Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Bedrijventerrein Roerdalen 2012 - 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Bedrijventerrein Roerdalen 2012 - 2015
CiteertitelVerordening BI-zone Bedrijventerrein Roerdalen 2012 - 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BI-zones), art. 1, eerste lid en art. 7, vierde lid,
 2. Gemeentewet, art. 156, eerste lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2016Nieuwe regeling

17-02-2011

De Trompetter, 30-12-2011

2011/02/17/09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Bedrijventerrein Roerdalen 2012 - 2015

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2010,

 

gezien het advies van de commissie Middelen van 24 januari 2011;

gelet op artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid, van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BI-zones) en artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet;

gelet op de tussen de gemeente Roerdalen en de Stichting BIZ Roerdalen gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 10 januari 2011.

 

het volgende besluit genomen:

 

Besluit

 

vast te stellen deVerordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Bedrijventerrein Roerdalen 2012 - 2015

(Verordening BI-zone Bedrijventerrein Roerdalen 2012 - 2015)

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  BI-zone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied staat aangegeven op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart (bijlage 1).

 • b.

  de wet: de Experimentenwet BI-zones;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • d.

  uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente Roerdalen en Stichting BIZ Roerdalen gesloten uitvoeringsovereenkomst van 10 januari 2011.

 • e.

  activiteitenplan: het plan waarin de activiteiten, zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 van de wet, staan vermeld die de stichting namens de ondernemers zal uitvoeren.

Artikel 2 Aanwijzing Stichting

De Stichting BIZ Roerdalen (hierna: de Stichting) wordt aangewezen als stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 3 Aard van de belasting

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone.

Artikel 4 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt gedurende een periode van 4 jaren jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-zone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Een concreet overzicht van de objecten ter zake waarvan de BIZ-bijdrage geheven zal worden, is opgenomen in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende bijlage “Belastingobjecten voor de BIZ-bijdrage” (bijlage 2). Voor de codering en omschrijving van de objecten in deze bijlage is aansluiting gezocht bij de WOZ-administratie van de gemeente Roerdalen..

 • 2.

  De belasting wordt geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-zone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken.

 • 3.

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

Artikel 5 Belastingobject

 • 1.

  Als een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dient.

 • 2.

  Een onroerende zaak dient niet in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak niet in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 6 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 4, tweede lid, van deze verordening.

 • 2.

  Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 3.

  In afwijking van dit artikel wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 7 Belastingtarief

 • 1.

  Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt 0,034% van de heffingsmaatstaf.

 • 2.

  Indien de heffingsmaatstaf meer dan € 1.764.000,- is, bedraagt de BIZ-bijdrage per onroerende zaak € 600,-.

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 11 Algemeen

Op de subsidie op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening Roerdalen 2010 niet van toepassing.

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in het jaarlijks te overleggen activiteitenplan. In de uitvoeringsovereenkomst zijn nadere regels gesteld over het indienen van het activiteitenplan.

 • 2.

  De voorschot subsidie wordt vastgesteld op de geraamde netto opbrengst van de te ontvangen BIZ-bijdragen die in de in artikel 4, eerste lid, bedoelde periode worden geheven.

 • 3.

  De eventuele minderopbrengsten (bijvoorbeeld als gevolg van waardevermindering door bezwaar en beroep of oninbaarheid van de belastingbedragen) zijn voor rekening en risico van de Stichting. Eventuele meeropbrengsten komen ten goede aan de Stichting.

 • 4.

  In de uitvoeringsovereenkomst worden nadere regels gesteld over de wijze van verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de geheven BIZ-bijdragen ten opzichte van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Wijze van betalen

 • 1.

  De gemeente betaalt de voorschot subsidie uit in drie termijnen, namelijk:

  • .

   vóór 1 februari van het kalenderjaar 30% van de begrote subsidie;

  • .

   vóór 1 juni van het kalenderjaar 30% van de begrote subsidie;

  • .

   vóór 1 oktober van het kalenderjaar 40% van de begrote subsidie.

 • 2.

  In de uitvoeringsovereenkomst worden nadere regels gesteld over de wijze van uitbetaling van de voorschot subsidie en het vaststellen van de definitieve subsidie.

Artikel 14 Melding van relevante wijzigingen

 • 1.

  De Stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2.

  De Stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten en van veranderingen, dan wel beëindiging van haar activiteiten.

Artikel 15 Delegatie van de bevoegdheid tot intrekken of wijzigen subsidievaststelling

Het college is bevoegd tot het intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen van de subsidievaststelling volgens de in de uitvoeringsovereenkomst gestelde nadere regels.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op een door het college te bepalen tijdstip, dat gelegen is:

  • a.

   nadat van voldoende steun, als bedoeld in artikel 4 van de wet, is gebleken en

  • b.

   na de derde dag na die van bekendmaking van deze verordening gelegen is.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening BI-zone Bedrijventerrein Roerdalen 2012 - 2015’

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 februari 2011.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier, De voorzitter,

R.J.J. Notermans drs. C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn