Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpeconomische aangelegenheden en arbeid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet
  2. Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-200101-05-2016nieuwe regeling

25-06-2001

Rijssens en Holtens Nieuwsblad, 5-7-2001

2001-VI-4

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Rijssen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2001;

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet;

B e s l u i t vast te stellen :

Verordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001

in te trekken de “Verordening inzake de winkeltijden” van de gemeente Rijssen (raadsbesluit 14 juni 1996 Nr. 96-VII-20) en de “Verordening winkeltijden gemeente Holten” (raadsbesluit 28 april 1998, Ni/98.04/2.05);

vast te stellen de volgende

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Winkeltijdenwet van 21 maart 1996.

Artikel 2. Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag, mits deze dagen niet op een zondag vallen.

Artikel 3. Ontheffing voor zon- en feestdagen ten behoeve van het uitstallen van goederen

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden ten behoeve van het uitstallen van niet fabrieksmatig vervaardigde kunstvoorwerpen door of voor rekening van de vervaardiger daarvan op zondag, nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag van 11.00 tot 22.00 uur.

Artikel 4 Toerisme

Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van bepaalde delen van de gemeente of in verband met bepaalde plaatsen of evenementen met toeristische aantrekkingskracht.

Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

De ontheffing wordt geweigerd als er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2001

De voorzitter,

De secretaris,

J.A.H. Lonink

D.R. van der Borg