van diensten in geval van opheffing van de afsluiting van een perceel, inclusief personeel en materieel, per kwartier: € 52,50

5.1.5 het verrichten van verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden, exclusief schoonmaakmiddel, per uur: € 39,90

5.1.5.1 De bij onderdeel 5.1.5 gebruikte schoonmaakmiddelen worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

Behoort bij raadsbesluit van 9 november 2007.

De griffier van de gemeente Rijssen-Holten

drs. H.A.J. van de Vliert

griffier