Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2008
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-200701-01-2009nieuwe regeling

10-12-2007

Rijssens Nieuwsblad, 18-12-2007

2007, 95

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2008

overwegingen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders ‘belastingvoorstellen 2008’ en de kadernota 2008;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

“Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2008” (Verordening forensenbelasting 2008).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam ‘”forensenbelasting” wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3. Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld.

 • 2.

  Ingeval geen heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting berekend naar de waarde.

 • 3.

  De vaststelling van de waarde geschiedt overeenkomstig de regels voor de in de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet bedoelde belastingen.

Artikel 5. Belastingtarief

De belasting bedraagt bij een waarde van:

minder dan € 65.000,00 € 160,00

€ 65.000,00 of meer, doch minder dan € 73.000,00 € 175,00

€ 73.000,00 of meer, doch minder dan € 81.000,00 € 190,00

€ 81.000,00 of meer, doch minder dan € 89.000,00 € 206,00

€ 89.000,00 of meer, doch minder dan € 97.000,00 € 221,00

€ 97.000,00 of meer, doch minder dan € 105.000,00 € 236,00

€ 105.000,00 of meer, doch minder dan € 113.000,00 € 251,00

€ 113.000,00 of meer, doch minder dan € 121.000,00 € 266,00

€ 121.000,00 of meer, doch minder dan € 129.000,00 € 281,00

€ 129.000,00 of meer, doch minder dan € 137.000,00 € 297,00

€ 137.000,00 of meer, doch minder dan € 145.000,00 € 312,00

€ 145.000,00 of meer, doch minder dan € 153.000,00 € 327,00

€ 153.000,00 of meer, doch minder dan € 161.000,00 € 342,00

€ 161.000,00 of meer, doch minder dan € 169.000,00 € 357,00

€ 169.000,00 of meer, doch minder dan € 177.000,00 € 373,00

€ 177.000,00 of meer, doch minder dan € 185.000,00 € 388,00

€ 185.000,00 of meer € 403,00

Artikel 6. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 2 gelijke termijnen waarvan de 1e vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de 2e 1 maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening forensenbelasting 2007” van 21 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 3 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting 2008”.

   

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op 10 december 2007

drs. H.A.J. van de Vliert

drs. mr. B. Koelewijn

griffier

voorzitter