Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2008
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

09-11-2007

Rijssens Nieuwsblad, 18-12-2007

2007, 5d

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2008

overwegingen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders belastingvoorstellen 2008 en de paragraaf lokale heffingen 2008 en de nota kostendekking 2007’ van 14 november 2006;

gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

“Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2008”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder eigendom verstaan een gebouwde onroerende zaak of roerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige hemelwater-, droogweer- of gemengd afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

 • d.

  met de aanduiding van bebouwde kom aangesloten bij de Wegenverkeerswet.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ”eenmalige rioolaansluitrecht” wordt een recht geheven terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting voor eigendommen in de bebouwde kom € 185,00 en voor eigendommen buiten de bebouwde kom € 3.536,00

 • 2.

  Het in lid 1 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, die blijken uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 3.

  Indien een begroting als bedoeld in lid 2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze 5e werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 4.

  Indien de werkelijke externe kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil op aanvraag teruggaaf verleend.

Artikel 5. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

Artikel 6. Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2007”, van 21 december 2006, wordt ingetrokken met ingang van de in het lid 3 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2008”.

   

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op: 9 november 2007

drs. H.A.J. van de Vliert

drs. mr. B. Koelewijn

griffier

voorzitter